Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

OTYG LYRICS

1. Trollslottet


[Musik och lyrik: Vintersorg]

Om dunkel stig i mångmilaskogar förtäljs i bergasagan
En snårig led som kantas av gyger som har blivit til sten
I grenars verk av vindars iver höres ödslig klagan
Vad lurar bortom nästa krök, bortom irrblossken?
Din rädslo äro större än att bliva rovdjursföda
När du trampar stigens väg i mystisk labyrint
I ringlande vandring svår, en ändlös trälamöda
Genom kitteldalens djup upp mot högan klint

Vid dess slut den digra skugga fägnar mänskligt öga
Lockar trolskt i aftonbärgring med borglik silhuett
Med vindbrygga över vallgrav tornen prålar höga
Som från en fyr det starka ljusspel äreporten beklätt
Ett avskorligt kungadöme i molnens vida kappor
Nedanför nu synes vandra midnattflammans hov
Tunga steg uppför berget forna tempeltrappor
När drängsol går i himlen högt, de prisar nattens lov

[Ref:]
I trollslottet
Trollslottet, sagovindars boning
Trollslottet
Trollslottet

Skuggornas runokväde ifrån denna klunga
En dyster hymn av malmklangsstämmor ifrån hedna valv
De grymvulna urtidstroll i norrönt mål nu sjunga
För denna urlivsformens väsen själva berget skalv

Som villebråd i stenlagt rike nidfullt du beskådas
De omvände synesns bilder, även dina ord
Och aldrig skall du från urtidsborgens klor benådas
Ty du bjöds på glömskebrygd vid trollkungens bord

[Ref:]
I trollslottet
Trollslottet, sagovindars boning
Trollslottet
Trollslottet

[English translation:]

The Troll Castle

In the mountain story is told about gloomy paths in many-mile forests
A brushy path flanked by troll women who have turned into stone
In branches is the desolate wailing from the wind's ardour heard
What lures behind the next corner, beyond the glare of the will-o-the-wisps?
Your fear is greater than that of becoming predator food
When you tread the path forward in mystic labyrinth
In hard, winding wander, an endless slaving toiling
Through the depth of the kettle valley up towards high peak

At its end the great shadow delights human eye
Lures bewitchingly in evening sundown with castlelike silhouette
With drawbridge over moat, the towers blazes tall
Like from a beacon, the strong light play clothes the triumphal arch
A avskorligt1 kingdom in the wide coats of the clouds
Below the court of the midnight flame is now seen walking
Heavy steps up the ancient temple stairs of the mountain
When moon goes high in the sky, they praise the night's glory

In the troll castle
Troll castle, dwelling of tale winds
Troll castle
Troll castle

The shadows' rune chanting from this crowd
A gloomy hymn of ore-clang voices from heathen vaults
The horrible primeval trolls now sing in northern tounge
The mountain itself trembles before the being of this primeval life form

Like prey in stony realm you are scornfully watched
They turn your vision's images, also your words
And never shall you get mercy from the claws of the primordial castle
For you was offered brew of oblivion at the table of the troll king

In the troll castle
Troll castle, dwelling of tale winds
Troll castle
Troll castle


2. Vilievandring


[Musik och lyrik: Vintersorg]

Enligt urmodig skald
Stundar tid för gald
Förenad med trängtan och varslande hymn
Uti förstemd sång
Snärjd av kvällens fång
Ur hålstam nu reses från jordhålors ymn
Mellan stenrøs och dal
Uti mångfälligt tal
Alverfolk och huldror i trolldunkel här
Längs de viliestråk
Över grankärl och råk
I månglans nu färden går som glitterskruden klär

[Ref:]
I margfaldigt tystnad
Vilievandring
Griftemörker höljer solskyggt troll
Med högstyrkt lystnad
Vilievandring
De lockande sveper sin mantelfåll

Blickar glimma lömskt
Återspeglas drömskt
Likt skymlande lyktor i mulnanda kväll
I de urgamla spår
Denna ansamling går
I stjärnprakt de följa nu en stig över häll

Av jordhålor närd
Ut på trollbunden färd
Med hålrygg de ävlas i skogslängors huld
Av den skuggrika sfär
Dunkelhet de bär
Förvetna om skymningsvärldens sägensrika guld

[Ref:]
I margfaldigt tystnad
Vilievandring
Griftemörker höljer solskyggt troll
Med högstyrkt lystnad
Vilievandring
De lockande sveper sin mantelfåll

Enligt urmodig skald
Stundar tid för gald
Förenad med trängtan och varslande hymn
Uti förstemd sång
Snärjd av kvällens fång
Ur hålstam nu reses från jordhålors ymn
Mellan stenrøs och dal
Uti mångfälligt tal
Alverfolk och huldror i trolldunkel här
Längs de viliestråk
Över grankärl och råk
I månglans nu färden går som glitterskruden klär

[Ref]

[English translation:]

Vilie2 Wandering

According to ancient skald
A time for magic song approaches
United with yearning and foreboding hymn
In muffled song
Snared by evening's embrace
Out of hollow stem now raises from the wealth of earth caves
Between stone mound and valley
In manifold number
Elf-folk and huldras in magical gloomy army
Along the vilie path
Over spruce roots and ice rift
In moon glare now the journey goes that is dressed in the glitter garb

In manifold silence
Vilie wandering
Grave darkness covers lucifugous troll
With strengthful lust
Vilie wandering
They alluringly wrap their mantle hem

Eyes gleam deceitfully
Are reflected dreamily
Like vauge lanterns in clouding evening
In the ancient tracks
This gathering walks
In star splendour they now follow a path over flat rock

Nourished by earth caves
Out on spellbound journey
With hollow back they strive in the care of forest rows
From the shadowrich sphere
They carry gloominess
Curious about the legendary gold of the twillight world

In manifold silence
Vilie wandering
Grave darkness covers lucifugous troll
With strengthful lust
Vilie wandering
They alluringly wrap their mantle hem

According to ancient skald
A time for magic song approaches
United with yearning and foreboding hymn
In muffled song
Snared by evening's embrace
Out of hollow stem now raises from the wealth of earth caves
Between stone mound and valley
In manifold number
Elf-folk and huldras in magical gloomy army
Along the vilie path
Over spruce roots and ice rift
In moonglare now the journey goes that is dressed in the glitter-garb

In manifold silence
Vilie wandering
Gravedarkness covers lucifugous troll
With strengthful lust
Vilie wandering
They luringly wrap their mantle hem


3. Galdersbesjungen


[Musik och lyrik: Vintersorg]

Kungadottern vreds av våndans härskarmakt
Sinneskrampen kom från drömmen
Drömmen om en guldkrans blanka prakt
Från sagotidens mörka gömmen
Om dess höghet det har skrivits om i dikt
En magisk isbjörn som förtrollar
Förtrollar dottern med sin tjusarbikt
Som frilig står i klänningsfållar

[Ref:]
Hon jordbunden blir av isbjörnens röst
En klangfull suck från naturens bröst
Med guldkrans om hals hon funnit sin tröst
Och galdersbesjungen bliver
Mot äventyrvärld där vigsel skall stå
I guldslott bak fjäll, vid friska å
Flöjttoner nu moränkullar nå
Och stjärnbanors glödariver

När skymring spänner himlaväven bjärt och grann
Förvandling sker i aftonsunden
Stunden då skogen gullfar bliver man
Av trolldom han är slavigt bunden
Men om makan skulle skåda denna hamn
När dagabräckning börjar glia
Glia så varmt. Från ovälgärningsfamn
Sin brudgum ej då går att fria

[Ref:]
Hon jordbunden blir av isbjörnens röst
En klangfull suck från naturens bröst
Med guldkrans om hals hon funnit sin tröst
Och galdersbesjungen bliver
Mot äventyrvärld där vigsel skall stå
I guldslott bak fjäll, vid friska å
Flöjttoner nu moränkullar nå
Och stjärnbanors glödariver

För detta ting han levde i skräck
Att hustrun skulle se hans gestalt
På natten han är likt skönlockig näck
Fast fagrare ändå, ja tusenfalt

När solvagnen går han åter blir björn
Förbannelse i mången dagar
Trollpackan fjärrser genom örn
Hans lidande henne behager

[Ref:]
Hon jordbunden blir av isbjörnens röst
En klangfull suck från naturens bröst
Med guldkrans om hals hon funnit sin tröst
Och galdersbesjungen bliver
Mot äventyrvärld där vigsel skall stå
I guldslott bak fjäll, vid friska å
Flöjttoner nu moränkullar nå
Och stjärnbanors glödariver

[English translation:]

Bewitched By Magic Song

The King's daughter was twisted in agony's power
The mind cramp came from the dream
The dream about the shiny splendour of a golden wreath
From the dark hidings of the tale time
It has been written in poems about it's greatness
A magic polar bear which bewitches
Bewitches the daughter with its charm-confession
Who freely stands in dress hems

She becomes earthbound by the voice of the polar bear
A sonorous sigh from nature's chest
With golden wreath around the neck she has found her comfort
And becomes bewitched by magic song
Towards adventurous world where marriage shall be held
In golden castle behind mountain, by strong stream
Flute tones now reaches moraine hills
And the glow-ardour of star paths

When twilight stretches the sky web glary and fair
Transformation happens in the twilight hour
The hour when the gold-father of the forest becomes a man
By witchcraft he is slavingly bound
But if the wife would see this guise
When daybreak starts shining
Shining so warmly. From misdeed's embrace
Her bridegroom can not be freed

She becomes earthbound by the voice of the polar bear
A sonorous sigh from nature's chest
With golden wreath around the neck she has found her comfort
And becomes bewitched by magic song
Towards adventurous world where marriage shall be held
In golden castle behind mountain, by strong stream
Flute tones now reaches moraine hills
And the glow-ardour of star paths

For this thing he lived in fear
That the wife would see his shape
At night he is like a beautifully curly-haired näck(3)
But fairer still, yes thousandfold

When the sun charriot goes he becomes a bear again
Cursed for many days
The witch farsees through eagle
His suffering pleases her

She becomes earthbound by the voice of the polar bear
A sonorous sigh from nature's chest
With golden wreath around the neck she has found her comfort
And becomes bewitched by magic song
Towards adventurous world where marriage shall be held
In golden castle behind mountain, by strong stream
Flute tones now reaches moraine hills
And the glow-ardour of star paths


4. När Älvadrottningens Kröns


[Musik och lyrik: Vintersorg]

Vid mosslaggan blöt och lömsk
En margfalsfärgad dimma
Älvakungens här, så drömsk
I underskön dansk
Dannejungfruars stilla gång
I gåtfullt skimmer glimma
Jordens puls, en kröningssång
Förkunnas av månglans

I det guldvingade bivist
En kringljungad gudinna
Vandrande i leden sist
Blott skuggorna ser
Uti de blidaste ögenpar
Norrskenslågor brinna
Med sidenröst och stämma klar
Natursång hon ger

[Ref:]
Och när nyfmer sin drottning i daggskrud klätt
Invid solvridna torrfuror knotiga skellett
Nu alverna omsvärmar henne tätt
Men de äro blott synliga för hedning och vätt

En ceremoni hålls vid bäckens rand
Ljungdoft när vart sinne
Till kungsätet hon ger sin hand
Under gycklande stjärnljus

De ädla väsen med nattens kraft
I det spindelvävda linne
Dricker daggdroppars näringssaft
I föreningens rus

[Ref:]
Och när nyfmer sin drottning i daggskrud klätt
Invid solvridna torrfuror knotiga skellett
Nu alverna omsvärmar henne tätt
Men de äro blott synliga för hedning och vätt

[English translation:]

When The Fairy Queen Is Crowned

By the wet and deceitful bog
A mani-coloured mist
The army of the fairy king, so dreamy
In wonderful dance

Virgins' calm gait
Gleams in enigmatic shimmer
The pulse of the earth, a song of coronation
Is announced by moon glare

In the golden winged company
A around-lightened goddess
Walking last in the files
Only the shadows sees

In the kindest pair of eyes
Northern light flames burn
With silk voice and clear tune
Nature song she performs

And when nymphs have dressed their queen in dew cloth
By the sun-twisted dry pines's knotty skeletons
Now the elves swarm around her closely
But they are only visible to heathen and vätt4

A ceremony is held at the brink of the rill
Heather scent nourishes every sense
She gives her hand to the throne
Under jesting starlight

The noble beings with the power of the night
In the spider weaved linen
Drinks dew drops' nourishing juice
In the inebriation of unification

And when nymphs have dressed their queen in dew cloth
By the sun-twisted dry pines's knotty skeletons
Now the elves swarm around her closely
But they are only visible to heathen and vätt


5. Bäckahästen


[Musik och lyrik: Vintersorg]

En reslig dräng av bergmansätt
I toglig alvskog gingo
En höglandssång hans lynne klätt
Som ton ur bäckar fingo
Där vattenandars serenad
Manar liv ur djupet
Den stjärnelysta hästdryad
Bär dräng mot forfallstupet

Sinnesvill, förrutan värn
Långt nord om hemlandsgärden
Vid hovmönstrad mosses tjärn
Skrider midnattsfärden
Furomgjuten, skogens gäst
Av fagerlek förblindad
Du ryttare av rännilshäst
Med arm om manen lindad

[Ref:]
Där vitterdimmor tåga
Vid den nådeslösa ström
Skola bäckahästen kuva dig
In i sorgens dröm
Hjärtefälld du lyder
Under bäckahästens makt
Förhäxad utav sagohamn
Som friden ur dig bragt

Furor skugga manshög vall
Och forsen frisk i flöde
I hymnrik natt nu gaddkristall
Vävs på källan öde
I rolös, ilsnabb månskensritt
Blott silverman till tyglar
På allt längre rygg i skenet vitt
Längs barrskogsmörka hyglar

På dunkelgröna hällen, matt
Stannar näcken frände
En hednasignad offerskatt
krävs vid tittens ände
Av sagohamn i hogfälld skrud
Dess prakt i vattnet speglas
Om du ej lyder nidrans gud
Din själ i ån förseglas

[Ref:]
Där vitterdimmor tåga
Vid den nådeslösa ström
Skola bäckahästen kuva dig
In i sorgens dröm
Hjärtefälld du lyder
Under bäckahästens makt
Förhäxad utav sagohamn
Som friden ur dig bragt

[English translation:]

The Rill Horse

A tall man of mountain folk stock
Walked in calm elf forest
A highland song dressed his mood
That got tone from rills
Where the serenade of waters spirits
Urges life from the depth
The star lit horse dryad
Carries the man towards the precipice of the torrent fall

Bewildered, defenceless
Far north of the homeland's fields
At hoof patterned bog's tarn
Strides the midnight journey
Enclosed by pines, guest of the forest
Blinded by fair play
You rider of rill horse
With arm wraped around the mane

Where vitter mists march
At the merciless stream
Shall the rill horse subdue you
Into the dream of sorrow
Disheartened you obey
Under the power of the rill horse
Bewitched by tale guise
That took the peace out of you

Pines shadow man-high bank
And the torrent strong in flow
In hymn-rich night now dew crystal
Is wowen on the desolate spring
In restless, rapid moonshine ride
Only silver mane as reins
On longer and longer back in the white shine
Along dark fir forest hills

On the mat dark green flat rock
The näck's kin stops
A heathen-blessed sacrificial tax
Is demanded at the end of the ride
From tale guise in disheartened garb
Its splendour is mirrored in the water
If you do not obey the god of the drowned
Your soul is sealed in the river

Where vitter mists march
At the merciless stream
Shall the rill horse subdue you
Into the dream of sorrow
Disheartened you obey
Under the power of the rill horse
Bewitched by tale guise
That took the peace out of you


6. Årstider


[Musik och lyrik: Vintersorg]

[Sommar:]
Nu det flöjtar om barrverkens yviga man
I lavlupna grenar hos furor och gran
kådoströmmar störta fram i barkfårors ban
Och mossa stammens rot bekransar

[Höst:]
Stormens anderöster genom lövsalen röd
Där dvärgbjörkar flamma i den höstliga glöd
Den kämpalystne gudom bringar sommaren nöd
Fallna löv i vinden dansar

[Ref:]
I fröjdestinnad bunad
Av fyra makters tid
Där hällen ligger runad
Av skalder, störst är nordan
Och aldrig läggs den nid
En konungslig fullbordan

[Vinter:]
Frost har tronat fjällvärld och snöbäddat land
kristallisk isöken längs dess strand
Fimbulkylan kväver likt en rovriddarshand
Blodet tjälas, ty den dräper

[Vår:]
Kylan löser sin snara kring insjö och länt
Det bittra vargavädret äro försvänt
Solens strålar markens lyster nu återtänt
Runt åar vattenröken väper

[Ref:]
I fröjdestinnad bunad
Av fyra makters tid
Där hällen ligger runad
Av skalder, störst är nordan
Och aldrig läggs den nid
En konungslig fullbordan

[English translation:]

Seasons

[Summer:]
Now it flutes in the bushy mane of the fir branches
In lichen covered brances on pines and spruces
Streams of resin rush forth in bark furrows' course
And moss wreathes the root of the stem

[Autumn:]
The spirit voices of the storm through the red leaf hall
Where dwarf birches blaze in the autumnal glow
The pugnacious diety brings the summer to distress
Fallen leafs dance in the wind

[Chorus:]
In joyful ornament
Of the time of four powers
Where the flat rock lies runed
Of skalds, greatest is the north wind
and never is it scorned
A kingly fulfilment

[Winter:]
Frost has enthroned mountain world and snow embedded land
crystalline ice desert along its shore
The great cold chokes like the hand of a predatory knight
The blood freezes, for it slays

[Spring:]
The cold loosens its snare around lake and slope
The bitter wolf weather is gone
The sun' rays have lit the lustre of the ground again
Around creeks the water smoke väper5

[Chorus:]
In joyful ornament
Of the time of four powers
Where the flat rock lies runed
Of skalds, greatest is the north wind
And never is it scorned
A kingly fulfilment


7. Mossfrun Kölnar


[Musik och lyrik: Vintersorg]

Det täta och spöklika dis
Mossfrun kölnar
Belägrar nu ensnårens ris
Mossfrun kölnar
Uti purpursärk och tussmörkrets krona
Töcknets fru, slande vis
Flomaker trona

Den kvävande survedsrök
Mossfrun kölnar
Sedd av korpinna och hök
Mossfrun kölnar
Nu den böljar fram kring björkarna slanka
Från kitteleld i häxornas kök
Vid mossdyn den sanka

[Ref:]
Natten kargas
Tystnad sargas
Av ketteltrumma under jord från överväxra salar
Natten kargas
Tystnad sargas
Övesinnlig hjältevärs över vildmarksvigda dalar

I urskogen mäktigt grov
Mossfrun kölnar
Dimröken finner sitt rov
Mossfrun kölnar
Alla vilseleds till överdomens fäste
Utsätts för det yttersta prov
I gastligt näste

En vålnad ur sot och dy
Mossfrun kölnar
Över taknock i fäboby
Mossfrun kölnar
Från de fångade hörs klagogråten
Ekande mot gråmulen sky
Längs äventyrsstråten

[Ref:]
Natten kargas
Tystnad sargas
Av ketteltrumma under jord från överväxra salar
Natten kargas
Tystnad sargas
Övesinnlig hjältevärs över vildmarksvigda dalar

[English translation:]

The Bog Lady Is Lighting A Fire

The dense and ghostlike haze
The bog lady is lightning a fire
Now besieges the brush woods of the juniper thickets
The bog lady is lightning a fire
In purple shift and the crown of twilight
The lady of the haze, prophesing wise
Enthrones bog lands

The choking smoke of sour wood
The bog lady is lightning a fire
Seen by raveness and hawk
The bog lady is lightning a fire
Now it billows forth around the slender birches
From cauldron fire in the witches' kitchen
By the swampy bog mire

[Chorus:]
The night becomes harsh
Silence is broken
By kettle drum under the earth from overgrown halls
The night becomes harsh
Silence is broken
Overmindly hero verse over wilderness married valleys

In the mightily rough primordial forest
The bog lady is lightning a fire
The fog smoke finds its prey
The bog lady is lightning a fire
All are mislead to the stronghold of judgement
Are exposed for the final test
In ghostly nest

A wraith from soot and mud
The bog lady is lightning a fire
Over roof ridge in cottage village
The bog lady is lightning a fire
From the captured the wailing is heard
Echoing towards grey clouded sky
Along the adventure path

[Chorus:]
The night becomes harsh
Silence is broken
By kettle drum under the earth from overgrown halls
The night becomes harsh
Silence is broken
Overmindly hero verse over wilderness married valleys


8. Vättar Och Jättar


[Musik och lyrik: Vintersorg]

Spår synes löpa på sjöisens flak
Nu vättarna skrida fram i varsamt gemak
Ättander tåga likt frånsagan nu tjäna skal de nordliga bor

Bygden de signa mot fjälljättars makt
Svärdbrev de viska, de stitta på vakt
Som drömska figurer rundt knutar de yr
I det vintervassa snöfall med gårdsliga bestyr

Om dagen de slumra i frostförgylld håll
De trollkrafternas källa bär mot jättars gesäll
Som i tråfärder dundra med själsdräpardån
Dess varesmål, dess viderskall bärs av vind norrifrån

Statt upp alla vättar! Från berghällens slott
Så ur snö trollas liv där istider rått
Galdersånger mumlas till värn för folk och djur
En vilt förtörnad gygerhop slåss mot osynlig mur

[Ref:]
I bärsärkagång
Stenblock de slunga mot byn
Att tysta den skyddande sång

En kamp mellan vättar
och urbergets jättar

[Ref:]
I bärsärkagång
Stenblock de slunga mot byn
Att tysta den skyddande sång

[English translation:]

Vättar And Giants

Tracks are seen running on the floes of the lake ice
Now the vättar there stride in careful pace
Family spirits march on frozen sounds
Like in the tale they shall now serve the northern inhabitants

The district they bless against the power of mountain giants
They whisper protecting spells, they sit on guard
They whirl around corners like dreamy figures
In the winter-sharp snowfall with farmish works

In the day they slumber in frost gilded rock
They carry the source of the magic forces against giants' companion
Who thunder in desirous journeys with soul slaying roars
Its tongue, its echoing call is carried by wind form the north

Stand up all vättar! From the castle of the mountain rock
So from snow life is conjured where ice ages has reigned
Magic songs are mumbled for protection for people and cattle
A wildly furious crowd of female trolls fight against invisible wall

[Chorus:]
Going berserk
They hurl boulders towards the village
To silence the protecting song

A battle between vättar
And the giants of the primordial mountain

[Chorus:]
Going berserk
They hurl boulders towards the village
To silence the protecting song


9. Holy Diver


[Ronnie James Dio]

Holy Diver
You've been down too long in the midnight sea
Oh what's becoming of me

Ride the tiger
You can see his stripes but you know he's clean
Oh don't you see what I mean

Gotta get away
Holy Diver

Shiny diamonds
Like the eyes of a cat in the black and blue
Something is coming for you

Race for the morning
You can hide in the sun 'till you see the light
Oh we will pray it's all right

Gotta get away-get away

Between the velvet lies
There's a truth that's hard as steel
The vision never dies
Life's a never ending wheel

Holy Diver
You're the star of the masquerade
No need to look so afraid

Jump on the tiger
You can feel his heart but you know he's mean
Some light can never be seen
Holy Diver
You've been down too long in the midnight sea
Oh what's becoming of me

Ride the tiger
You can see his stripes but you know he's clean
Oh don't you see what I mean

Gotta get away
Holy Diver


10. Lövjerskan


[Musik och lyrik: Vintersorg]

På ensliga hedens mossprydda mark
Boträdet står mot höstvinden stark
kringrännes av bemantlande barl
Dess krona mot himlen spirar
En urstam bemäld längs bergland och fåld
Oskönjbar uti grenverkets båld
Lövjerkan dväljs i ovädrets våld
Bland lavar som stammen sirar

Trädandars dans i lövkronan rik
Ringdansen går till höstlig musik
Ett skådeförlopp nu döljt i mystik
Vid rösen och mörka granar
Blodströmmar sipprar ur trädrets rot
När skändaren satt sin egg vid dess fot
Den skändliga handling kräver sitt blot
Nu livslågan sakta danar

[Ref:]
Lövjerskans läkedom
Helande rikedom
Lösgör från våndans bann
Midlans kraft själdjupet fann
Lövjerskans läkedom
Helande rikedom
Skänkt utav skogsdryad
I den gåtfulla offerlunden

[English translation:]

The Leaf Lady6

On the moss adorned ground of the desolate moor
The house-tree stands against the strong autumn wind
Surrounded by a mantle of bark
Its crown sprouts towards the sky
An ancient trunk renowned along mountain land and plains
Invisible in the great foliage
The leaf lady dwells in the power of the storm
Among lichens that decorate the stem

Tree spirits' dance in the rich leaf-crown
The ring dance goes to autumnal music
A play now hidden in mysticism
By cairns and dark spruces
Streams of blood leak from the tree's root
When the defiler has put his blade at its foot
This desecrating act demands its sacrifice
Now the life flame slowly fades

[Chorus:]
The leaf lady's remedy
Healing richness
Releases from the curse of agony
Midlan's7 power found the depth of the soul
The lövjerska's remedy
Healing richness
Gifted by forest dryad
In the enigmatic sacrificial grove


11. Varulvsnatt


[Musik och lyrik: Vintersorg]

Du vargasinnen i kvälning styr
När mörker omgärdar ängd och nejd
I skepnad fager och klärobskyr
Du sakta reser dig glansfull

Du vördad voro i åldrad tro
Förseglad visdom glömd i tidens gång
Kraften ännu ur myten gro
Till eftersinning vi manas

[Ref:]
Glorvördig står månen gylld
I bida nu ljudligt kvida
En kusligt ylanda vargaskyld

Du stilla färdas vid himlens bryn
Längs stjärnbeströdda nattens led
Send i tidsbegynnelsen lägrat skyn
Och skänkt din rand över vatten

Den arma själ under månens sejd
Lekamliggjort uti skärdingfamn
Gastbesutten i skogars nejd
Tills gryningstimman befriar

[Ref:]
Glorvördig står månen gylld
I bida nu ljudligt kvida
En kusligt ylanda vargaskyld

Du vargasinnen i kvälning styr
När mörker omgärdar ängd och nejd
I skepnad fager och klärobskyr
Du sakta reser dig glansfull

Du vördad voro i åldrad tro
Förseglad visdom glömd i tidens gång
Kraften ännu ur myten gro
Till eftersinning vi manas

[Ref:]
Glorvördig står månen gylld
I bida nu ljudligt kvida
En kusligt ylanda vargaskyld

[English translation:]

Werewolf Night

You guide wolf minds at nightfall
When darkness surrounds countryside and district
In fair guise and chiaroscuro
You slowly rise splendorous

You were revered in aged belief
Sealed wisdom forgotten in the course of time
The power still grows from the myth
We are urged to bear it in mind

[Chorus:]
Venerable the mood stands gilded
Now loudly wail in bide
A creepily howling wolfkin

You calmly travel at the verge of the sky
Along the trail of the star sprinkled night
Settled the sky since the dawn of time
And gifted your edge over waters

The poor soul under the magic of the moon
Embodied in kettle chain's arms
Possessed by ghost in forest regions
Until the daybreak releases

[Chorus:]
Venerable the mood stands gilded
Now loudly wail in bide
A creepily howling wolfkin

You guide wolf minds at nightfall
When darkness surrounds countryside and district
In fair guise and chiaroscuro
You slowly rise splendorous

You were revered in aged belief
Sealed wisdom forgotten in the course of time
The power still grows from the myth
We are urged to bear it in mind

[Chorus:]
Venerable the mood stands gilded
Now loudly wail in bide
A creepily howling wolfkin


12. Gygralock


[Musik och lyrik: Vintersorg]

"På gyllene pelare upphissat block"
Så sporde en skogman i vargaskinnsrock
Som sovit en natt vid granbergets fot
Och hörde där inunder gygrornas lock

Snart stego de upp som irrblocken gömt
Och nynnade visor så viskande ömt
Den dragande kraft i benhöljet slet
De varnande orden han hade nu glömt

[Ref:]
Ty dessa får ej nämnas vid namn
Då, ångestpendeln börjar sin eviga gång
Och han togo dessa uti sin samn
Fördvälmd utav berusning i virvlande språng
Snärjd av dess fång han leds

Likt glittrande droppar över regnbågens rand
Ett bländande strålfång ifrån regnbågens land
Det kristalliska sken i gygrornas värld

Lycksaligheten i hjärtat nu brast
Lockropens eko så träget skar vasst
Hans vädjande bön ej gör hanom fri
Nu hjälpen blott vändelrot och tidebast

[Ref:]
Ty dessa får ej nämnas vid namn
Då, ångestpendeln börjar sin eviga gång
Och han togo dessa uti sin samn
Fördvälmd utav berusning i virvlande språng
Snärjd av dess fång han leds

[English translation:]

Troll Women's lure

"Block hoisted up on golden pillar"
So spoke a forest man in coat of wolf skin
Who had slept a night at the foot of the spruce mountain
And there underneath heard the calling of the troll women

Soon the they rose, they who had hidden the erratic blocks
And humming songs so whisperingly tender
The pulling force tore in the bone-case
The warning words he had now forgotten

[Chorus:]
For these may not be mentioned by name
Then, the agony pendulum starts its eternal going
And he took these in his arms
Lulled by inebriation in whirling leaps
Snared by their catch he is led

Like glittering drops over the edge of the rainbow
A blinding bundle of rays from the land of mountain caves
The crystalline light in the world of the troll women
The breathless beings spellbond him

The bliss in the heart now burst
Assiduously the echo of the luring calls cut sharply
His pleading prayer does not make him free
Only valerian root and february daphne helps now8

[Chorus:]
For these may not be mentioned by name
Then, the agony pendulum starts its eternal going
And he took these in his arms
Lulled by inebriation in whirling leaps
Snared by their catch he is led1. [Unknown]
2. Vilie is a collective word for the different creatures in Scandinavian folklore.
3. A being that has the look of a beautiful young man. Playing his violin he lures people to brooks where they drown.
4. A vätte (pl. vättar) is a small subterran creature from Scandinavian folklore.
5. [Unknown]
6. A female being that resides in groves and deciduous trees.
7. [Unknown]
8. These two herbs are believed to protect men from becoming seduced by troll women or huldror.

Thanks to muaddib for sending these lyrics.
Thanks to vampyr for correcting track #9 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


OTYG LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -