Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

THYRFING LYRICS

1. Draugs Harg


Aldrig skall alder förtvina eller sälta sina spår
Ni ska dit varken sol eller måne når
Där sang blir till klagan och stratt blir till gråt
Där smarta är evig och dagar är år

Nastarnds ormar som spyr blod och etter
Skört är slottet men stark är min ruin
Kräla ur min boning, lämma min gård
"Av asar och alfer som här inne äro
Ingen, Ingen I ord är din vän"

Likstrandens ormar som spyr blod och etter
Ni som blint trampar Draugs harg
På knä I Eljudne mottag död mans dom
Mot död och helsvite, ert öde och pinoplats

Nastarnds ormar som spyr blod och etter
Skört är slottet men stark är min ruin
Kräla ur min boning, lämma min gård
"Av asar och alfer som här inne äro
Ingen, Ingen I ord är din vän"

Likstrandens ormar som spyr blod och etter
Ni som blint trampar Draugs harg
På knä I Eljudne mottag död mans dom
Mot död och helsvite, ert öde och pinoplats

Bärsärkargång mot de dödas helgedom
Hammare och stål skall urkraften väcka
I björnskorta mot Draugs harg
Må nidingapestens veka nacke knäckas

"Hrungners dräpare skall dig till dädsriket skicka
Långt under likgrinden ned"
Mot död och helsvite, erat öde och pinoplats

Draugs harg, draugs harg, draugs harg

Långt under likgrinden ned

Aldrig skall alder förtvina eller sälta sina spår
Ni ska dit varken sol eller måne når
Där sång blir till klagan och skratt blir till gråt
Där smarta är evig och dagar är år

Nastrands ormar som spyr blod och etter
Skört är slottet men stark är min ruin
Kräla ur min boning, lämna min gård
Av asar och alfer som här inne äro
Ingen, Ingen I ord är din vän

Likstrandens ormar som spyr blod och etter
Ni som blint trampar Draugs harg
På knä I Eljudne mottag död mans dom
Mot död och helsvite, ert öde och pinoplats

Nastrands ormar som spyr blod och etter
Skört är slottet men stark är min ruin
Kräla ur min boning, lämna min gård
Av asar och alfer som här inne äro
Ingen, Ingen I ord är din vän

[English translation:]

Ghost's Altar

Never shall age wither away or leave its marks
You shall go where neither sun nor moon reach
Where song turns into lamentation and laughter into tears
Where pain is eternal and days are year
Where honey turns into salt in your wounds

Nastarnd's serpents which spew venom
Fragile is the castle but strong is my ruin
Crawl from my dwelling, leave my yard
"By aesir and elves that are herein
No one in word is your friend"

The corpse-beach's serpents which spews blood and venom
You who blindly treads ghost's sanctuary
Kneeling in Eljudne receivedead man's judgment
Towards death and hell, your fate and place of torment

Going berserk towards the sanctuary of the dead
Hammer and steel shall awaken the primordial power
In bear-shirt towards ghost's altar
May the weak neck of the plauge of miscreants break

"The slayer of Hrunger shall send you to the kingdom of the dead
Far below the gate of corpses"
Towards death and hell, your fate and place of torment
Far below the gate of corpses
Ghost's altar, far below the gate of corpses


2. Digerdöden


Aldrig mer må vi talas vid
Men pa gastbacken hörs vår klagan
Aldrig mer vi järtecken finna
Vi mötas vit din gravöl

Rälsans slit vid gärdars dörr
Varlsar om död så kall
Nu digra liar svepa
Likt en skarprättares werk

Aldrig mer må vi talas vid
Men pa gastbacken hörs vår klagan
Aldrig mer vi järtecken finna
Vi mötas vit din gravöl

Rälsans slit vid gärdars dörr
Varlsar om död så kall
Nu digra liar svepa
Likt en skarprättares werk

[x4]
Här vandrar en pestlagen hop
Här skådas krigets härjningar
Här vilar en lukt av död
Här frodas domedagens gissel

Blida den med köttet det fina
Rena husen med gnideld
Må nysått gräs den hindra
Djurkadavrens stank den fräna

Det blint inte ont om kläder
Men det skall råda brist på bräder
Många kistor vi ma bygga
Ty pestens tid är här

[English translation:]

The Black Death

Nevermore will we speak to each other
But on the ghost hill our lament is heard
Nevermore will we find omens
We will meet at your funeral feast

The toiling of the rake by houses' doors
Forebodes about death so cold
Now great scythes sweep
Like the work of an executioner

Here wanders a plague-stung lot
Here are the ravages of war seen
Here lies a stench of death
Here thrives the scourge of the doomsday

Appease it with the delicate flesh
Purge the houses with fire
May newly sown grass stop it
The rank stench of the beasts' carcasses

There will not be to few clothes
But there will be a shortage of boards
Many coffins we must build
For time of plague is here


3. Världsspegeln


Blått, grått, grönt fär ägat
Världsspegeln, dit längstans vingar bär
En fröjd att skåda, att sinnet öppna
Flyende sot på svarta vingar far

Om natten, stormen och vinden
Molnfria vyers inre horisont ler
En öppning I stormen den ser
En öppning I stormen den ser

En lockelse inte bara på ytan
Inte endast en färd, även ett mål
Vad väntar mig under systrar nio?
Van d¨ljer Rans döttrar f&ruml;r mig?

Här skall jag finna min ro
Här skall jag finna min sinnesfrid
Här skall jag för evigt vila
Och I Ägirs djupa salar min ängest begrave

Ett sista offer för Njors
Ett sista blot för välgång pa färden
En hemlichet som skall bli min
Ingen ånger, vad böljorna give

[English translation:]

The Mirror Of The World

Blue, grey, green for the eye
The mirror of the world, where the wings of pining carry
A joy to behold, to open the mind
Fleeing soot travels on black wings

At night, the storm and the wind
The inner horizon of cloudless views smiles
An opening in the storm it sees
An opening in the storm it sees

A temptation not just on the surface
Not only a journey, but also a goal
What awaits me below the nine sisters?
What are the Daughters of Ran hiding from me?

Here I shall find my peace
Here I shall find my peace of mind
Here I shall forever rest
And bury my agony in the deep halls of Aegir

A last offering for Njord
A last sacrifice for good fortune on the road
A secret that shall be mine
No regret, what the waves give


4. The Voyager


To be blessed by an ocean
Takes it's pain and sacrifice
To reach where I am destined
Takes an old man's life

With blood I soak my idols
With Pride I set my sails
I scan the furthest horizon
For the shores I am aimed to find

Mountains and caves of ice
Yet a new land to find
The voyager to be
In the search for an own empire

Onward towards the dark sea
Set sail along with the serpent
Anchor where none has been
Face whatever our fears might be
I fight the storms, the rain, the thunder
I am my own navigator
Exhaust, hunger thirst and blood
Dragons bringing me forth

Who could forsee
That the sea was so dark
Down here in my grave
Ends a young mans life
True men die in battle
To feast 'til the last of days
But down here in my grave
My roaring won't be heard


5. Ångestens Högborn


I en kvalmfylld andlig öken har jag sett dem gå
Drabbade av själasoten, hågloösa, med ilska I synen
Det är som sorgen aldrig skulle lämna deras ögon
Som om sinnet hade svarinat för evigt

Sammanträngda på ytor små
Lager pa lager (I boningar grå) I angestens högborg
Under jorden hastar de - jagande sökande: ingenting finnande
Varför stannar de aldrig upp?

Innan nuer fredliga gömma finner
I susandl lundar ivingas även ni till vila
Inte in stillsam undran - en rasande fråga
Varför stannar ni aldrig upp?

Oändlict upplyst - fär alltid höljd I mörker
Inga stjarnor ser lag lysa här
Vilka skalder dikta I denna dimma? Vilka malare sina verk här färgar?
Oändligt upplust - för alltid höljd I mörker
Inga stjarnor ser lag lysa här
Vilka malare sina verk här färgar?

[English translation:]

The Stronghold Of Agony

In a nauseating spiritual desert I have seen them wander
Stricken with disease of the soul, listless, with anger in their gazes
It is as if the sorrow would never leave their eyes
As if the mind had blackened forever

Forced together in small spaces
Layer upon layer (in grey dwellings) in the stronghold of agony
Below the ground they hurry - chasing, seeking; finding nothing
Why do they never pause?

Before you find your peaceful hiding place
Even you are forced to rest in soughing groves
Not one quiet wondering - one furious question
When do you never pause?

Indefintely lit - forever covered in darkness
No stars do I see shine here
Which poets write in this fog? Which painters colour their artwork here?
Indefintely lit - forever covered in darkness
No stars do I see shine here
Which painters colour their works here?


6. The Giant's Laughter


I live in the moutain hall deep under the earth
Where Odyn's eye never has seen
I hate the white aesir and the sons of earth
Those who bow to gods, thoe whom I despise

I enjoy nocturnal storms
I tramp the greed of the fields
I breal the keels, I mislead the wanderer
I enjoy when he fears
(When the giant laughs)

I can stand the day bright as it shines
When valkyries wave their bloodred wings
Oh, now beautiful the raven's flight
Above the battlefield
And the sword chilis a human heart

Why to be innocent
Daughter of Embla?
Behold in the beast's embrace
The flower has withered
Why are you fighting for your land
Youth of the north?
They sold your father's grave for the perry gold

[Lyrics inspired by the poem "Jätten", Esaias Tegnér (1782-1846)]


7. Vansinnesvisan


Länge nog har era maskätna huvuden vilat på era veka axlar
En längtande känsla sprider sig I mina nävar och lustan brinner
Klinga stolt när ben möter stål, klinga stolt när sårsvetten droppar
Länge nog har du väntat på att skilja maskätna huvuden från veka axlar

Djävlar anamma
Svält och bedrövelse
Pest och förintelse
Död och förbannelse

Inga tårar skall era förvridna, blödadne, brutna kroppar väta
Ingen älskarinna, slaäkt eller frände vid era lik skall sörja
Ingen hjältars sal, ingen himmelsk fröjd när makter (na) (era) öden utmäta
Blott spott och spe era eftermälen färga

Era gravar är passande att smutsa med mitt avskräde
Era minnen är mina att bespotta med hat och hån
Inga goda ord om de döda minner, inga ljusa minnen omtalas
I mitt vansinne fann ni livets ruttna slut

[English translation:]

The Song Of Madness

Long enough have your worm-eaten heads rested upon your weak shoulders
A pining feeling spreads in my fists and my lust burns
The blade is proud when bone meets steel, the blade is proud when the blood drips
Long enough have you waited to sever worm-eaten heads from weak shoulders

Jävlar anamma [common curse, hard to translate. Literally means something like "Embrace the devils"]
Famine and grief
Plague and destruction
Death and damnation

No tears shall wet your distorted, bleeding, broken bodies
No lover, family or kin shall mourn by your corpses
No hall of heroes, no heavenly joy when the powers execute your fates
Only scorn and sneers colour your obituaries

Your graves are fit to stain with my refuse
Your memories are mine to mock with hate and scorn
No kind words about the dead are remembered, no bright memories are mentioned
In my madness you found the rotten end of life


8. Kaos Återkomst


Sprungen ur kosmos I dans
Samvetslös men dömd
Innan liv här blott mörker fanns
Din kraft till synes gömd

Din njorde skola blomstra I prakt
På din väg mot undergång
Snart du sänkas I dödens makt
En stämma I din banesång

För evigt jag förnimma ditt fjät
Formad utav tidens rand
Nornor skrek och gudar grät
När du slets ur min hand

Ett folk till att skapa
Att hedra hem och bygd
Blott en niding att försaka
Misstro mot vår dygd

Skalder må dig följa
På din väg mot undergång
Härskare sin avsikt dölja
En stämma I din banesång

[English translation:]

The Return Of Chaos

Sprung from cosmos dancing
Remorseless but juged
Before life only darkness existed
Your power seems hidden

Your earth shall flower in glory
On your journey towards ruin
Soon shall you be lowered into death's power
A voice in the song of your death

Forever I perceive your footsteps
Shaped by the edge of time
Norns cried and gods wept
When you was torn from my hand

A people to create
To honour home and countryside
Only a miscreant to renounce
Distrust in our virtue

Poets may follow you
On your way towards ruin
Rulers hide their intentions
A voice in the song of your deathLine-Up:
Peter Löf - keyboards
Thomas Väänänen - vocals
Kimmy Sjölund - Bass
Patrik Lindgren - guitars
Joakim Kristensson - drums & percussion
Henrik Svegsjö - guitars

Guest Musicians:
Toni Kocmut - back vocals
Maria Gauffin - violin
Daniel Bergstrand - violin
Örjan Örnkloo - additional guitars, samples

Thanks to cturfors for correcting tracks ## 1, 2 lyrics.
Thanks to garundi_123 for correcting track #7 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


THYRFING LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -