Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

ROOT LYRICS

1. Intro


[Desátý Enochiánský klíè ze Satanské Bible od A.S. La Veye]

"Hromy Hnìvu podøimují na Severu
Podobny dubu, jehož vìtve jsou plny hnoje,
a hnízd náøkù, a pláèe, snášených na Zemi
které spalují Noc i Den a vyvrhují stáda škorpionù
a vypouštìjí síru smíchanou s Jedem.
To jsou Hromy, které jsou okamžitì pøipraveny
rozeøvat se stovkami mohutných Katastrof
a statisícù Pohrom, po kterých nezùstane nic
a nikdo zde nic nepozná.
Jedna skála porodí tisíce,
právì když Srdce Èlovìka dosáhne jeho Myšlenek.
Bìda... bìda... ano, bìda Zemi,
protože její zloèinnost je, byla a bude obrovská.
Odlete! Ale bez Vašeho mocného dunìní..."


2. Zjevení


Komnata je do tmy ponoøená,
jen dech spáèù ruší noèní klid.
Najednou však svíce záøí -
tichý smích - a zas je klid.

Dveøe vrznuly - zavál noèní chlad,
temná postava do komnaty vchází.
V èerný rubáš zahalená,
jen oèi jí ve tmì záøí.
Rychlý pohyb - stojí u postelí,
sklání se a šeptá slova smrti.
Vzpøímí se a vztáhne ruce,
dvì živá srdce v pìstích drtí.

Ráno byli nalezeni manželé již mrtvi,
- jak zemøeli nikdo neví.
Øíkalo se, že snad žili v høíchu,
Temnotám, že oni patøili...!


3. Aralyon


Pojï se mnou mùj synu, pojï,
nauèím tì vìci mocné,
s mou pomocí dokážeš zas žít.
Spatøíš záø té hvìzdy temné,
její sílu mùžeš také mít!
Pojï se mnou, mùj synu, pojï,
neposlouchej jiné rady,
až poznáš, tak pochopíš.
Všechno, co znám, to nauèíš se,
zbavíš se lží a pravdu zvíš.

Aralyon - Aralyon - Aralyon.

Od toho dne uèil jsem se,
jak poznávat skrytou pravdu,
kudy vede cesta má.
Aralyon dokázal mi,
že jen on tu sílu zná!


4. Výslech


Suspicio - Carrucha
Levis suspicio - Tortura de Cardeless
Suspicio violens - Tortura del Aqua


5. Upálení


"Obžalovaný je vinen tím
že za pomoci temných sil a Èerné Magie
scházel se za noci s veleknížetem Pekla
zvaným Lucifer, a s Jeho pomocí se snažil
snížit výzman uèení Církve Svaté.
A proto se odsuzuje k trestu smrti upálením!"

Jsem nevinen... to vím,
jsem nevinen... to vím!

Stojím tváøí v tváø
své pøítelkyni smrti,
však slza žádná nezmáèí mou tváø
i když bolest okovù mne drtí
Bude hoøet navìky má svíce!

Jsem nevinen... to vím,
jsem nevinen... to vím!

Omnia ad majorem, Aralyon Gloriam!


6. Píseò Pro Satana


Ach Satane, Ty vládèe všehomíra,
jak skála pevná je má láska k tobì.
Nezmìnitelná v tebe je má víra,
obrácený køíž chci mít na hrobì.
Tvùj obraz mám vypálený v srdci -
v srdci, které je navždy tvoje!
Když navštívíš mì nìkdy v noci,
pentagram zazáøí jak svìtlušek roje.
Tvým jménem proklel jsem kostely a chrámy,
mou duši sám Lucifer si vzal.
Spálil jsem Bibli a podobný krámy
a tobì své tìlo vìnoval.
Vím, že jsem tvùj, jsem majetkem tvých synù
a tìším se na tvùj ohnivý Ráj.
Jen vírou v tebe já odèiním svou vinu,
pak pùjdu dál, až na propasti kraj.
Pøi Èerné mši jsem vždy nesmírnì hrdý,
že do uèení k sobì jsi mì vzal.
Co nezmohou dnes jìšte žádné vìdy,
to všechno ty už dávno znal.
Když skládám ruce do støedu Pentagramu,
a duše má se zaène zachvívat,
pak vždycky poznáš, že nikdy tì nezklamu,
že navìky tì budu milovat!


7. 666


666 je 666.
Toto èíslo Rootan nosí hrdì na prsou.
Je to èíslo nejmocnìjší - "The Beast"
jej všichni zvou!
Utvoøme kruh s pìti body,
skloòme dolù hlavy,
uvidíme vìci mocné,
žádné bludy, žvásty, klamy...
Je to mocnost nejmocnìjší,
bez konce, ach, bez konce,
uvnitø køišálové koule
konèí všechny hranice.
Prohlédne vás jednou provždy,
Rootan - Temnot mocný Pán,
neskryjete pøed ním nic,
nejste pro nìj hlavolam!
Tak pomnìte, že tuto sílu,
z hlubin zemì prýštící
nezastaví nikdo, nikdo,
je to síla smrtící!


8. 7 Èerných Jezdcù


Sedm èerných jezdcù øítí se temnou nocí,
na jejich pláštích sedm èerných køížù záøí.
Každý køíž obrácený, tak to musí být,
zemì již pod kopyty koní vaøí.
Øítí se k tajemnému cíli, ke svému otci,
jenž Rootan jmenuje se.
Krev stéká po èerných høbetech koní,
když Abaddon dá povel zastavit.
Zemì se otvírá a všechno kolem duní.
Rootanùv znak zjeví se pøed nimi.
Skloní se pøed otcem svým všech sedm èerných jezdcù.
Pentagram záøí, Rootan se usmívá!
Z pochvy sedm ocelových meèù letí,
u Pentagramu do zemì se noøí.
Rootan jim žehná obráceným køížem,
vaøí již voda všech svìtových moøí.
A již zase mají své meèe pevnì v ruce
a v noèní tmì všech sedm èerných jezdcù mizí...


9. Démon


Démon útoèí na køídlech hrùzy
Démon útoèí na køídlech hrùzy
Démon útoèí na køídlech hrùzy
Démon útoèí na køídlech hrùzy

Rozervaný chøtán - v srdci máš kùl
jakoby ti do krve nìkdo sypal sùl!

Démon útoèí na køídlech hrùzy
Démon útoèí na køídlech hrùzy
Démon útoèí na køídlech hrùzy
Démon útoèí na køídlech hrùzy

Bezmocnì jen øveš - temnou mocí, oh,
ocel rudne krví - zpívá Astaroth!

Démon útoèí na køídlech hrùzy
Démon útoèí na køídlech hrùzy
Démon útoèí na køídlech hrùzy
Démon útoèí na køídlech hrùzy


10. Znamení


Jen myšlenkou - nièím více!
dotkni se tajemna...
Strach - vzrušení - co to je?
co roztøese tvá kolena?
Zkus nahlédnout - ale nic víc
tak poodhal tu roušku!
Šeptání ve tmì uslyšíš,
chceš podstoupit tu zkoušku?
A náhle záblesk - pak už nic
je tohle snad tvé znamení?
A šepot zatím zesílil,
tvé srdce náhle zkamení!

Tak už jsi poznal - co jsi chtìl?
Poznal jsi, co je Osud?
Varovný prst je vztyèený,
budeš dál žít jako dosud?


11. Cesta Zkázy


Vidím, vidím cestu zlou - èerný stopy jdou
trosky krutých válek - máme za sebou
Teï už jenom havrani - letí krajinou
plnou kostí šedivých - krví zalitou.
Mám strach touhle cestou,
mám strach s tebou jít,
mám strach, nebo jistì vím,
že už se nevrátím!

Konvoj smrti, prokletí - vìèných tulákù,
karavana mrtvých tìl - a stíny hlupákù.
Po kolena v krvi - jdeme hledat novou zem,
zda se nám to podaøí - zda ji naleznem?
Mám strach touhle cestou,
mám strach s tebou jít,
mám strach, nebo jistì vím,
že už se nevrátím!


12. Høbitov


Každou noc odbije dvanáct
hroby se otvírají
mrtvoly vylezou
klouby si narovnají

Jen já tam s nimi býval
u hrobky jsem stál
a poslouchal jak hrají ten náš Black Metal

Hrají ho kostlivci
jen bílý zuby svítí
mrtvoly tancují
hroby se propadají!Thanks to dagon for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


ROOT LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -