Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

ROOT LYRICS

1. 7 Synù Satana


In nomine Abaddon
In nomine Asmodeus
In nomine Astaroth
In nomine Belzebub
In nomine Belial
In nomine Leviathan
In nomine Lucifer

In nomine Hell
In nomine Mephistotheles
In nomine... SATAN!


2. ...A Zemì Se Otevøela


...A Zemì se otevøela
Démoni vycházejí z plamenù Pekelných
A hrozí Lidstvu obrácených køížem
Vypovìdeli válku lži, klamùm a podovdùm
Ètyøi z tìchto Démonù se jmenují ROOT!


3. Král Dogra


Dogra Vládne - Dogra Král

Lidé neví co je èeká
co se na nì øítí
Kapky krve rozstøíknuté
bílé zuby ve tmì svítí
Už se ženou, už se valí
nekoneèný spousty krys
èlovìk prchá - zamyká se
a zalézá jako hmyz

Dogra Vládne - Dogra Král

Mìsta jsou už obsazena
všude se jen krysy hemží
lidstvo èeká - neví na co
každý by to chtìl pøežít!
Šedý kožich - oèi rudé
rozbìsnìná mašina
Dogra volá: "Do útoku!"
Konec lidstva zaèíná

Dogra Vládne - Dogra Král!


4. Volání O Pomoc


Hrùza, Bìs, Konec a Beznadìj
celé lidstvo strachem køièí
Kdo však pøijde na pomoc
když Ocelové Zuby, všechno kolem nièí!

Jen volání o pomoc... zní tmou
Jen volání o pomoc... zní tmou

Milióny lidí mizí, pod nohama vzteklých Krys
nikdo je však nezachrání, Krysám se už neubrání...

Jen volání o pomoc... zní tmou
Jen volání o pomoc... zní tmou

Jen zvíøata ušetøili, musí pøece neco žrát
Lidstvo celé vyhubili, už vládne jen Krysí Øád!

Jen volání o pomoc... zní tmou
Jen volání o pomoc... zní tmou


5. Dogrova øíše


Temní Vládci Hlubin, svolávají Démony
vylétají, rozhlíží se, jenom tma je na Zemi!
Mìsta mrtvá, Lidstvo nikde, Démoni se vracejí
všechno poví Vládcùm Hlubin a neslyšnì mizejí
Vycházejí Vládci vzhùru, po Zemi se prochází
Krysy uctivì se klaní, Dáma s Kosou odchází
Vybílené hory kostí, i lebek a èelistí...
A nad nimi mìsíc záøí, tvár Vládcu se rozjasní
Tvrdì hledí na tu zkázu, jedna Rasa zmizela
Krysy chopili se moci, Válka už se skonèila
Vracejí se zpìt do Hlubin
kde budou zas v klidu snít
Krysy a si vládnou samy
od Lidí budou mít klid!
Dogra Vládne Mocné Øíši
Kov Èelistí sevøený
Èlovìk co øval: "Jsem Pán Tvorstva"
z povrchu je smetený!
DOGRA VLÁDNE!
DOGRA KRÁL!!!Thanks to dagon for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


ROOT LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -