Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

PAGAN MEGALITH LYRICS

1. Mennykövek / Stones of Heaven


Borongó förgeteg jő
Maga előtt támadó szeleket űz
Hogy újra törvényt lásson:
Erősebb a földinél a felhővilág

Tépett vidék, mi előtárul
Égi torkokból ömlő sár
Villámlás ólomszín mennyből
Holtukban dagadva ázó fák

Majd elvonul a sötétség
Hét esztendő tovaszáll
S csodát terem a föld
Mennykövet ád

Ragyogó kincs, gyarló hit
Áradó kiváltság, gyarló hit
Vészektől óvó gyarló hit
Gyönge léleknek reményt adó, hamis, gyarló hit

[English translation:]

[Stones of Heaven]

Greying thunderheads arrive
By chasing forerunning raider winds
To proclaim law again:
Cloud-world is stronger than mundane

Ragged land unfolds
Sludge wells from celestial throats
Lightning from leaden heavens
Soaking woods swell in their death

Then darkness marches past
Seven years flies by
Then Earth brings forth wonder
Disgorges the Stone of Heaven

Gleaming treasure, feeble faith
Streaming privilege, feeble faith
Against banes, feeble faith
Hope raises for a weak soul in false, feeble faith


2. Viharjárás / Stormburst


Titkon zúgó folyam
Odalenn elemészt
Oly sok gyanútlan
Nem ébred reá

Túl sokan gyűlnek
A kapu bezárul
Ki beavattatik
Esküje hallgatás

Hívom a Vihart
Törölje kezem nyomát
Múljon végül, mi volt
Tomboljon hát

A Viharjárás
A Viharjárás
A Viharjárás

Együtt indultunk
Lehagyottá váltam
Letértem a lábnyomokból
A Kevesek Útjára

A bennső igaz hangtól
Nem hallani mást
Legmélyen őrzött
Keserű szabadság

[English translation:]

[Stormburst]

A river cascades by stealth
Distresses deep below
So many unsuspecting
They shall not awake

Too many have gathered
Gates are closing
Who becomes initiated
Shall vow upon silence

I invoke the Storm
To repeal my hand's marks
Let the once-been pass
And let it rage on

I invoke the Storm
To repeal my hand's marks
Let the once-been pass
And let it rage on

The stormburst
The stormburst
The stormburst

Together we departed
I became overrun
I've left the traces
For the Way of the Few

By the inner voice profound
Nothing else can be heard
Bitter liberation
Kept in lowest depths


3. Virrasztásban / In Vigil


A hideg körülfog
E hajnal ébren ér
Reszketve látni
Ahogy újra kékbe tűnik az éj

A jövő folyvást fogy
Miként gyűlik a múlt
Eggyé válnak a napok
Alkonyon és altatón túl

Közel a holnap
A harmat tiszta illata hozza hírét
Az éjszaka, mely rég álmokba zárva telt
Rejtélye ím tovatűnt
Törvényünk elvészett, feloldódván reggeli fényben
S így vénül vérünk a virrasztásban

[English translation:]

[In Vigil]

Coldness embraces me
I meet this dawn awake
In shiver it seems
As night fades to blue again

Futurity is on the wane
As past gathers
Days unite
Beyond an evening lullaby

Near is tomorrow
Harbinger pure fragrance of dew
Nocturnal times spent enclosed in dreams long ago
Those mysteries have passed away
Our law has lost by dissolving in morning lights
And so our blood grows old in vigil


4. A siralmas énekből / From the Sorrowful Lament


"Hogy azonban a felsőbb és alsóbb rangú világiak közül
kik fulladtak a mocsarakba és folyókba,
kiket emésztett meg a tűz és kiket vesztett el a kard,
halandó nem képes megmondani.

A mezőn és utakon hevertek a holttestek, fej nélkül;
igen sokan a falvakban és templomokban,
hol menhelyet kerestek, összeégtek.

Ez a romlás, ez a veszedelem, ez az öldöklés
két napi járóföldre terjedt;
a föld mindenütt vértől piroslott.

Úgy hevertek a holttestek a földön,
mint a legelőn a szétszórt nyáj,
mint a kövek a kőbányákban."

[Quotation from 'Rogerius mester Siralmas Éneke']

[English translation:]

[From the Sorrowful Lament]

'But from noble and ignoble profane ones
Who has drowned in swamps and rivers,
Who is swallowed by flames and who is perished by sword
No mortal can count.

Lifeless bodies lied by on fields and roads beheaded;
Many they were in villages and temples,
In search for sanctuary they have burned.

This decay, this bane, this massacre
Extended upon two day's walk,
Red was the earth by blood.

Corpses wasted on the ground,
As a herd on meadow
As rocks in a mine.'

[Quotation from Master Roger's 'Epistle to the Sorrowful Lament upon the Destruction of the Kingdom of Hungary by the Tatars']


5. Alakmás / Wraith


Hús-vér tükörképem
Az érzékeken túlról
Az űr mögötti síkról
Megidézem őt
Öltsön testet előttem
Lüktető valójában
Önmagam mása
Kivel eggyé válhatom

Alakmás
Te vagy a szemtelen Tisztaság
Gyűlöllek a karjaimban
Izzó megvetés

Beteljesedés a kísértő vágy nevében
Feldolgozhatatlan emlékekkel átkoz
Gyönyörűséges végzetünk ugyanarra tart
Ránk még egyszer már nem virradhat

Tedd meg
Vegyük el egymás létét
Most
Ezért vagy itt

[English translation:]

[Wraith]

My reflection of flesh and blood
From beyond senses
From a plane behind space
I summon him
To be materialized before me
In his pulsing reality
Double of my self
With who I can unite

Wraith
Shameless purity you are
I hate you in my arms
Igniting scorn

Completion in the name of haunting desire
Curses with memories can not be processed
Our delightful fate leads to the same end
No more dawn shall rise upon us

Do it
Let we steal each other's lives
Now
For this you dwell here


6. Kéneső / Hydrargyron


Higany volnék
Szürke és megfoghatatlan
Nincs mi visszatart
Áttűnök élteden
Vonzásod idegen

Higany voltam
Vártam, hogy magához húzzon
Az egyre közelgő mágnes
És forogjon velem minden

Szótlanul tűrve s tagadva
Kimondatlan elhalt
Ami lángra gyújtott s lázban tartott
Fakó hamvakká lett

Egy ismeretlen csillag
A kozmosz sötétjében
Mire nem hat semmi
Mozdulatlan, lélektelen

Szívem erős dobbanása
A porladó hantok mohája
A harangok zúgása
A hideg, szikrázó ég
Az idő nem fontos
Csak a halál számít

[English translation:]

[Hydrargyron]

Mercury I would be
Grey and incomprehensible
Nothing holds me back
I fade through your existence
Alien is your allurement

Mercury I had been
Waiting for the nearing magnet
To let it strain
And let everything spin around me

Speechlessly forborne
Unspoken it mortified
What inflamed me and kept me in fever
Turned to pale ashes

An unknown star
In cosmic darkness
Nothing affects on it
Motionless and soulless

Strong beat of my heart is
The moss of crumbling graves
The toll of bells
The cold, sparkling sky
Time is not important
Only death matters


7. Szívnémaság / Heartsilence


Előre a Semmibe
Sirámok velejéből
Messze indulva
Az érzelmek tömegsírján át

Mitől köd borítja el
A hitvány emberelmét
Mitől csak verni kezd a szív
Mind-ennek háttal

Megannyi, kővé dermedő
Elfojtott sirám
Ez a hanyatlás útja
Szívnémaság

Láttam mivé lesz
Midőn kiönt a valóság
Kínok és könnyek közt
Megmutatja arcát
Megannyi, kővé dermedő
Elfojtott sirám
Ez a hanyatlás útja
Szívnémaság

[English translation:]

[Heartsilence]

Onwards to the Void
From marrow of mourning
Departed far away
Through massgrave of emotions

What covers the weak human mind
With mist
What makes the heart beating
Turning back on every matter

Loads of suppressed laments
Hardening to stone
This is the path to decline
Heartsilence

I have seen
What becomes reality when floods
Shows its face
Among torment and tears
Loads of suppressed laments
Hardening to stone
This is the path to decline
Heartsilence


8. Rex Saturnalis


December sötét fátyla
Beborítja a tájat
A félelem újra a szívekbe száll
Hiedelmek kora ez
Róma földje felett
A hatalmas Napisten felragyog

A természet örökzöld hírnöke
Vörös termése mérget hord

A kiválasztott
Kezében jogar, rajta korona
Vér serken a magyal lombjai nyomán
Végül nyakára sújtanak
Fejét veszti a király
Vagy életét önkeze oltja ki Saturnus oltárán

Rex Saturnalis
Uralmad lejárt
Szent áldozat
Halj a mának!

A rítus mélyebbre nyúlt
Ezer éveken át
Lásd hát Babylon haláltól mocskos ünnepét
Rabszolga emeltetett bíbor trónra
S mikor a hatalom napja lejárt
Az istenek nevében lángoló máglyára vettetett

[English translation:]

[Rex Saturnalis]

Dark veil of December
Covers the scene
Fear floats into hearts again
Age of superstition
Above the land of Rome
The great God of Sun rises on

Evergreen messenger of nature
Red harvest, bearing poison

The chosen one
Holding a sceptre, wearing a crown
Blood streams forth by holly leafs
Struck on his neck eventually
The king loses his head
Or his life is ended by his own hands on Saturn's altar

Rex Saturnalis
Your dominion is over
Sacred sacrifice
Die for today!

The rite lingers lower
Across thousands of years
Behold Babylon's death-stained feast
A slave raised on crimson throne
And when the day of might expired
He was thrown on a flaming stake in name of gods


9. Színtelen / Uncoloured


Parancsból élni
Mi volt, elfonnyadt
Át a múló időn
Sajnálat vonszol

Vérkötél tart
Szálanként szakad
Míg nincs Nap s nincs nyár
Fakón, akár a holtak

Színtelen
Érintetlen
A remény halt meg utoljára
S egyszer odaát ébredek

[English translation:]

[Uncoloured]

To exist on command
What was, it necrosed
Thru passing time
Regret drags me

A rope of blood holds
Splits thread by thread
While there's no Sun nor summer
Pale as the Dead

Uncoloured
Untouched
Hope was the last what's lost
Once I'll wake over there


10. Magvaszakadtak / Sireless Ones


Az önzés helyére tör egy ábránd a vég után
Néptelenné válni vágyó legfennsőbb céltalanság

Az eszme, minden ellen valahára gyökeret vert
Eltapossa a jövendőt az új világvallás

Elítéltetik, kiben dúl az éntudat
Kiben ösztön lakozik, kiből utód sarjadhat

Egyként mozdul kezünk, mint önnön martalékunk
Veszendővé lettünk - magvaszakadtak

Örökkétig némává vált, mérhetetlen városok
Holtak számolatlan testével borítva
A kegyelet, a gyász értelmét vesztette
Elbűvölő a szakadék szélén utolsónak maradni

Midőn eljövend a fénylő teljesség
Midőn eljövend a fénylő teljesség

[English translation:]

[Sireless Ones]

Egoism weeded out by longing for the End
Highest aimlessness, wishes of desolation

Propaganda against all have taken root at last
Future trampled down by the new religion

Sentenced shall be who has self-consciousness inside
Who has instinct raging, who could spring offsprings from

Our hands move together, being our own preys
We have become wasted - sireless ones

Measureless cities became silent perpetually
Covered by countless bodies of the deceased
Enshrining and bereavement lost meaning
It's enchanting to stand as last on the edge of the abyss

As gleaming fullness enters
As gleaming fullness entersThanks to contact for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


PAGAN MEGALITH LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -