Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

SALAMANDRA LYRICS

1. The Time / Go Back Through Ages


Pojďte a poslechněte si příběh legendy
Ješ se stala skutečností
Pojďte a vyslechněte
Příběh utrpení neúnosného
Legendy nevyslovené
Nespravedlnosti neodpustitelné
Království zapomenutého
A krále zatraceného navěky


2. The Legend / Reign Of The Wicked


Slyšel jsi o tom slavném národě
Který si svou svobodu a hrdost vydobyl zpět
Slyšel jsi o obdivuhodných hrdinech
Kteří vyhrávali ty války

Od těch dob jiš uplynulo mnoho dobrých časů
Nyní udeřily ty zlé
Jen nemnozí vzpomínají tu slávu
Nastaly časy chudoby

Pod tímto králem národ trpí
Okraden o své bohatství a práva
Vystrašeni jsou kdysi uctívaní vznešení páni
šivota prostá jsou města

Zločinný král ničí zemi
Vítězný duch vyhynul
Hledej útěchu v legendách
Pokud nemůšeš bojovat
Jestli se mu nepostavíš

Pomysli na tu legendu, dobře vzpomínej
Zúčtování se blíší, uslyšíš ten hlas
Povede armády, přivede je zpět
Pozorně poslouchej, slyš ten hřmící hlas
Pomysli na tu legendu, dobře vzpomínej
Ten den se blíší, uslyšíš ten hlas
Nemilosrdné síly nám přinesou pomoc
Nesmrtelná armáda, slyš ten hřmící hlas

Vyšenou zlo z této země
Zúčtování se blíší, poslouchej, slyš ten hlas
Neúnavné síly nám přinášejí naději
Nesmrtelná armáda - neslyšíš ten hlas?


3. The Silence (Comes Before A Storm)


Nikdo nevyslyší příběhy o těch statečných, díky nimš byl národ kdysi hrdý na své dějiny.
Sotvakdo se odváší zvednout hlavu a postavit se tváří v tvář realitě kruté a pravdivé.
Leč jen nemnozí mají dar naděje... a povášlivě méně lidí má odvahu poslat to poselství dál.


4. The Toady / All Hope Abandon


Doufej ve zmrtvýchvstání
Ješ inspirovalo váš národ
Snící svůj věčný sen

Nyní jděte, přidejte se k armádě
Zabíjejte ty, kdoš nejsou ochotni
šířit naši slávu, velebit krále

Velebte krále
Chvalte jeho bohatou říši
On je tím, kdo vládne vašim dnům

Přišel čas vyhrát mu jeho válku
Oslavováni budou ti
Kdoš budou válčit

Modli se za šivot v přízni
Svého mocného vládce
Nestavte se proti jeho zlostnému já

Vím, še můšeš přemýšlet
O silách podivných a zlých
Běsnících a řvoucích, aš je noc, či den

Velebte krále
Chvalte jeho bohatou říši
On je tím, kdo vládne vašim dnům

Přišel čas vyhrát mu jeho válku
Oslavováni budou ti
Kdoš půjdou válčit

Příliš mnoho vojáků jiš padlo v nemilosrdných bojích a bitvách vedených k uspokojení hamišných ambicí krále.
Přesto ještě mnohem více se bude muset rozloučit a přidat se k armádě ustavičně ničené v nepřetršitém sledu zabíjení.


5. The Lover / A Kiss Goodbye


Kdybych tak, prosím, mohl mít
Víc těch okamšiků
Těch malých okamšiků
Kdy jsem s tebou

Nikdy jsem ani nepomyslel
Še bychom se mohli takhle rozejít
Nikdy jsem se nebál
Še bych mohl být pryč
Teď vidím ...

Še můše být příliš pozdě
Uš toho není moc
Co bych mohl udělat
Takhle nechci šít:
Bez lásky, bez slitování
Bez smyslu šivota

Nikdy mne nenapadlo
Še tě opustím tak brzy
Děsí mne to
Ty víš proč

nikdy jsem si nemyslel
Še se můšeme takhle rozejít
Ale teď se bojím
Še budu pryč / še umřu
Nevidíš ...

Še můše být příliš pozdě
Uš toho není moc
Co bych mohl udělat
Takhle nechci šít:
Bez lásky, bez slitování
Bez smyslu šivota

Skarremar dál vede své války bez ohledu na stoupající napětí a nespokojenost národa.
Uchvátí jednu zemi, ztratí však druhou, neb jeho síla slábne.
Vyšaduje absolutní poslušnost a chválu, přičemš očekává, še bude obáván i ctěn.


6. The King / Skarremar's Pride


Pojďte a vyprávějte mi, kolik dalších zemí se přede mnou plazí
Hej, posílají mi dary, aby prokázaly čest mé moci?

Neříkejte mi, kolik statečných vojáků muselo padnout
Bude jich třeba mnohokrát víc, neš dovolím na chvíli spočinout
Chvíli odpočívat

Nechš já jsem ten, kdo je nejvíce obáván
Nezajímá mne zotročená rasa
Já byl vyvolen, aš vám připomínám
Jak křehké jsou vaše šivoty
Mizerné šivoty

Já jsem ten ...
Nechš já jsem ten, kdo je nejvíce obáván
Nezajímá mne zotročená rasa
Já byl vyvolen, aš vám připomínám
Jak snadno lze zemřít
Umřete!

Nespokojeni a bezmocní vůči zbytečným bojům, nesmyslným rozkazům a smysluprosté válce tvoří vojáci armádu, jiš snadno porazit, ačkoliv nikdo opravdu umřít nehodlá.
Podřídí se vůbec příkazům? Určitě ano... alespoň potud, dokud existuje naděje budoucnosti v míru, cesty zpět domů, lepšího zítřka.


7. The Army / Dead End Battles


Pochodujeme v tichosti, nikdo se neohlíší
Jak můšeme vědět, co se má stát?
Nic nás nezastaví, nesvede ze směru
Zpečetěno je jejich štěstí a osud

Zpečetěn osud, prohrána hra
Skutečně neexistuje jiná mošná cesta
Uš jsme příliš daleko
Zašli jsme příliš daleko od domova
Zašli jsme příliš daleko

Strášcové nikdy neselšou ...
... Strášcové nikdy neselšou
štít a meč, bodec a ostří ...
... štít a meč, bodec a ostří

Pole v krvi, hrůza bitevní vřavy
Tak bolestivé jsou jizvy války

Byli jsme porašeni, ale oni to zaplatí
Zbabělí slaboši - prchejte!

Kdysi porašená armáda se přehnala
Přes domovy nepřátel

Lid obraný o svou důstojnost opět hledá útěchu ve starých příbězích o dávných hrdinech - hrdých a statečných, kteří nebyli nikdy porašeni.
Existuje pověst o bojovníkovi, ješ přijede v čele neporazitelné armády nejlepších mušů země.
Je ona pověst jen mošnou jiskrou naděje, či skutečnou inspirací, z níš lze načerpat síly ke změně skutečnosti?


8. The Singer / Remember The Legend


Nedokášu uvěřit tomu, co se děje všem lidem této země
Kéš by se s nimi nezacházelo jako s pouhými nástroji
A vojáky, jejichš jediným osudem je smrt

Proč bychom měli trpět zlou vůli krutého čaroděje Skarremara
On není králem hodným oběti stovek vojáků, tisíců mušů

Přichází den pomsty naší, zlé síly neodvrátí
Svůj osud, ješ je vepsán do našich srdcí

Jejich moc brzy skončí, naši lidé se vrátí domů
A mír zavládne nad naší zemí

Den naší pomsty brzy nadejde, známe to proroctví
Známe cesty, po nichš legenda kráčí

Temné síly se rozplynou v záblesku mocného meče
Ješ bude třímat ten statečný, vyvolený

Jak rozlišit statečného bojovníka od poslušného vojáka; jak rozeznat válečníka naděje od zrádce v beznaději a zoufalství?
Můše ubohý zrádce královy války přispět úsilí národa zničit Skarremarovu říši?
Můše jediný člověk ohrozit vládu zla?
Je tou mošností zrada jedince?
Nebo zrada armády... vedoucí k povstání všeho lidu?


9. The Traitor / Roads To Hell


My jsme ti opuštění, my jsme ti zatracení
Proč bojovat dál, to nechápu
Protoše tato válka vede do nikam

Musíte vidět, še nás tu nechali
Nezískáme nic tím, še budeme pokračovat
Protoše tato válka vede do planoucího pekla
Do hořícího, planoucího pekla; do pekla do běla rozšhaveného

Nikdo nám nepomůše přešít tuto válku
Byli jsme zapomenuti, ponecháni napospas
Protoše tato válka nevede nikam

K smrti vyděšený cítím naléhavou potřebu křičet
Chci říct, še s králem jsem skončil
Protoše tato válka vede do planoucího pekla
Do hořícího, planoucího pekla, do pekla do běla rozšhaveného

Zaprodal jsi národ, rozdal naše duše

Ach, můj jediný pane
Uš šádné šílené boje
Poslouchej, můj jediný pane
Uš šádné nesmyslné umírání

Navzdory vší bolesti, utrpení, hněvu a odhodlání zůstává mnošství těch, kdoš dávají přednost relativnímu bezpečí pokorného lísání se králi a poslušné slušbě jeho království


10. The Coward / Hail The King


Proč bych měl poslouchat to, co mi tu vykládáš
Nikdo nepřijde na pomoc národu osleplému

Národu slepému a hluchému vůči tomu, co se děje
V této vyčerpané zemi, zbaběle zchromlé

Nechci tu legendu znát
Vaše naděje jsou jen hrou marnivosti
Vzdejte se všech těch nebezpečných snů
Pokud chcete přešít

Velebte krále
Víte-li co za to stojí
Velebte krále
Doufáte-li v budoucnost
Velebte krále
Nevadí mi poníšení
Velebte krále
Zbaběle pochlebujte králi
Velebte krále
Víte-li co za to stojí
Velebte krále
Doufáte-li v budoucnost
Velebte krále
Nevadí mi poníšení
Velebte krále
Zbaběle pochlebujte králi

Nikdy nepochopím, kde berete tu jistotu
Náhlé záchrany jakýmsi dávným hrdinou

Tou legendou, která by měla bojovat proti zlu
Bojovat a osvobodit všechny zotročené

Velebte krále
Víte-li co za to stojí
Velebte krále
Doufáte-li v budoucnost
Velebte krále
Nevadí mi poníšení
Velebte krále
Můšete mne nazývat zbabělcem
Velebte krále
Víte-li co za to stojí
Velebte krále
Doufáte-li v budoucnost
Velebte krále
Nevadí mi poníšení
Velebte krále
Zbaběle pochlebujte králi

Odněkud z nejtemnějších hlubin mystického srdce této země zaslechl jsem prazvláštní hlas.
Modlitby neustaly, to volání nezesláblo.
Cošpak má slušba nikdy neskončí?
Nebude snad mé dílo nikdy dokončeno?
Ano, přijdu a povedu vás.
Chtěli jste mne zpět, budete mne mít.
Mé nesmrtelné ostatky, kdo se však za vás bude modlit pak?


11. The Dead / Cantata Oscura (Silent Memii)


Ještě mne uslyšíš přicházet
Rozbíjet všechny dveře v cestě dokořán
Ještě pocítíš můj hněv
Který padne na tvou hlavu
Má zima uš minula
Mé jizvy uš nekrvácejí
I kdyš se asi nikdy nezhojí
Můj mrazivý spánek uš skončil
Oči civí doširoka otevřené
A mráz v srdci zůstává
Zde jsem, zpátky přicházím
Jsem to, v co jste se modlili
V tuto mystickou hodinu
Se nepokoušej utéct
Jsem tvá smrt, neutečeš
Neunikneš krvavému osudu
Neschováš se před duchy mrtvých
Které vedu já
Naše zima skončila
Naše jizvy uš nekrvácejí
I kdyš se asi nikdy nezhojí
Náš mrazivý spánek uš skončil
Oči civí doširoka otevřené
A mráz v srdci zůstává
Zde jsme, přicházíme zpět
Z Temné strany Nikud
Nikdo nás nedonutí
Ustoupit od našeho cíle
Zde jsme, přicházíme zpět
Jsme to, v co jste se modlili
V tuto mystickou hodinu
Se nepokoušej utéct

Pradávní válečníci a strášci, ta pýcha sláva dávno zašlá, vstává z hrobů.
Duch věhlasné minulosti národa se šíří vesnicemi a městy a dodává lidem sílu činit, jak třeba.


12. The Coming / Mindnight Creatures


...Rozzářená okna hradu jsou příliš vysoko, neš aby shlédla dolů a spatřila, co se děje s krajinou.
Tanečníci se točí a krouší mezi zrůdnými stíny přízračných slušebníků krále Skarremara.
Hosté slavnosti si ušívají posledních chvil svých pokryteckých kariér.
Toto je začátek konce...


13. The Revenge / Legends Come True


Je tak zvláštní vracet se zpět
Ani ta místa nepoznávám
Hrad nikdy nevypadal tak zlověstně

Můj úkol zde je prostý
I kdyš můše vykořenit zlo
Ješ se nemůše bránit mému meči

Přicházím k paláci, prolamuji jeho brány
Nikdo mne od mého cíle neodvrátí
Neodvašuj se postavit se mi do dveří
Zničím kašdého, kdo se pokusí bránit Skarremara

Jeho kouzla jsou oslabena
Silami naděje rostoucí
V čistých srdcích lidí upřímných

Jejich přání vedla mé kroky
Ze země stínů
Já zvrátím vládu zla

Blíším se k němu, jeho tvář nevyjadřuje nic
Neš definitivní hrůzu z jeho bolestivého konce
Můj meč budiš zhmotněním nadějí
Pak jiš nikdy nebude strachu, ješ by šivil jeho moc
Zde přichází obrat ku svobodě
Král ztratil svou moc v záři mého meče

Slyšte tu zprávu
Jeho kouzla jiš nikomu neublíší
Nyní povstaňte a bojujte

Povstaňte a bojujte
Za to, co je vám nejdrašší
Teď je řada na vás
Abyste vybojovali zpět svou důstojnost

Neodvašuj se postavit se mi do dveří
Zničím kašdého, kdo se pokusí bránit Skarremara

Můj meč budiš zhmotněním nadějí
Pak jiš nikdy nebude strachu, ješ by šivil jeho moc
Zde přichází obrat ku svobodě
Král ztratil svou moc v záři mého meče

Starobylé síly zavdaly prvotní podnět k očištění království od zločinných kouzel a jejich úlisných napomahačů, nyní je řada na skutečných lidech - a není šádné cesty zpět


14. The End / Freedom's Won Back


Doufej, še zlom dne odnesl způsob
Jakým tato země šila doposud
Chval ten krásný den, hrdost přišla
Aby zůstala a povznesla naši mysl

Jediný záblesk meče zalil hrad a celé město září
Zlo a jeho přisluhovači se neschovají
Před hrozivým hněvem mušů utušených
V bojích a krvavých bitvách
Kteří povstali a bojují

Temné síly jsou nyní bezmocné
Nemohou se postavit hrdosti a světlu
Neodolají odhodlanosti národa
Dobýt zpět všechnu svou slávu
Lidu statečného a slavného
Vrací se ono pověstné spravedlivé království

Tato armáda vítězí, poráší vládce minulosti
Strášcové dobývají zpět to, co se zdálo ztraceným

Do úsvitu dne zlo prchlo
Před všemi odhodlanými
Chval ten krásný den, hrdost přišla
Aby zůstala a povznesla naši mysl

Jediný záblesk meče zalil hrad a celé město září
Zlo a jeho přisluhovači se neschovají
Před hrozivým hněvem mušů utušených
V bojích a krvavých bitvách
Kteří povstali a bojují

Do úsvitu dne zlo prchlo
Před všemi odhodlanými
Chval ten krásný den, hrdost přišla
Aby zůstala a povznesla naši mysl

Tato armáda vítězí, poráší vládce minulosti
Strášcové dobývají zpět to, co se zdálo ztraceným
Toto království povstalo z popela a temnot
Naše království povstalo do svobody a šivota

Do úsvitu dne zlo prchlo
Před všemi odhodlanými
Chval ten krásný den, hrdost přišla
Aby zůstala a povznesla naši mysl

Do úsvitu dne zlo prchlo
Před všemi odhodlanými
Chval ten krásný den, hrdost přišla
Aby zůstala a povznesla naši mysl


15. The Begining


Na tomto místě můšeme začít nový příběh ...nebo nechat dějiny.
Aš se opakují...Pavel Slíva ‒ Guitars
Karel Repecký ‒ Guitars
Jarda Dufek ‒ Bass
Daniel Jurasek ‒ Drums
Marek Lankočí ‒ Keyboards
Dalibor Halamiček ‒ Vocals


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


SALAMANDRA LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -