Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

ULVER LYRICS

1. Capitel I : I Troldskog Faren Vild


De ventede Tøsens Hiemkomst
Hun vaer i mørck Skog faren vild
Sneens Tepper hafde bredet sig hen
Paa Stien hiem - hendes eeneste Ven

Om hun bare kunde
Følge Stiernernes Baner
Ey hun skulde vildfare
Blandt disse mørcke Graner

Skogens mørcke Arme forbarmede sig ofver dend fremmede Giæst
Giorde hende vaer i siine inderste Tankers Veemod
At i Bergekongens Kammer tørstes efter Christenblod

[De Underjordiske:]
«Det nærmer sig stille: Een sørgeklæst Pige
Sidder derinde med foldede Hænder
Hun sender een Bøn til det himmeldske Rige»

Ofver hendes Hode
Det drybber fra Qviist
Draabe for Draabe som Blodet
Fra Kroppen til Jesu Christ

[Pigen:]
«Aa, eismal i ein uggin Skog
Eg kjenn at i Kveld
I Kveld tenkjer ingen paa meg»

[English translation:]

Led Astray In The Troll Forest

They awaited the maiden's homecoming
But she was led astray in the dark forest
The snow’s carpet had broadened itself
On the homeward path - her only friend

O could She but
Follow the starry trails
She would not be lost
Among these dark spruces

The forest's dark arms embraced the foreign guest
Made her sad in her inner thoughts
The halls of the Mountain King thirsted for Christian blood

[The Underground People:]
"It’s approaching silent; a maid in grief
Sits down there with hands joined in prayer
She sends a plea to the Kingdom of Heaven"

Upon her head
From twigs it’s dripping
Drop by drop as the blood
(From the body) of Jesus Christ

[The Maiden:]
"Alas! Alone in a fearsome forest
I feel that tonight
Tonight no one thinks about me."


2. Capitel II : Soelen Gaaer Bag Aase Need


Sagte vender hun Hovedet halfft
Lyddende fjærnt til Ord som bli'r talt
Et Stæd under Bakken, om Hiertets Vee

[Pigen:]
«Sola gaar bak Aase ned
Skuggan' bli saa lange
Natte kjem snart atteved
Teke meg i Fange»

De Taaren dend fulgte hendes Savn
Een Længsel hiem til siine
Hun vilde saa gierne hafve dem i siin Favn
Sorrigen sadte Rood i navnløs Piine

Hun graader
Hun falmer
Hun seer ey paa Nattesti

Hun falder i Sofn paa Moseseng
Oc aldting tier
Saa dæcker et Mulm
Hendes Drømmers Stier

[English translation:]

The Sun Goes Down Behind The Hill

Slowly she turns her head half
Listening at distance at words spoken
Somewhere under the slope, about the heart's woe

[The Maiden:]
"The Sun goes down behind the hill
The shadows grow so long
Soon the night will come back
To take me prisoner"

A Tear then followed her nostalgia
The longing to come back home to her relatives
How she wished to take them in her embrace
And out of sorrow rose her nameless pain

She weeps
She gropes
She cannot see on the nocturnal path

Asleep she falls on a bed of moss
And everything silences
Then a veil covers
The paths of her dreams


3. Capitel III : Graablick Blev Hun Vaer


Langveysfra blifver hun iagttagen
Øine, mange Graablick
Medens Maanen tavst glider

[Pigen:]
«Eg merkje kalde Øyne
Kva er eg vár - maa være snar
Før Trolldomskraft med Makt meg tar»

Øine holder hende endnu
Seer fra nysgierrig Fjærnhed

Norsk Nat iiser
Naar Lyd lig hylende Varg sætter
Torden ruller
(Angsten blusser)

Verden er Sneen
- stille
Alleene hun aander
Hierteslag banker
Blodet iisner i Aarene

[De Underjordiske:]
«Sorrigens Kilde hviler
Paa de torneklædte Træer
Hun er saa vacker een Dyd
Hendes Drøm Solspell indvier»

Paa disse hvide Kinder
Paa denne smiilforladte Mund
Taarerne i Elver strømmer
Naar Verden er i Blund

[English translation:]

Grey Eyes She Senses

From afar she is beheld
By eyes, mostly grey
While above the moon, silent, glides

[The Maiden:]
"Cold eyes I perceive
What am I feeling near - I must hurry
Before the power of witchcraft takes me away by force"

Eyes yet hold her
Curious watch her from afar

Norwegian night freezes
When howling wolves do sing
Thunder rolls
(Fear burns)

A snow-world
-In silence
Alone she breathes
Her heart throbbing fast
Her blood freezes in the veins

[The Underground People:]
"Sorrow's source lies
Between the thorn-clad trees
She is so fair and virtuous
Her dreams invite the dawn"

On those white cheeks
On her mouth smile-forlorn
Tears stream like a river
While the world sleeps.


4. Capitel IV : Een Stemme Locker


Hun vaagner paa Skyggefulde Stier
I Skogens dybe grønne Kammer
Da hvidsker een Stemme paanye
Bag rankedæckede Stammer

[Stemmen:]
«Kom, om du vil! Kom i Mørcket!
Mit sorte Øie skald vinde dig!
Mit bløde Haar skald binde dig!»
(Saa dragende, sugende Ord ...)

[Pigen:]
«O søde Røst, hvi væcker du
Min hemmelige Smerte nu
I disse stille Lunde?»

[Stemmen:]
«Tøs, hvad venter du her at vinde?
Følg mig i Dalen need...
Hvorledes kand du faae aff Minde
Voor Lycke, voor Hiemmefred?»

[Pigen:]
«Eg forstaar ikkje - eg er saa rar ...
... Si maa eg - maa eg?»

[English translation:]

A Voice Allures

She awoke on shadowy paths
In the forest's deep green chambers
When a voice whispered again
From behind trunks covered with creepers

[The Voice:]
"Come, if you want! Come in the darkness
My black eye shall win you
My blond hair shall bind you!"
(So dragging, sucking words...)

[The Maiden:]
"O sweet voice, why do you wake up
My secret pain again
In this silent thicket?"

[The Voice:]
"Maid, what can you wish to win here?
Come follow me in the vale below...
Where you can receive to your mind,
Our bliss, our harmony"

[The Maiden:]
"I can not comprehend - I feel so strange...
Please speak... Must I, must I?"


5. Capitel V : Bergtatt - Ind I Fjeldkamrene


Pigen bad for sig
Det maatte ey hende hiælpe
Oc med det een nye Pige de røfvede
Foer med hende som de vilde
Oc ey som de skulde

Til der, hvor Skyggernes Huus hun saae
Saa kolde oc evigblaae

Fjeldet tog hende ind
Til sit haarde Graabergkind
Igien herskede Natten dend sorte
Oc nu er hun borte...

Hun skriger med sidste Pust aff siin Stemme
Een Epoche vi aldrig vil glemme
- Een forstened Krop

... Maanen er borte
Ocsaa Stiernerne ere sluknede

Hu! det regner og det blæs;
For langt nord i Fjellom
Djupt under Hellom
Der leikar det ...

[English translation:]

Mountain Prisoner - Into The Mountain Rooms

The maid begged for release
It didn’t help
And with her another maiden they abducted
They used her as they pleased
And not as they should

To there, where she saw the hall of shadows
So cold and ever-blue

The mountain took her in
To its hard grey-rock cheek
Again ruled the black night
And now she is forever lost...

She screamed with her last breath of voice
An epoch we'll never forget
- A body become stone

...The moon has disappeared
And the stars have extinguished too

Ho! It rains and it blows!
For far north in the mountains
Deep under slopes
There they play...Thanks to torswin for correcting these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


ULVER LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -