Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

NEGURA BUNGET LYRICS

1. Nămetenie


Vremii ceas crunt croiesc ‘n
Mănunchi dă cer trăznet îmbată
Chezaş larg desfac în prugă
Tîlc lucitor mintea zăreşte

Zbor în zor’ şî dor
Zdrobitor, izbăvitor
‘N lume ‘nălţător
Zmău zburător!

Bur dă ploaie m-a udat;
Frunzele-aşezat…
Şarpele bălăurel, cu solzii oţel,
Şarpele balaur, cu solzii faur
Ridicatu-s-a, dîn văi
Scuturatu-s-a, dă stele

Ai, alei, lei paralei!
Zmeii mei, zburaţi!
Dîncolo dă boltă asfinţită
‘N zori dă ziuă năruită
‘N chin dă noapte zămislită
Prîn fereastră
Ce-n al ei zbucium,
Stă nemurită

Sîlnica pămîntului
Găzdăbaşa dracilor
Gerunea pietrii pradă
Nămetenia malacă
Făţcăparea vrăjilor adă!

‘Nmormîntată-n piatră goală
Zgriminţeş tălmăceşte, vedenii
Întrunînd ş-nşfăcînd vrăji
Arătările prevestitoare… năpăstuiesc

Murgule, mers ‘n mur
Moargă dă mugur mîrg
Mireasmă… dă mort
Mor, mori moarte, muritoare!

Zbor în zor’ şî dor
Ostenit, ‘ngălbenit
Zmău zburător
Sumuit zîrnit


2. Izbucul Galbenei


Izbucnit. Dîn miaz
Apă s-aruncă
Dîn pereţi dă stîncă sură
Şî se-nsoţeşte
Cu sori dă picături dîn vale

În-muntenit şî în-cerit
Cetăţuie ruie, şuie şî-aruie
Dîn munte dă tîrcoale
Zbucium dă piatră înfrunzită
Şi creangă împietrită
Stropi sădiţi dă apă-nzborîţi

Un zvon s-adună
Dă prăstă colţi
Dîntr-o cătare, zărind cărarea
Ce-n împăndrare dăsluşeşte
Prădvalnică povîrnitură
Pozvolneşte

Năbuzdind
Îmi toarnă, zarea, calea
Dîn ponor, frunziş şî luminiş
Curmeziş dă braz-n apă spînză
Şî criş pietros
Tună!

Arunc izbuc-n apă
Întrepătrund cărări dă lemn
Purtînd apa-ntunecată
Dîn ‘naltul dhăului învolburată

Freamăt dă galbenă
Toamnă-n oarbă
Zăreşte-n adînc
Sfîrşenia tremurînd-n
Împărăţia dă fier
Ce mă domneşte

Negru ce întră-n carne
Beznă ce pătrunde
Pierdut s-aruncă şî
Negre’s hainele pe mine
Culegînd sufletu’
În-morţesc!


3. La Hotaru Cu Cinci Culmi


Păstă culmi dă coamă rară
Împăjeştit
Zarişte ascunsă vederii s-arată
Făţiş cuprins ‘n spaimă arsă

Verde-gălbui,
Mîzgă agaţă ‘n vîrfuri dă brad
Crengile ascuţite ale stejarilor
Dă după mii de dealuri

‘N frunză dă lemn dă brad
‘N miere dă lemn dă frag
‘N zeamă dă stînjen, sînge dă stejar
Colo-n zarea celor culmi
La hotaru cu cinci ulmi
Ce răsar dîntr-o tulpină
Mrejuit rodesc
Ulmii şi gorunii
Şi tînjind înalţă,
Suspin veştejimii

Păstă corongiş, ‘n tîrniţa bîrsanului
În şaua dîntre izvoare
Răsună văile şî dealurile,
D-aud toate neamurile
Zarmă ce stringă,
‘Nfiripatu-s-a, dătunata
‘N şlefuiala străvechimii
‘N fundul genunii
Aibă tihna vîntului,
Şî greu’ pămîntului

O boare ‘ncet ridică,
Neguri oprite-n timp
Tresar ‘n adierea ‘ntunecimii
Precum crîncenia cuprinde
Durerea văii, toată
Slobod îs şî liber îi!

Umbre cînd pornesc,
Tărîmurile toate, hotărît
Înverzită culme, dă cremene
Cernit rărunchi oftează


4. Curgerea Muntelui


Al umbrelor, văpăilor
Vîntului, pustiului
Viselor şi spaimelor
Vîrfului, abisului

Vîrfului, abisului
Adîncului, ascunsului
Apelor, pîraielor
Murmurul pămîntului
Norilor şî umbrelor
Stîncilor şî pietrelor
Izvorîte-n creasta
Vărsat-a munţilor
De-acolo unde ochiul nu cutează
A se-avînta în înălţime

Plămădită apă
În picături d-argint tresare
Lacului ce stă să verse
Cumpănii ce stă să cadă
În ‘nălţime-oftînd

‘N văz adînc dăschis
Apă dă sticlă pică
Izbind dă bold
Pînă-n înalt dă cer
Tunet crestat
Munţii zvorăşte

Drumului, destinului
Dăscumpănit şî dăspletit
Împietrit întinerit
În(tru)chipat


5. Tărîm Vîlhovnicesc


Tînjind, toţi bolovani uimiţi
Spintec, şi prăvale
Vîltoarea apelor năpusteşte
Urgia năpătrunsului în gol în-trece
Arşiţa focului care loveşte-n
Miaz dă vale-nchină-n vînj

Vechii prin vis deşteaptă valea
Vederii vitrege
Vreme grea, rău ceas, ochii minţii
Volburat descoperă
Roşu, a-prins în piele
Sînge, prins chezaş

‘Nvîrtită vîlcea
Sub mîglă găvozdită
Vîlhovniceşte
Ş-ncheagă-n stîncă
Uib jurămînt

În fundul genunii
Zădarnic trudă ‘n van
Vîrtej… Vîlcea…
Dă cea mai rea

‘Nvîrtită vîlcea
Sub mîglă găvozdită
Vîlhovniceşte
Ş-ncheagă-n stîncă
Uib jurămînt

Vîltoare
‘N frunziş, acoperiş
Dă prîntre văi vuieşte
Tîlc ascuns dă vrămi apuse
Ivit dîn muntele dă piatră
Umbră a-pune ‘n sîhlă


6. Împodobeala Timpului


Slobod vlog,
Dîn ceruri vărsat
Şuiet şuruitor,
Sîmceaua strămutării scapără
Şoaptă şoşnită,
‘N piatră-ascuţită

Dăzvelind vorbă
Veşmînt gîndu
Formei împietrite
Ce şărpuit învăluie,
Al zării strai

Zboară vlog nemişcător!
Dîn pămînt risipitor,
Arzi ponor ‘n frig dă nor!
Duruind… hurdugind, trîcnind

Norii sorb apa tăului
Năvălesc văzduhului
Ploaie udă pîcla
Şoiman suflu prăstă ceruri
Despic’n foc

Dăzvălui albastru’
Înveşmîntat în fulgerele
Tărîmului dîn mine
Ce-mi şade la picioare
Ridic, dîn mijloc,
Privirea spre-naltu
Lumii ce ‘nchină
‘Nchină tîlc
Încătuşat ‘n noapte
Zăvorît ‘n văpaie

Raclă aprinsă-n creastă
Arsă. Zărită-n
Colţ. Uscat ‘n
Negru. ‘N miazănoapte
Slobod azvîrle
Nestins zdrobit
‘N om năom
‘N negru suflet
‘Negrit dă jale


7. Picur Viu Foc


Aer rar plămînii inimii adapă
Pătruns, vuieşte-a firii şoaptă
Dă gheaţă-oţelită
Foşneşte foc ‘n măruntai dă munte
Vrerile cerului aprind
Jar pus dă mistuit foc îmbracă-n haină amurgu’

Negru pămînt, neagră inimă
Frînt zbor în cerc desfac
Rotind privirea
Picur în loc,
‘N gheaţă dezvelit
Foc, foc viu, viu foc

Vînătă văpaie vuieşte-n firea pustiului
Lupii aerului tîrnăie flăcări dă gheaţă
‘Ncheagă corzi-nvăpăiate
Scapără apă vie străfundată

Geriu încărit ‘n mine,
Văpaie plumbită striveşte
Lumi prăbuşite strigă,
Dîn ars fum viaţă a-prinde
Gîndu cuprins ‘n palmă
Gonind ‘nstăpînirea golului
Ţîgîră-nflacără

Cale blîndă, cale seacă,
Cărăruie dîn pădure
Vino şî aşează drum
Îmbină zî cu noapte în-una
Zî cuvînt, care trăieşte
Suflă gînd, ce-mplineşte
Misterului bătut
Ascunsului văzut
Galbenul pămîntului
Şezămînt năpustului
Cimtir urşilor
Pădure craiului

Rotind privirea picur foc,
Foc viu ‘n gheaţă dăzvelit
‘Ngheţat sălaş
În-fierbîntat sticleşte
Straiu ‘nsîngurat
În-roşit fărbind


8. Schimnicește


Ascetic tărîm jăratic arde
Dîn colţ, pămînt întrepătruns
Aproape aprins, apusul să scurge
Noapte ce-nghite, vuieşte ‘n vîrf

Unde urmaşi-şi pun vulturi şi aştrii
Mîndrie aşează ‘n mohor tîrlog
Tînguitoare, cătarea ‘mpinge
‘N pătrunsu necuprins şî nevăzut

Dîn tainic ungher
Sîmbure dă boare iscă
Prăcum vijelia străpunge
Ţastă-n mladă neclintită

Sîngepie plămădeală
Poartă-n azvîrlită vară
Ce-ş’ ţie ‘n sînge,
Armura argintată

Fum şî flăcără, posadă
Străvechime ‘n darn
Loveşte veştejită
Dă ştiut, în neştiut,
Pă veci necunoscut!
Ah! Zăpadă!

Aulind în-depărtarea
În-ascuns, zărit mister
Arată-ncet, puhav
Împodobeala vîntului

În gaură dă cer
Lumi vestite, cărări vrăjite
Să-nghit în nesfîrşit
Unde arcu vîrfului
Vuieşte
Aci suflet sălăşluieşteNegru: drums, percussion, dulcimer, xylophone, tulnic
Tibor Kati: vocals, guitars, keyboards, programing
OQ: guitars, vocals, keyboards
Petrică Ionuţescu: flute, nai, kaval, tulnic
Ovidiu Corodan: bass


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


NEGURA BUNGET LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -