Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

VANHELGA LYRICS

1. Svartsint Ömhet


Så föråldrad men ändå ung
men samtidigt så lätt
så lugn
ändå så betyngd
bekymrad
upprymd
besvärad....
Om jag ens orkat
hade jag knarkat varje dag
med en dum hora
eller varför inte mig själv
som enda sällskap,
missbruk som om
det vore mitt enda tidsfördriv
sinnessjukt
Jag är ingen skådespelare
men med självdestruktivitet
som grundpelare
kan jag inte sluta leka arga leken
med en rostig morakniv
i en nedsläckt lägenhet
kväll efter kväll
dit hoppet kommit för att försvinna
dit jag försupen kommit för att glömma
Varje andetag känns så menlösa
Varje ord känns så tomma
så meningslösa
så dumma
Vet du ens vad dedikation innebär?
Var tanke drar mig
mot min egen förintelse
Fan, det verkligen tär
Vad hände egentligen igår?
Fan, jag minns inte längre...
Vad kommer hända sen?
Låt mig få slippa
detta kroppsliga fängelse
en gång för alla
låt mig bara få glömma
Jag vill ändå inte vakna
Kärleken gör mig inte längre något gott
så snälla, det är dags att ge efter
för vad som kallar
jag expanderar, växer
bortom denna tomma värld

[English translation:]

[Envious Soreness]

So outdated but still young
But still so light
So calm
Still so strained
Worried
In high spirits
Troubled....
If I had the energy
I would have drugged myself every day
With a stupid whore
Or why not myself
As only company,
Misuse as
It was my only pastime
Crazy
I’m no harmer
But with self-destructivity
As a cornerstone
I cannot stop playing this angry game
With a rusty Moraknife
In a darkened apartment
Night after night
Where hope came to disappear
Where I drunken came to forget
Every breath feels so meaningless
Every word feels so empty
So meaningless
So stupid
Do you even know what dedication mean?
Every thought pulls me
Towards my own annihilation
Fuck, it really depletes me
What even happened yesterday?
Fuck, I can’t remember anymore…
What is going to happen now?
Let me avoid this
This prison of my body
Once in for all
Let me just forget
I don’t wanna wake up yet
Love can no longer give me anything good
So dear, it’s time to give in
For what’s calling me
I expand, grow
Beyond this empty world


2. Där Evigheten Inväntar Mig


Åh ännu en dag
ännu ett återfall
ännu ett gränsland
Men vad vet jag?
Var fan är jag?
Detta är galningens återkomst
en laddad revolver
jag behöver inte nämna namn
för ni vet vilka ni är
åh, jag dräper dig långsamt i min famn
detta svarta ljus omfamnar mig
Medan jag tar livet av dig

[English translation:]

[Where Eternity Waits For Me]

Oh, another day
Another recurrence
Another borderland
But what do I know?
Who the fuck am I?
This is the madman’s return
A loaded revolver
I don’t need to mention names
For you know who you are
Oh, I kill you slowly in my arms
This black light surrounds me
While I take your life


3. Evig Förändring


Sista gången du ser mig
är när skymningen initierar
sitt färgspel så vackert
så pulserande, så bländande
Ett stundande mörker
nattens egna förspel
Alltid allvar, alltid lek
Det skär in djupt igenom mig
en hänsynslös kärlek utan slut
den ouppnåeliga värme
som vi söker
alldeles för ivrigt
det sliter oss itu
men det vet du
Natten sänker sig
detta blir dagens slut
Innan mörkret tar över
är jag redo för strid
ett krig – omöjligt att vinna
gryningen är kommen
med sitt grymma leende
skapt av solljus
Måste försvinna...
Jag säger farväl nu

[English translation:]

[Never Ending Alteration]

Last time you see me
When the sunset initiates
With its beautiful play of colors
So pulsating, so blending
An awaiting darkness
The nights own overture
Always serious, always games
It cuts deep through me
An inconsiderate love without end
The unattainable heat
That we seek
To eager
It pulls us apart
But you know that
The night sinks in
This is the days end
Before the darkness takes over
I am ready for war
A war – impossible to in
The dawn is here
With its scary face
Created by sunlight
Must disappear…
I say goodbye now


4. Med Mina Andetag


Jag andas in kall luft
andas ut
luften expanderar inför mig
känner mig försvinna
djupt in i mig själv
expanderar bortom mina egna gränser
in i min eviga förbannelse
det eviga tomrummet
där jag blivit så kall i sinnet
Tankar formas för varje andetag
förryckta ideér om existens uppstår
det har blivit vardag
år för år, tår för tår
knäböjd framför altaret öppnas såren
döda ryttare rider förbi
skuggorna söker vad som finns inuti
medan kalla händer greppar tag
river i mig, plågar, dödar mig
de roper, skriker, kallar på mig
Då kan jag inte annat än skratta
åt vad de inte kan förstå
hur de gör mig till en av de mina

[English translation:]

[With My Breath]

I breathe in cold air
I breathe out
The air expands in me
I feel myself disappear
Deep into myself
Expanding beyond my own limits
Into my immortal curse
The never ending emptiness
Where I’ve become so cold at mind
Thoughts are shaped by every breath
Crazy ideas about existence is created
It has become weekday
Year for year, tear for tear
Kneeling in front of the altar the wounds are opened
Dead riders are passing by
The shadows seeks what’s inside
While cold hands are gripping me
Puling me, tease me, kills me
They scream, calls for me
Then I can’t refrain from laughing
At what they can’t understand
How they are making me one of their own


5. Joyless


I can not see
what to love
what to adore
All around me seems dead
lifeless
I need more
I seek through you
staring into your soul
Razorblades to open it up
while everyone goes away
Let´s pray!
I feel rejected
I feel destructive
and I am forlorn
and then I´m gone!


6. Låt Snön Falla


Den sista dagen har kommit!
Åh... dina ord
fan vad de bränner
så vidrigt
ni är alla äckliga fittor
- låt snön falla och mig försvinna!
Håll mig under vatten
och ge mig förståelse
över denna existens
som jag så innerligt avskyr
likt denna förbannade jord
Hur jag en försöker förstå
kan jag inte annat än att blunda
Jag fantiserar om...
att bli ett med den döda naturen
den döda jorden, de döda djuren
Bara tanken på mig själv
gör mig illamående
låt det få sluta
så jag kan bli ett med nattens ro
försvinna in i drömmarna
I den lugna natten känner jag ro
jag kan sluta plåga
bedöva, döda mig själv
låt det för evigt bli
kväll
Innan hatet som gror inom mig
får ny glöd och träder ut genom dig
Varför kommer insikten
som en svidande känsla
varför ska mina ögon
betrakta genom förvirrad känsla
åh vad jag älskar
min egen undergång
jag ger efter
för galenskap
journaldokumentationer
det tragiska, det komiska
som gror och växer ut genom dig

[English translation:]

[Let The Snow Fall]

The last day is here!
Oh, your words
How they burn
So sickening
You are all nasty cunts
- let the snow fall and let me disappear!
Hold me underwater
And give me an understanding
Of this existence
That I sincerely am disgusted by
Like this cursed earth
No matter how I try to understand
I can’t keep from sleeping
I fantasize about…
Being one with the dead nature
The dead soil, the dead animals
Just the thought of myself
Makes me sick
Let it end
So I can become one with the night’s calmness
Disappear in these dreams
In feel calmness in the silent night
I can stop this torment
Aestheticize myself, kill myself
Let it be forever
Night
Before the hate grows in me
Gets a new glow and shines through you
Why does the insight come from
A burning feeling
Why should my eyes
See through a confused feeling
Oh, what I love
My own Armageddon
I give in
For insanity
Journals and documentations
The tragic, the comical
That grows and increases within you


7. Kärleksförklaring


Jag har gjort mina val
jag har sett mina bästa dagar
fyllda av samvetskval
en tröttsam stagnation
en hopplös situation
Dåliga vanor
utvecklas ur ett svagt sinne
permanenta skador
i storm född -
hur ska det finnas mer energi?
Ni har hört mina böner
Ni har hört mina ord
medan jag blöder
Jag har tröttnat
på detta skämt som kallas livet
vad ska det tjäna till
att hålla fast vid intet?
Jag jagas av tiden
min eviga bödel
Låt mig födas på nytt
eller aldrig vakna igen
Jag älskar dig!

[English translation:]

[Explanation Of Love]

I’ve made up my decisions
I’ve seen my best days
Filled with remorse
A fatiguing stagnation
A hopeless situation
Bad habits
Develops in a weak mind
Permanent injuries
Born in a storm
Where can I find more energy?
You’ve heard my prayers
You’ve heard my words
While I bleed
I have grown tired
Of this joke that you call life
What is the purpose
To hold on to noting?
I’m hunted by time
By immortal executor
Let me be born again
Or never wake again
I love you!


8. Vansinnesvardag


Varför ha framtidstro?
Varför ens ha något hopp?
Jag klarar inte fler långsamma dagar
Jag är ingenting, ingen att ens dömma
Låt mig bara sluta känna
eller kanske åtminstone glömma
om än bara för ett tag!
Jag hatar er alla
så som ni hatar mig
En gång för alla
har jag slutat drömma
Vaknat upp
Snälla låt det sluta..
Vem är jag att ens försöka
när det inte finns något hopp
jag trevar mig motsträvigt fram,
söker förståelse
varför älskar jag smärtan?
Stanna och förgör mig
(snälla jag ber dig)
Jag drömmer inte om himmelen mer....
för jag såg den gå under av eld
Hemsöks av minnen
om hur allting brinner ner
drömmer om att återvända
låt mig försvinna
Allt jag ser nu
är bara förvridna miner, ledsna ögon

[English translation:]

[Everydaymadness]

Why have trust in the future
Why even have any hope
I can’t take any more lonesome days
I’m nothing, no one to even judge
Let me just stop feeling
Or at least forget
If only for a day!
I hate you all
Just like you hate me
Once in for all
I have stopped dreaming
Wakened up
Please let this end
Who am I even to try
When there is no hope
I’m groping myself recluctantly forward
Seeking understanding
Why do I love the pain?
Stay and release me
(please, I beg you)
I don’t dream of heaven anymore
Because I saw it being burned up
Haunted by memories
About how everything burns to the ground
Dreams of coming back
Let me disappear
Everything I see now
Is just distorted faces, sad yes


9. Narkotisk Uppgivenhet


Det har gått flera år
åh, jag har kommit så långt
samtidigt stått alldeles stilla
öppnat alldeles för många sår
Jag mår så jävla illa
Jag är en sargad förklaring
till min egen undergång
en förargad skepnad
utan verklighetsförankring
utan baktankar
fylld av bakterier och sjukdomar
Det är inte ett problem mer
inte ens för mig
för jag har gått för långt
jag har sjunkit ner
djupt in i mig själv
vuxit ifrån dig
alla jag kallat vän
till och med mig själv

[English translation:]

[Narcotic Resignation]

Many years have gone
Oh, I’ve come so far
But still standing still
Opened way to many wounds
I feel so bad
I’m a wounded explanation
To my own downfall
an annoyed guise
Without root in reality
Without ulterior motives
Filled by germs and illnesses
It’s not a problem anymore
Not even for me
Because I went to far
I’ve sinked down
Deep into myself
Grown apart from you
Everyone I’ve called a friend
Even myself


10. Eternal Night


The blackest of horizons
It's beauty speaking to me
Haunting woods of ghastly landscapes
This is where I belong
Amongst the fog
In solitude
Night eternal – the reaper is calling
Nocturnal thirst – for nothingness
Eternal night – finally it's you and me
Under the starlite sky
Hypnotized by the moon
Windy and stormy, the weather engulfs me
Energized by it's primal force
My sense are cold as ice and I long for eternal solitude
The candle shines no more


11. Förbarma


När alla löften är tomma
finns ingen idé med att lyssna
Allt jag vill är att ni ger er av -
eller åtminstone tystnar
Orden måste dö ut
en gång för alla
Inte en dag går förbi
utan att jag fylls av förundran,
besvikelse och tvivel
Fastlåst i en tvivelaktig begrundan
Släckt av det som jag varit
Stärkt av det som jag blivit
Substanserna har slutat ge verkan
Ännu ett skepp har visst sjunkit
Välkommen till förlisningen av mitt inre
När inte ett enda år kan passera
utan det känns som jag dras ner
i djupa, vidöppna käftar
finns inte längre någon idé med att
kämpa emot
Dags att ge efter för mitt kall
Utanför din kyrka, sökandes efter själar
med korset i min hand
Ulven i fårakläder
Jag gör mig påmind
Mina tankar går mot att skada dig
blott fragment kvar av mitt forna jag
Göra dig så illa, att när ångesten
befinner sig
sänka dig ute i skogen
Tidigt en morgon, bakom nästa gran
Natten kommer och du äts -
förtärs av mig och naturen

[English translation:]

[Mercy]

When all promises are empty
There is no idea to listen
All I want is that you fuck off –
Or at least shut up
The words has to die Orden måste dö ut
Once in for all
Not one single day pass by
Without that I get filled by wondering,
Disappointment and doubt
Locked in a doubtful pondering
Extinguished of what I have been
Bolstered by what I have become
The substances have stopped working
Another ship has sinked
Welcome to my inner shipwreck
Where not another year can pass
Without me feeling like I’m being pulled down
Into deep, open mouths
There is no longer use in
Fighting against it
It’s time to give in for this
Outside your church, seeking after souls
With the cross in my hand
The wolf in the sheeps clothes
I remind myself
My thoughts are about hurting you
Just a fragment of the former me
Hurt you, again when the anxiety
Comes again
Sink you into the woods
Early one morning, behind the nearest spruce
The night will fall and you will be devoured
You will be consumed by me and nature


12. Exploderande Känslostorm

Thanks to anetorine for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


VANHELGA LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -