Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

ROOT LYRICS

1. Procitnnutí


[Intro]


2. Soud


[SOUDCE:] "Obžalovaný je vinen tím,
že za pomoci temných sil a Èerné Magie
scházel se za noci s veleknížetem Pekel
zvaným Lucifer a s jeho pomocí se snažil
snížit význam uèení Církve svaté.

Obžalovaný povstantì a vypovídejte!"

[OBŽALOVANÝ:] "Když mi bylo šestnáct let,
moje matka a otec zemøeli za tajemných okolností
na našem rodinném sídle ve Španìlsku.
Tenkrát se vykádalo, že v tom byla nìjaká kouzla,
ale já jsem byl jìšte moc mladý, abych to pochopil.

Dnes již chápu..."


3. Zjevení


Komnata je do tmy ponoøená,
jen dech spáèù ruší noèní klid.
Najednou však svíce záøí -
tichý smích - a zas je klid.

Dveøe vrznuly - zavál noèní chlad,
temná postava do komnaty vchází.
V èerný rubáš zahalená,
jen oèi jí ve tmì záøí.
Rychlý pohyb - stojí u postelí,
sklání se a šeptá slova smrti.
Vzpøímí se a vztáhne ruce,
dvì živá srdce v pìstích drtí.

Ráno byli nalezeni manželé již mrtvi,
- jak zemøeli nikdo neví.
Øíkalo se, že snad žili v høíchu,
Temnotám, že oni patøili...!

Komnata je do tmy ponoøená,
jen dech spáèù ruší noèní klid.
Najednou však svíce záøí -
tichý smích - a zas je klid.

[OBžALOVANÝ:] "...A tenkát veèer, po pohøbu mých rodièù
navštívil mnì ten tajemný muž,
a jìšte téže noci odvedl si mnì do svého hradu..."


4. Aralyon


Pojï se mnou mùj synu, pojï,
nauèím tì vìci mocné,
s mou pomocí dokážeš zas žít.
Spatøíš záø té hvìzdy temné,
její sílu mùžeš také mít!
Pojï se mnou, mùj synu, pojï,
neposlouchej jiné rady,
až poznáš, tak pochopíš.
Všechno, co znám, to nauèíš se,
zbavíš se lží a pravdu zvíš.

Aralyon - Aralyon - Aralyon.

Od toho dne uèil jsem se,
jak poznávat skrytou pravdu,
kudy vede cesta má.
Aralyon dokázal mi,
že jen on tu sílu zná!


5. Výslech


Suspicio - Carrucha
Levis suspicio - Tortura de Cardeless
Suspicio violens - Tortura del Aqua


6. Upálení


Jsem nevinen... to vím,
jsem nevinen... to vím!

Stojím tváøí v tváø
své pøítelkyni smrti,
však slza žádná nezmáèí mou tváø
i když bolest okovù mne drtí
Bude hoøet navìky má svíce!

Jsem nevinen... to vím,
jsem nevinen... to vím!

Omnia ad majorem, Aralyon Gloriam!


7. Cesta Zkázy


Vidím, vidím cestu zlou - èerný stopy jdou
trosky krutých válek - máme za sebou
Teï už jenom havrani - letí krajinou
plnou kostí šedivých - krví zalitou.
Mám strach touhle cestou,
mám strach s tebou jít,
mám strach, nebo jistì vím,
že už se nevrátím!

Konvoj smrti, prokletí - vìèných tulákù,
karavana mrtvých tìl - a stíny hlupákù.
Po kolena v krvi - jdeme hledat novou zem,
zda se nám to podaøí - zda ji naleznem?
Mám strach touhle cestou,
mám strach s tebou jít,
mám strach, nebo jistì vím,
že už se nevrátím!


8. Procitnutí 2


[Outro]Thanks to dagon for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


ROOT LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -