Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

PAGAN MEGALITH LYRICS

1. A Láthatár Hűlt Helye / The Cold Space Of Horizon


Oly soká vallottuk, otthonunk a Homály
Ám láttuk-e annak már mindahány arcát?
A hadjárat, mit követtünk, fekete páncélban
Telérek völgyében, körös körbe jár

Rozsdát, merő rozsdát hordunk rég
Megtört a varázs, megtörik a jég
Elvásott vértünk lehull, alatta csontjaink
Védtelenül és igazán

Ki innen! Felszállni látszik a Köd
Nem rejtheti előlünk a távolt
A láthatár hűlt helye vár
Világgá készültünk, lám, ez a vakvilág

Földbe gyökerezvén a Semmi közepén
Ösvényünk ím végre elfogyatkozott
Béklyóink súlyából az Egekbe szökünk
Mindenek fölött: Nincs tovább

[English translation:]

[The Cold Space of Horizon]

For so long we confessed, dusk is our home
Even so, have we seen its every faces?
The campaign we followed, armoured in black
In valley of lodes, round in circles

Rust, mere rust we are bearing for long
The spell has broken, ice is breaking up
Our frayed shell falls down, bones are beneath
Without defence and truly

Out from here! Mist seems to ascend
Can not hide distance any more
The cold space of horizon awaits
We prepared to be gone, now behold a blind world

Enrooted in soil amidst nothingness
We finally ran out of our path
From weight of shackles, escape to the skies
Above all: it is over


2. Szakad Az Ég / Sky Is Ripping


Ártatlanul
Alig néhány télen túl
Az Égiek első haragja
Szíveket szorongat

Óh, a vihar előtti csend

Átok reánk!
Itt az Ítéletidő
Átok reánk!
Ha törik, ha szakad... szakad az ég

Nyári eső, a hírtelen
Légből kapott iszonyat
Jeges tűi belénk marnak
Felelj! Ez hát a végóránk?

Szélsebzetten, egy szabad Ég alatt
Könnybe lábadva, mint fennen a mennyország
Lélekszakadva, a kínok kínját várva
Szentül hittük, elolvadunk
Hisz a Víz az úr

A morajlás átjár, borúlátó lelkünkig ér
Fel, az Égbe kiáltva félelmünk
Szemünk láttára folyók születnek
Az ég torka szakadtából

Átok reánk!
Itt az Ítéletidő
Átok reánk!
Ha törik, ha szakad... szakad az ég

[English translation:]

[Sky is Ripping]

In innocence
Barely beyond a few winters
The first wrath of Skydwellers
Constricting hearts

Oh, calm before the storm

Curse on us!
Judgement day is here
Curse on us!
When it breaks and rips... sky is ripping

Summer rain, the one without warning
Loathing from the air
Ice-nails bite in us
Tell me! Is it our last hour?

Windwounded, under an open air
In tears as the heavens above
Soultorn, awaiting for torments
We believed we shall melt
Sith the water prevails

Roar pierces, obtained our clouded spirit
Screaming fears up to the firmament
Rivers born in our sight
From a tearing celestial throat

Curse on us!
Judgement day is here
Curse on us!
When it breaks and rips... sky is ripping


3. Az Igazak Álmát Alva / Dreaming The Dream Of True Ones


A Hét Hegyen tűz gyúlt
Füstje idáig ért
Dacból, gyűlölettel
Forrásuk régibb mindünknél

Szemben a világgal
Kiűzni, mi Idegen
Az Igazak álma
A múlté

Holt nyelven kiáltunk
Mit egyikünk sem ért
Égbe emelt ököllel
Földregyűrt eszmékért

Elfulladt háborúba vonulunk
Korokat késve
A csatamezőt fölverte a gaz
Ránk esteledett

"Egy Láng az Északi Égen"
"Elvészett Bölcsesség"
"Többé Nem Kélő Nap"
"A Fagyos Hold Nyomán"

Mennyi önhitt utóhang
Utánzat, nem más
Csatakiáltásunk
Színültig üres

Zajunkkal csak fölverjük
Nyughelyeik szellemét
Az Igazak álmát alva
Némuljunk el

[English translation:]

[Dreaming the Dream of True Ones]

Fire lit on the field
Smoke reached this land
In defiance and hate
A source older than everyone

Against the world
Expulsing the stranger
Dream of true ones
Passed away

We call on a dead language
That none of us speaks
With fist held high
For downtrodden beliefs

We march to a drowned war
Delaying ages
The battlefield is weeded
Night fell on us

"A Blaze in the Northern Sky"
"Lost Wisdom"
"The Sun No Longer Rises"
"Following the Freezing Moon"

Many proud epilogues
Not else than imitation
Our battlecry
Is full of emptiness

By noises we could only bother
Spirit of their resting
Dreaming the dream of true ones
Speechless we shall be


4. Forrásvölgy / Fountain Dale


A föld színe
Csontokat rejt, ódon kripták sorát
Mint szú az elaggott, elhalt tölgyet
Úgy járják át e vidéket

A föld színétől
Megbarnult, szótalan állkapcsok
Százévek hullottak
Mióta a dicső Fekete Halál itt is trónra tört

Magába nyelte koszorús koporsók szűntelen jöttét
A Csontvárba zsúfolt holtakra emelt Deszkatemető

Siralomhegyeken át
A Forrásvölgy szólít
Járatlan útjaira
Ím a sírontúli álomvaló...

Csatákban elesettek tűnő nevét óvó
Komor márvány emlékoszlop
Tövében talán
Feledett istenséghez suttogtak

Ahonnan most harang szól, egykor fáklya lobbant
Fel a Holdsápadt Égig
Az Őrület győzedelme
Ahogy a Szentlélek lángra kap!

Siralomhegyeken át
A Forrásvölgy szólít
Járatlan útjaira
Ez a sírontúli álomvaló...

[English translation:]

[Fountain Dale]

Earth's surface
Hiding bones, row of ancient crypts
As bark beetle tracks in old, dead oak
They fill this place

Earth's color
Browned, wordless jaws
Centuries past
Since the glorious Black Death enthroned this place

The wooden cemetery, raised on corpses crowded in Bonecastle
Swallowed the incessant coming of wreathed coffins

Through weeping hills
Fountain Dale calls
To untrodden paths
It is, sepulchral dream-truth...

Maybe by the leg
Of a dismal marble memorial column
Keeping the caducous names of fallen in war
Whisperings heard for a god forgotten

Where now the bell tolls, long ago a torch blazed
Up to the moonpale sky
The glory of madness
When Holy Spirit ignites!

Through weeping hills
Fountain Dale calls
To untrodden paths
It is, sepulchral dream-truth...


5. Tövestől / By The Root


Torkig
A sarjú tüskékkel
Az életfán bomló rügyekkel
Siess! Ki megtorpan, gyökeret ver

Az ágak közt háló feszül
Szorít, fogva tart
A téridő fonta húrjaiból
Álnok csapdáját
Tőrbe csalt

Foggal, körömmel
A görcsös kérget hántva
Az óaranykorban fogant fehér évgyűrűkig
Végig korhadt a hús

Velejéig áthatja a szent-igaz megszabadulás

Szivárgó gyantája lelkemen szárad
Mennie kell, túl nagyra nőtt

Tövestől
A gyökércsakrát
Sóval hintve
Mi él és mozog
Mit felhalmoztunk
Írmagja sem marad

[English translation:]

[By the Root]

Fed up
With newgrown thorns
With flushing buds on lifetree
Hurry! Who recoils, strikes root

A web between branches
Keeps restrained in grips
Weaved from strings of space and time
A treacherous trap
Ensnared

With tooth and nail
Scouring the cramped bark
To the white growth-rings conceived in old golden age
Flesh is rotten all the way

Sacred true riddance soaks to the marrow

Leaking resin dries on my soul
It shall be gone, too grand it grew

By the root
The Muladhara
Sprinkling salt
On all that lives and moves
All that we treasured
Not a grain must remain


6. Semmi Szín Alatt / Under No Colors


Semmivágyam
Felülről látni a tévútvesztőt
Alant övéké az öröm, övéké a fertő
Evoét üvöltő, állatias nyelven

Magvaik a földre szórják
Önnön magukhoz bálványt emelnek
Nem és nem!
Túl-e már a félúton?
Hová tévedtem?

Hátráló diadalmenet
Legyőzni a kísértő erőket

Távolodj! Ne halld az égzengést, mi a szívemből szól
Félholdas sarlóval járom a szenvedélyek rengetegét

Fogadom, félve és esendőn
De hűvös égszínkéken
Féltve őrzöm a kulcsot, mely kivezet
Magasba tartva, önmegtagadón
Egy szót se többet
Így állok Semmi szín alatt

Magam, Senki a Világon

[English translation:]

[Under No Colors]

Desire for Naught
To see the maze of falseness from above
Below they got joy, they got abomination
Moaning evoes on a feral tongue

They spill their seeds on the ground
Raising idols to own selves
No and no again!
Already beyond halfway?
Where have I wandered?

Triumphant march in retreat
To defeat the haunting forces

Fall back! Do not hear the thunderstorm coming from my heart
Walking the vast of addictions with crescent scythe

I swear in fear and frailly
Yet in cold skyblue
To keep the key that leads out
Holding it high in abnegation
No more words
Thus I stand under no colors

I, nobody in the spheres


7. Visszfények / Reflections


Káprázat, mi elvakít
Hétágra tündöklő hibákkal borított, nyomorú óévek
Mind, örökké, kínkeservük beragyogja az árnyoldalt
Halálhű fény derül rá

Mindahány teremtett lélek arany középútja helyett
Egyes egyedül a peremvidék kell
A Semmiből jövet, vaktában
A visszfényektől lángokban áll
Éjt nappallá téve

[English translation:]

[Reflections]

A phantasm blinds
Olden years, covered in gleaming faults
All, forever, their anguish glow the shadowside
Deathlike light shines on

Instead of each and every creature's golden principle
Solely the land's end is needed
Arrived from nothing, blind-folded
Inflamed by reflections
Turning night to day


8. Egy Világ Omlik Össze / A World Collapses


"De mi a célom? A halált keresem. És miként teszem ezt? Tétovázás nélkül, eltökélten, hogy itt hagyom e földi siralomvölgyet."

Későre jár
Tizenhármat ütött az óránk, minden idők túlvégén
Halálnak fiai, gyűljünk most egybe hát
Gyaur kősziklánk alá

Láss csodát! Repedezik már a szent ég
Baljóslatú vészharangok bűvös szava zúg
Várva vártuk egy emberöltőn át
Vesztünkbe rohantunk, netovább

Sorsunkra tűzforrón vörös viasz zúdul
Majd a vénséges pecsétgyűrű odanehezül
Oda a jövő, voltnincs a múlt
A Semmibe vetett hit kőbe vésetett

Mégis kő kövön nem marad, csak a változás örök
Szuroksötétünkből új hajnal hasad
Halálnak halálával halunk
Ahogy hamvába hal köröttünk az ég-egy-adta világ

Későre jár
Netovább

Egy világ omlik össze
Bevégeztetett

[English translation:]

[A World Collapses]

"But what my aim is? I seek for death. And how shall I do that? Without hesitation, resolutely to leave this vale of tears behind."

It is getting late
Our clock striked thirteen, at the very end of all times
Sons of death, let us gather now
Under our pagan megalith

Watch the wonder! The holy firmament is cracking
Magic word of sinister storm-bells ring
We have awaited through a lifespan
Ran to our destiny and no further

Burning hot crimson wax pours on our fate
Then the elderly signet-ring sits upon
Future is gone, past is just was
Devotion towards void has been carved in rock

Still, not a stone leaves standing, only changing is ever
From our pitch blackness a new dawn breaks
We die the death upon deaths
As the skygifted globe falls in ashes around

It is getting late
No further

A world collapses
It is finishedThanks to contact for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


PAGAN MEGALITH LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -