Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

LUMSK LYRICS

1. Nøkken


Nøkken han sitt å spille
kan du hør fela gå?
Fra ælva du slåtten høre
det e' ondskapen som her rår.

Han lokke dæ kvinnfolk te' sæ
det e du som hør' en bæst
Han spælle førr å få dæ
hør slåtten i fra væst

Går du dit tonan kjæm fra
ligg han å lure dær
han kan å skap sæ om
være ei ørn som fær

I fra ælva du slåtten høre
det e' ondskapen som rår
det e' du som hør' en bæst
han spælla førr å få dæ
hør du slåtten i fra væst?

[English translation:]

The Nøkk1

The Nøkk, he sits a-playing
Can you hear the fiddle go?
From the river you hear the melody
It's the evil that here reigns.

He lures womenfolk to him
It is you that hear him best
He’s playing to catch you
Hear the melody coming from west

If you go where the tones come from
He’ll be lurking there
He can change his shape
Be like a eagle that roams

From the river you hear the melody
It’s evil that reigns
It is you that hear him best
He’s playing to catch you
Can you hear the melody coming from west?


2. Dunker


Det bur eit bergtroll uti Fosen eit sted
hans namn kjenne ingen, han er nøye med det
han var så forelska i ei fager møy
"eg sei ho ikkje namnet mitt, for da kan eg dør"

Hei - hei huskom - i - hei
snart tek eg brura i min famn
hei - hei huskom - i - hei

Han tok den fagre møya inn i Fosenhula si
der skull dei bu til saman til evig tid
men jenta var sørgmodig ho gret og var så lei
mens Bergetrollet laga i stand bryllaupsfest for dei

Hei - hei huskom - i - hei
snart tek eg brura i min famn
hei - hei huskom - i - hei

Den kvelden i før bryllaupsfest han var i godt humør
han drakk og han sang som ein brudgom kan gjør
i manga dagar hadde jenta prøvd å lokke fram
sin brudgoms namn men tenk det hjelpte ei med dram

Hei - hei huskom - i - hei
snart tek han brura i sin famn
hei - hei huskom - i - hei

Som natta gjekk og meir han fekk
ho såg sin muligheit
kom kjære ven eg luskar deg du er mi kjærlighet

Kom legg ditt hovud i mitt fang
eg for deg syngja vil
han blei så glad han reiste seg og vart ein smule vill
Han dansa rundt og rundt og rundt
og pluteseleg han sang
ein sang det skulle visa seg han sang for siste gang

Hei - hei dunkeromdei
Han fekk ikkje brura i sin famn
Hei - hei dunkeromdei

[English translation:]

Dunker

There lives a mountain-troll somewhere in Fosen
Nobody knows his name, he is careful with it
He was so in love with a maiden fair
"I won't say her my name because I could die"

Hei hei huskom - i - hei
Soon I'll have the bride in my embrace
Hei hei huskom - i - hei

He brought the fair maid inside his hollow in Fosen
There should they live together for eternity
But the girl was full of sorrow, she cried and was so sad
While the mountain-troll prepared the wedding for them

Hei hei huskom - i - hei
Soon I'll have the bride in my embrace
Hei hei huskom - i - hei

The night before the wedding, he was in a great mood.
He drank and he sang like a groom can do
For many days the girl had tried to disclose
Her grooms name, but even snifter didn't help

Hei hei huskom - i - hei
Soon I'll have the bride in my embrace
Hei hei huskom - i - hei

As night passed and he got more
She saw a way
"Come dear friend I`ll stroke your hair, you are my love

Come lay your head in my lap
I will sing for you"
He was so glad he got up and lost his self-control
He danced round and round and round
And suddenly he sang
A song that would prove to be the last he sang

Hei - hei dunkeromdei
He got no bride in his embrace
Hei - hei dunkeromdei


3. Åsgårdsreia


"Åsgårdsreia e' på ferde'
eit følge du høyre før du ser
dei rir på stora, svarte hesta
piske dei, så skummet fosse ne'r
å augo lyser vilt i mørkret"

Hestane styres av stenger som glør
som ryttera hisse opp kvarandra med
det klinge i stål og av ville skrik
lytt - de e' Åsgårdsreia vi kjenne te'

-eit følge av kvinnfolk og kara

Dei rir over skog - over fejll og sjø
Ser dei deg, tar dei sjela di
sjela di tar dei og kroppen bli som før
lytt - de e' larmen av hesta som rir

I hælvet' for snill, og i himmelen for slem
ei kvilelaus, jævelsk rei som rir
stålet gnistre' i den svarte natt
lytt - de e' Åsgårdsreia som driv

-eit følge av kvinnfolk og kara

Høyre du dei skjærandes skrika?
ei kvilelaus jævelsk rei som rir
det kan bli det siste du høyre
de e' Åsgårdsreia som tar deg meg

[English translation:]

Åsgård's Riders (2)

"Åsgård's riders are on journey
A flock you hear before you can see it
They ride great black horses
Whipping them so the foam flows down
And eyes glow wildly in the darkness"

Their horses are steered by glowing lances
That the riders are stirring up on at each other with
Steel-clinging and wild screams
Listen - they are the Åsgård's riders we know

- A following of womenfolk and men

They ride over forest - over mountain and sea
If they see you, they’ll take your soul
Your soul they’ll take but the flesh will remain the same
Listen - it’s the noise of horses that ride

For hell too good and for heaven too bad
A restless, devilish pack that rides
Steel sparks in the black night
Listen - they are the Åsgård's riders that drift

- A following of womenfolk and men

Can you hear the tearing screams?
A restless, devilish pack that rides
It can be the last thing you hear
They're the Åsgård's riders that bring you along!


4. Trolltind


Vilja du høyra historia
om Trolltindane i Romsdal?
det gjekk seg slik at dei vart te'
da jotnane skulle gifta seg

-og brurefølgjet seg på ferda

Giftarmålet skulle stå
i trollkyrkja som var deira
ved foten av fjellet Romsdalshorn
alle jotnane skulle feira

Nokre av jotnane kom langvegs frå
og starta tidleg med festen
ølbollen vandra i ring blant dei
som gjekk på den brurevei

-og tida ho blei ikkje lange

Tida var gløymd og natta blei lang
dei spøkte og lo og fnisa
dess meir dei supa og lo og song
dei nærma seg umerkeleg krisa

Det tura i lag
og natt blei til dag
men med dagslyset kom også sola
det øyeblikk strålane følgjet traff
var det ikkje blant oss her på jorda

Ikkje ein jotne held seg på beina
følgjet blei som forsteina
det hjelpte ikkje å verte gal
dei står der den dag i dag

[English translation:]

Troll Peak

Will you hear the story
Of the Troll Peaks in Romsdal?
It was so that they were created
When giants were to get married

-And the bride's following was on its way

The marriage was to be held
In the troll-church that was theirs
At the base of the mountain Romsdalshorn
All giants would celebrate

Some of the giants came from afar
And started the feast early
The beer-bowl was passed around amongst them
That were on the marriage way

-And time went fast

Time was forgotten and the night was long
They joked and laughed and giggled
And the more they drank and laughed and sang
They approached indiscernible crisis

They tripped in company
And night became day
But with daylight also came sun
The moment the rays caught the following
They were not with us here on earth

No giant stayed on his feet
The following was as petrified
It didn’t help to be mad
They stand there still today.


5. Allvis


Eg vil hente heim mi brur i dag
snart skal vi hyggje oss heime
eg er av tusseætt
og er ikkje verdig henne

Meg eg har så sterk ein vilje
møya vil eg eige

Allvis er namnet og under jorda eg bur
Tor er faren til mi komande brur
han sa då til meg
at "denne møya skal aldri
hentast heim av deg"

Men eg har så sterk ein vilje
møya vil eg eige

Tor han sett eitt krav
at eg ausar av mitt krav
av visdom som eg har

Tor han vil veta alt:
om himmel og alvar - dvergar og sol
om jotnar og æse - skyer og skog

Og eg har så sterk ein vilje
brura skal eg ha

Han gir seg ikkje med dette
om meire han vil vete
om vindar og vanar - om kneggjer og skø
om vindstille og lummer luft

Han masa og masa
om låg og stavstille - om eld og flammer
om skadebrenne om skog og djupt hav
og alt i livet

Og eg har så sterk ein vilje
brura skal eg ha

"Og natta ho gjekk
og svar han fekk
og Tor sa:
mektig har eg sveke deg, haha, dverg
her skinner sol i salen!"

[English translation:]

Omniscient3

I will bring home my bride today
Soon we will enjoy ourselves at home
I am of gnome-family
And not worthy of her

But my will is strong
The maid I will own

Omniscient is my name and underground I live
Thor is the father of my bride to be
He said then to me
"This maid shall never
Be brought home by you"

But my will is strong
The maid I will own

Thor sets a requisition
That I share the wealth
Of knowledge that I’ve got

Thor, he wants to know all
Of heaven and elves- dwarves and sun
Of giants and aesir- clouds and forests

And my will is strong
The maid I will own

He won’t stop with this
And more he wants to know:
Of winds and vanir- of neighing4 and seas
Of wind’s fall and muggy air

He nags and nags
Of smooth and calm sea - of fire and flames
Of forests burnt to the ground and deep ocean
And all in life

And my will is strong
The maid I will own

And the night passed
And answers he got
And Thor said:
"Greatly have I deceived you, aha, dwarf
Here in the hall, sun shines!"


6. Perpålsa


Perpålsa tussen budde i en stein
i Nordland, i Nordlan
å han Svensk-Henrik var på flukt på sine bein
han sprang frå lensmannen i dalen

Svensk-Henrik sprang, og han sprang
i Nordland, i Nordland
Og lensmannen kom likke bak med tvang
han klare aldri sleppe unna

Langt borte såg han noko han trudde
i Nordland, i Nordland
steinen der han Perpålsa budde
og pusten frå lensmannen va like bak

Han kasta seg bak stein han måtte sjå
i Nordland, i Nordland

han dundra og banka febrilsk og kraftig på
han Perpålsa var heldigvis heime

Døre opna seg litt på gløtt
i Nordland
Han Svensk-Henrik smatt inn
no ska eg sov søtt

-Det var ein tussestein!

[English translation:]

Perpålsa the gnome lived in a rock
In Nordland, in Nordland
And Henry The Swede was fleeing on his legs
He was running from the sheriff in the valley

Henry The Swede ran, and he ran
In Nordland, in Nordland
And the sheriff5 came just behind with binds
He will never get away

Far away he saw something he thought
In Nordland, in Nordland
The rock where Perpålsa lived
And the breath of the sheriff was close behind

He threw himself behind the rock he had to see
In Nordland, in Nordland
He hammered and knocked feverently and virulent
Perpålsa was luckily at home

The door opened a little
In Nordland
Henry The Swede got in
"Now I will sleep tight"

-It was a gnome's rock!


7. Blæster


Kong Olav den heilage skuklle byggje spir
på Domen i Nidaros by
han greidde det ikkje og lova sola til den
som fekk spiret til å rage mot sky

Men trur du at nokon melde seg?

Berre ei halv mil frå byen
på Ladehammaren ut
der budde ein diger jotne
med namnet som einaste sut

Skal tru om den jotnen melde seg?

Han tykte den løne var gjev og gild
så jobben den ville han ha
men kongen måtte vere snill
og namnet hans inni seg ha

Slik gjekk det at jotnen melde seg

Og jotnen jobba både dag og natt
til spiret stod der i glans
han drøymde om kongens digre skatt
snart skulle sola bil hans

Skal tru om den kongen angra seg?

Ved midnatt rodde han Olav av stad
til Kjerringberget i båt
gygra roa barnet ned
for å stanse den barnegråt

Kva var det han høyrde Gygra si?
"æ lova dæ sola - det himmelske gull
så snart han Blæster e' fri
for arbeid på spiret te' Domen - i rette tid"

Skal tru om den kongen angra seg?

Olav rodde heim av all si makt
han måtte til Blæster sjå
forutan ein knapp var spiret lagt
han var nesten ferdig med det

Skal tru om den kongen angra seg?

Kong Olav den heilage ropa ut:
"Blæster korr flink du e'"
straks jotnen høyrde namnet sitt
han døydde og ramla ned

Skal tru om den kongen fryda seg?

[English translation:]

King Olav the holy was building a spire
On the Dome in Nidaros city
He couldn’t do it and promised the sun to him
That could make the spire lift towards the sky

But do you think someone came forth?

Just half a mile from the city
At Ladehammaren
There lived a big giant
With his name as his only weakness

Wonder if the giant came forth?

He thought the pay was both fair and nice
So the job he would have
But the king had to be kind
And the name kept to himself

So it went that the giant came forth

And the giant he worked both day and night
'Til the spire stood there shimmering
He dreamed of the king's great treasure
Soon the sun would be his

Wonder if the king regretted?

By midnight Olav rowed off the city
To the Mountain of the Old Hag in a boat
The giantess was calming down the child
To stop the crying of children

What was it he heard the giantess say?
"I promise you the sun- the heavenly gold
As soon as Blæster is free
From his work on the Dome's spire- at the right time"

Wonder if the king regretted?

Olav rowed home with all his force
He had to see Blæster
All but a button was to be laid on the spire
He had almost got the job done

Wonder if the king regretted?

King Olav the holy yelled out:
"Blæster how clever you are"
As soon as the giant heard his name
He died and rumbled down

Wonder if the king rejoiced himself?


8. Byttingen


Byttingen satt der i godstolen sin
sur og sær ved grua
gamal og taus og rugga seg
alle ønskte at han skulle døy
også nabofrua

Han var så gamal og taus ein kar
dei spurde vismannen
og han gav svar:
"om byttingen sei dykk kor gamal han e'
vil han døy - det e' de som skal te"

Byttingen ville ikkje daude, han ville leva evig

Byttingen satt der i god stolen sin
sur og sær ved grua
vismannen tok seg eit eggeskal
og lot som han skulle bryggja øl
og servere det til frua

Byttingen vakna med eitt så glad
stirde på ølbrygget rugga og sa:
"lenge har eg levd og sju gonger sett
skogen brenna og vekse opp
Men aldri ølbrygg i ein eggeskaltopp"

byttingen ville ikkje daude, han ville leva evig

No var det dags for han og døy, han ville leva evig

[English translation:]

The Changeling

The changeling sat in his favourite chair
Grumpy and angry by the fireplace
Old and silent and rocked himself
Everybody wanted him dead
Even the neighbour's wife

He was so old and silent a man
They asked the wiseman
And he gave them answer:
"If the changeling tells you how old he is
He will die - that is what must be done"

The changeling didn’t want to die, he wanted to live forever

The changeling sat in his favourite chair
Grumpy and angry by the fireplace
The wiseman took an eggshell
And pretended to brew ale
And serve it to the wife

The changeling awoke so merry
Stared at the ale-brew rocked and said:
"Longly have I lived and seven times seen
The forest burn down and grow up again
But never ale-brew in an eggshell-cup "

The changeling didn’t want to die, he wanted to live forever

Now it was time for him to die, he wanted to live forever1. A male water spirit of Scandinavian folklore who played enchanted songs on the violin, luring women and children to drown in lakes or streams.
2. It’s the wild pack of undead warriors that haunts through the whole Jul (Christmas after Christianization of Norway) period the inhabitants of farms that don’t honour the heathen deities with food and drinks.
3. Inspired to Alvíssmál in the Poetic Edda.
4. As the gods name the wind
5. In the middle age officer under the control of king’s direct officer (sysselmann)

Thanks to myrkandi for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


LUMSK LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -