Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

ROOT LYRICS

1. Intro (Pøíchod Poslù)


[Intro]


2. Rootanùv Pochod


[Instrumental]


3. Poslové Z Temnot


Rudé žhnoucí oèi, pronikají tmou
nocí se rozléhá dusot kopyt
Údolím se žene Pekelná Jízda!
Šeptáš slova Klatby smrti
po zádech ti stéká ledový pot
Bílé kosti èelistí, ty neumí se smát
jedou nocí Poslové a jedou se øvát
Nestav se jim do cesty, radìj se jim vyhni
jinak poznáš co je to žít v Pekelné Výhni!
Nesou zprávu z temnot, zpeávu poslední:
"Rozhodný boj vypukne za nìkolik dní!"
Polnice již zatroubila, Bìsové se radí
pozornì se podívejte, hrùzu ve vás vzbudí!
Vojska temnot pøipravena, stojí v pevném šiku
kromì meèe, helmy, štítu - každý svírá dýku
Èekají je na rozkaz, na rozkaz Poslední
pak vypukne hrùzný Boj - Zvon Smrti již zní!
A Poslové z Temnot nesou zprávu poslední:
"Rozhodný boj vypukne za nìkolik dní!"
A R M A G E D O N !


4. Útìk A Trest


[Instrumental]


5. 666


666 je 666.
Toto èíslo Satan nosí hrdì na prsou.
Je to èíslo nejmocnìjší - "The Beast"
jej všichni zvou!
Utvoøme kruh s pìti body,
skloòme dolù hlavy,
uvidíme vìci mocné,
žádné bludy, žvásty, klamy...
Je to Mocnost nejmocnìjší,
bez konce, ach, bez konce,
uvnitø køišálové koule
konèí všechny hranice.
Prohlédne vás jednou provždy,
Satan - Temnot Mocný Pán,
neskryjete pøed ním nic,
nejste pro nìj hlavolam!
Tak pomnìte, že tuto Sílu,
z Hlubin zemì prýštící
nezastaví nikdo, nikdo,
je to síla smrtící!


6. Stín Prokletí


Stín Prokletí leží na nich
i na jejich pøátelích
do kobek jsou uvrháni
na skøipec jsou nataženi
bezcitnì jsou muèeni
Proè tam byli uvrženi s rodinou i s pøáteli?
Inkvizicí obvinìni?
Inkvizicí žalováni?
Inkvizicí umuèeni?
pro svou Víru v Pána Temnot
museli jít ke kùlu!
Kat pøistoupí ke hranici
i lživý knìz pod kapucí
lidé se však odvrací!
Mìla pravdu Inkvizice nebo jejich Obìti?
Já to vím, i vy to víte
Obìti neumlèíte
v budoucnu to pochopíte!


7. Otvírání Hrobu


[Instrumental]


8. Prázdný Hrob
9. Zrození Rootanova Syna


[Instrumental]


10. Outro

Thanks to dagon for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


ROOT LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -