Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

ROOT LYRICS

1. Intro (Beethoween Allegro)


[Intro]


2. Litanie K Satanovi


[Charles Baudelaire]

Satane smiluj se nad dlouhou mojí bídou!
Ó, ty, jenž nejvíc znáš Ó archandìli hnìvu
jsi zavržený bùh zbavený chvalospìvu
jak ukrivdili ti kníže exilu
aè byl jsi pøemožen, nepøišels o sílu
Ty, který všechno víš, Ty pane hlubin králi
jsi lékaø úzkostí a utišuješ žaly
Ty, ktorý pronikáš svým zrakem arzenál
kde kovy pohøbené spí v tvrdém lùne skál
Ty, dáváš zloèincùm pod šibenicí klid
jenž drtí, ponouká a pobuøuje lid
Ty, abys zachránil nás z pozemského víru
nauèils míchati nás uhlí, ledek, síru
Ty lampo vyhnancù a objevitelù
jsi knìzem šibenic a spiklých mstitelù
Satane smiluj se nad dlouhou mojí bídou!


3. Sedm Jezdcù


Sedm èerných jezdcù øítí se temnou nocí,
na jejich pláštích sedm èerných køížù záøí.
Každý køíž obrácený, tak to musí být,
zemì již pod kopyty koní vaøí.
Øítí se k tajemnému cíli, ke svému otci,
jenž Rootan jmenuje se.
Krev stéká po èerných høbetech koní,
když Abaddon dá povel zastavit.
Zemì se otvírá a všechno kolem duní.
Rootanùv znak zjeví se pøed nimi.
Skloní se pøed otcem svým všech sedm èerných jezdcù.
Pentagram záøí, Rootan se usmívá!
Z pochvy sedm ocelových meèù letí,
u Pentagramu do zemì se noøí.
Rootan jim žehná obráceným køížem,
vaøí již voda všech svìtových moøí.
A již zase mají své meèe pevnì v ruce
a v noèní tmì všech sedm èerných jezdcù mizí...


4. Píseò Pro Satana


Ach Satane, Ty vládèe všehomíra,
jak skála pevná je má láska k tobì.
Nezmìnitelná v tebe je má víra,
obrácený køíž chci mít na hrobì.
Tvùj obraz mám vypálený v srdci -
v srdci, které je navždy tvoje!
Když navštívíš mì nìkdy v noci,
pentagram zazáøí jak svìtlušek roje.
Tvým jménem proklel jsem kostely a chrámy,
mou duši sám Lucifer si vzal.
Spálil jsem Bibli a podobný krámy
a tobì své tìlo vìnoval.
Vím, že jsem tvùj, jsem majetkem tvých synù
a tìším se na tvùj ohnivý Ráj.
Jen vírou v tebe já odèiním svou vinu,
pak pùjdu dál, až na propasti kraj.
Pøi Èerné mši jsem vždy nesmírnì hrdý,
že do uèení k sobì jsi mì vzal.
Co nezmohou dnes jìšte žádné vìdy,
to všechno ty už dávno znal.
Když skládám ruce do støedu Pentagramu,
a duše má se zaène zachvívat,
pak vždycky poznáš, že nikdy tì nezklamu,
že navìky tì budu milovat!


5. Høbitov


Každou noc ve dvanáct
hroby se otvírají
mrtvoly vylezou
klouby si narovnají

Jen já tam s nimi býval
u hrobky jsem stál
a poslouchal jak hrají
ten náš BLACK METAL
ten náš BLACK METAL

Hrají ho kostlivci
jen bílý zuby svítí
a mrtvoly tancují
hroby se propadají!Thanks to dagon for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


ROOT LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -