Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

KAWIR LYRICS

1. Moirae


ΜΟΙΡΑΙ ΑΠΕΙΡΕΣΙΟΙ
ΝΥΚΤΟΣ ΦΙΛΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕΛΑΙΝΗΣ

ΑΤΡΟΠΟΣ ΛΑΧΕΣΙΣ ΚΛΩΘΩ
ΝΥΚΤΕΡΙΑΙ ΑΦΑΝΕΙΣ ΑΜΕΤΑΤΡΟΠΟΙ
ΑΙΕΝ ΑΤΕΙΡΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΔΟΤΕΙΡΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΔΕΣ ΘΝΗΤΟΙΣΙΝ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΚΛΥΤΕ ΜΟΥ ΕΥΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΙ
ΑΙΤ ΕΠΙ ΛΙΜΝΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ

ΜΟΙΡΑ ΓΑΡ ΕΝ ΒΙΟΤΩ ΚΑΘΟΡΑ ΜΟΝΟΝ
ΟΥΔΕ ΤΙΣ ΑΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΤΩΝ
ΟΙ ΕΧΥΣΙ ΚΑΡΗ ΝΙΦΟΕΝΤΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΣ ΟΜΜΑ ΤΕΛΕΙΟΝ

ΜΟΙΡΑΙ ΑΚΟΥΣΑΤ ΕΜΩΝ ΟΣΙΩΝ
ΛΟΙΒΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΕΥΧΩΝ
ΕΡΧΟΜΕΝΑΙ ΜΥΣΤΑΙΣ ΛΑΘΙΠΗΜΟΝΕΣ
ΕΥΦΡΟΝΙ ΒΟΥΛΗ ΩΣ ΑΝ ΑΕΙ ΒΙΟΤΗΣ
ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΝ ΗΜΑΡ ΕΠΕΛΘΗ


2. Rhea (Meter Theon)


ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΘΕΟΤΙΜΕ ΘΕΩΝ
ΜΗΤΗΡ
ΤΡΟΦΕ ΠΑΝΤΩΝ
ΤΗΔΕ ΜΟΛΟΙΣ ΚΡΑΝΤΕΙΡΑ ΘΕΑ
ΣΕΟ ΠΟΤΝΙΑ ΕΠ ΕΥΧΑΙΣ
ΕΚ ΣΕΟ Δ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΤΕ ΓΕΝΟΣ
ΘΝΗΤΩΝ Τ ΕΛΟΧΕΥΘΕΙ

Ω ΜΗΤΕΡ ΖΗΝΟΣ ΑΝΑΚΤΟΣ

Ω ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΕ ΜΗΤΗΡ
ΟΥΡΑΝΙΗ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΠΟΛΥΚΤΙΤΕ
ΔΑΙΜΩΝ ΑΝΑΣΣΑ
ΠΑΝΔΑΜΑΤΩΡ ΑΔΑΜΑΣΤΕ
ΚΥΒΕΡΝΕΙΤΗΡΑ
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΤΕΤΙΜΕΝ ΑΕΙ
ΠΑΝΥΠΕΡΤΑΤΕ ΔΑΙΜΟΝ

ΚΡΟΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΡΕ ΜΑΚΑΙΡΑ
ΟΥΡΕΣΕΙΝ Η ΧΑΙΡΕΙΣ ΘΝΗΤΩΝ

Τ ΟΛΟΛΥΓΜΑΣΙ ΦΡΙΚΤΟΙΣ
ΠΑΜΒΑΣΙΛΕΙΑ ΡΕΑ
ΠΟΛΕΜΟΚΛΟΝΟΣ ΨΕΥΔΟΜΕΝΗ
ΣΩΤΕΙΡΑ
ΛΥΤΗΡΙΑΣ ΑΡΧΙΓΕΝΕΘΛΕ

ΜΗΤΗΡ ΜΕΝ ΘΕΩΝ ΤΕ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΙΣΤΙΗ ΑΥΔΑΧΘΕΙΣΑ ΣΕ
Δ'ΟΛΒΟΔΟΤΙΝ
ΚΑΛΕΟΥΣΙΝ
ΠΑΝΤΟΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΘΝΗΤΟΙΣ
ΟΤΙ ΔΩΡΑ ΧΑΡΙΖΗ
ΕΡΧΕΟ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΤΗΝ
Ω ΠΟΤΝΙΑ ΤΥΜΠΑΝΟΤΕΡΠΗΣ
ΠΑΝΔΑΜΑΤΩΡ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ
ΦΙΛΟΙΣΤΡΕ
ΕΡΧΕΟ ΓΗΘΟΣΥΝΟΣ
ΚΕΧΑΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΣΒΙΗΣΙΝ


3. Poseidon


ΚΛΥΘΙ ΠΟΣΕΙΔΑΟΝ
ΓΑΙΗΟΧΕ, ΚΥΑΝΟΧΑΙΤΑ
ΟΣ ΝΑΙΕΙΣ ΠΟΝΤΟΙΟ
ΒΑΘΥΣΤΕΡΝΟΙΟ ΘΕΜΕΘΛΑ

ΠΟΝΤΟΜΕΔΩΝ,
ΑΛΙΔΟΥΠΕ, ΒΑΡΥΚΤΥΠΟΣ,
ΕΝΝΟΣΙΓΑΙΕ
ΚΥΜΟΘΑΛΗΣ, ΧΑΡΙΤΩΠΑ,
ΤΕΤΡΑΟΡΟΝ ΑΡΜΑ
ΔΙΩΚΩΝ, ΕΙΝΑΛΙΟΙΣ ΡΟΙΖΟΙΣΙ
ΤΙΝΑΣΣΩΝ ΑΛΜΥΡΟΝ ΥΔΩΡ
ΟΣ ΤΡΙΤΑΤΗΣ ΕΛΑΧΕΣ ΜΟΙΡΗΣ
ΒΑΘΥ ΧΕΥΜΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

ΕΔΡΑΝΑ ΓΗΣ ΣΩΖΕΙΣ ΚΑΙ ΝΗΩΝ
ΕΥΔΡΟΜΟΝ ΟΡΜΗΝ
ΕΙΡΗΝΗΝ, ΥΓΕΙΑΝ ΑΓΩΝ
ΗΔ'ΟΛΒΟΝ ΑΜΕΜΦΗ.

ΠΟΝΤΟΜΕΔΩΝ,
ΑΛΙΔΟΥΠΕ, ΒΑΡΥΚΤΥΠΟΣ,
ΕΝΟΣΙΓΑΙΕ
ΚΥΜΟΘΑΛΗΣ, ΧΑΡΙΤΩΠΑ,

ΤΕΤΡΑΟΡΟΝ ΑΡΜΑ
ΔΙΩΚΩΝ, ΕΙΝΑΛΙΟΙΣ ΡΟΙΖΟΙΣΙ
ΤΙΝΑΣΣΩΝ ΑΛΜΥΡΟΝ ΥΔΩΡ
ΟΣ ΤΡΙΤΑΤΗΣ ΕΛΑΧΕΣ ΜΟΙΡΗΣ
ΒΑΘΥ ΧΕΥΜΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

ΚΥΜΑΣΙ ΤΕΡΠΟΜΕΝΟΣ,
ΘΥΡΣΙΝ, Θ'ΑΜΑ
ΠΟΤΝΙΕ ΔΑΙΜΟΝ

ΚΛΥΘΙ ΠΟΣΕΙΔΑΩΝ
ΠΡΕΣΒΥΓΕΝΕΘΛΕ
ΙΠΠΙΕ ΧΑΛΚΟΤΟΡΕΥΤΟΝ
ΕΧΩΝ ΧΕΙΡΕΣΣΙ ΤΡΙΑΙΝΑΝ
ΕΥΡΥΜΕΔΟΝ, ΧΑΡΙΤΩΠΑ
ΤΕΤΡΑΟΡΟΝ ΑΡΜΑ ΔΙΩΚΩΝ
Ω ΑΝΑΞ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ
ΙΕΡΩΤΑΤΟΣ ΑΓΛΑΟΤΙΜΕ
ΣΕΜΝΟΙΣ ΜΥΣΤΟΠΟΛΟΙΣ
ΧΑΙΡΩΝ
ΟΣΙΟΙΣ ΤΕ ΣΕΒΑΣΜΟΙΣ
ΙΛΑΟΣ ΕΙΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΗΝ ΜΥΣΤΗΣΙ
ΠΡΟΦΑΙΝΩΝ.


4. Nemesis


ΝΕΜΕΣΙΣ ΚΛΗΖΩ ΣΕ
ΝΕΜΕΣΙΣ ΘΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΝΕΜΕΣΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗ
ΝΕΜΕΣΙΣ ΠΤΕΡΟΕΣΣΑ

ΠΑΝΔΕΡΚΗΣ ΕΣΟΡΩΣΑ ΒΙΟΝ ΘΝΗΤΩΝ ΠΟΛΥΦΥΛΟΝ
ΑΙΔΙΗ ΠΟΛΥΣΕΜΝΕ ΜΟΝΗ ΧΑΙΡΟΥΣΑ ΔΙΚΑΙΟΙΣ
ΑΛΛΑΣΣΟΥΣΑ ΛΟΓΟΝ ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΟΝ
ΑΣΤΑΤΟΝ ΑΕΙ
ΗΝ ΠΑΝΤΕΣ ΔΕΔΙΑΣΙ ΒΡΟΤΟΙ ΖΥΓΟΝ ΑΥΧΕΝΙΘΕΝΤΕΣ

ΤΟΙΣ ΑΔΙΚΟΙΣ ΤΙΜΩΡΟΣ ΕΠΙ ΒΡΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΑΙΗ
ΕΞ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΑΛΗΘΕΙΗ ΣΥΝΑΓΟΥΣ ΑΝΟΜΟΙΑ
ΠΑΝΤΑ ΓΑΡ ΟΣΣΑ ΚΑΚΑΙΣ ΓΝΩΜΑΙΣ ΘΝΗΤΟΙΣΙΝ ΟΧΕΙΤΑΙ
ΔΥΣΚΡΙΤΑ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙΣ ΤΟ ΠΛΕΟΝ
ΒΟΥΛΕΣ ΑΔΙΚΟΙΣΙΝ

ΕΛΘΕ ΜΑΚΑΙΡΑ ΑΓΝΗ
ΜΥΣΤΑΙΣ ΕΠΙΤΑΡΡΟΘΟΣ ΑΙΕΙ
ΔΟΣ ΔΕ ΑΓΑΘΗΝ ΔΙΑΝΟΙΑΝ ΕΧΕΙΝ
ΠΑΥΟΥΣΑ ΠΑΝΕΥΧΘΕΙΣ ΓΝΩΜΑΣ
ΟΥΧ ΟΣΙΑΣ ΠΑΝΥΠΕΡΦΡΟΝΑΣ
ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΑ


5. Ares (The God Of War)


ΑΡΕΣ ΥΠΕΡΜΕΝΕΤΑ,
ΒΡΙΣΑΡΜΑΤΕ,
ΧΡΥΣΕΟΠΥΛΥΞ, ΟΒΡΙΜΟΘΥΜΕ,
ΦΕΡΑΣΠΙ, ΠΟΛΙΣΣΟΕ,
ΧΑΛΚΟΚΟΡΥΑΤΑ,
ΚΑΡΤΕΡΟΧΕΙΡ, ΑΜΟΓΗΤΕ,
ΔΟΡΥΣΘΕΝΕΣ, ΕΡΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ
ΗΝΟΡΕΗΣ ΣΚΗΠΤΟΥΧΕ
ΠΥΡΑΥΓΕΑ ΚΥΚΛΟΝ ΕΛΙΣΣΩΝ

ΑΡΕΣ ΑΝΑΞ, ΟΠΛΟΔΟΥΠΕ,
ΦΟΝΟΙΣ
ΠΕΠΑΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΕΙ.

ΆΛΚΙΜΕ ΔΑΙΜΟΝ,
ΑΔΑΜΑΣΤΕ, ΤΕΙΧΕΣΙΠΛΗΤΑ,
ΒΡΟΤΟΚΤΟΝΕ, ΟΠΛΟΧΑΡΗ,
ΠΟΛΕΜΟΚΛΟΝΕ, ΦΡΙΚΤΕ,
ΑΙΜΑΤΙ Τ'ΑΝΔΡΟΦΟΝΩ
ΧΑΙΡΩΝ,
ΟΣ ΠΟΘΕΕΙΣ ΞΙΦΕΣΙΝ ΤΕ

ΑΡΕΣ ΑΝΑΞ, ΟΠΛΟΔΟΥΠΕ,
ΦΟΝΟΙΣ
ΠΕΠΑΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΕΙ

ΑΡΕΣ ΚΡΑΤΑΙΕ,
ΑΡΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕ,
ΑΡΕΣ ΟΛΕΘΡΙΕ,
ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΣΟΥ ΗΜΑΣ
ΑΛΚΙΜΕ ΔΑΙΜΟΝ,
ΟΥΚ ΣΤΕΡΕΙΣ ΥΜΩΝ
ΝΙΚΕΩΣ ΦΑΟΣ
ΦΩΤΙΣΟΝ ΔΙΑ ΗΜΑΣ ΚΛΕΟΥΣ
ΑΤΡΟΠΟΝ

ΚΛΥΘΙ ΒΡΟΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕ,
ΔΟΤΗΡ ΕΥΘΑΡΣΕΟΣ ΗΒΗΣ,
ΠΡΗΥ ΚΑΤΑΣΤΙΛΨΟΝ ΣΕΛΑΣ
ΥΨΟΘΕΝ ΕΣ ΒΙΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΤΕΡΗΝ,
ΚΑΡΤΟΣ ΑΡΗΙΟΝ, ΩΣ ΚΕ
ΔΥΝΑΜΙΝ
ΣΕΥΕΣΘΑΙ ΚΑΚΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΗΝ
ΑΠ'ΕΜΟΙΟ ΚΑΡΗΝΟΥ


6. To Pallas


ΚΛΥΘΟΙ ΜΟΙ ΑΙΓΙΟΧΟΙΟ ΔΙΟΣ
ΤΕΚΟΣ
Η ΓΕΝΕΤΗΡΟΣ
ΠΗΓΗΣ ΕΚΠΡΟΘΟΡΟΥΣΑ
ΚΑΙ ΑΚΡΟΤΑΤΗΣ ΑΠΟ ΣΕΙΡΗΣ

ΠΑΛΛΑΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΑ
ΔΟΡΥΣΣΟΕ ΦΕΡΑΣΠΙ
ΜΕΓΑΣΘΕΝΕΣ ΟΒΡΙΜΟΠΑΤΡΗ

ΔΕΧΝΥΣΟ Δ'ΥΜΝΟΝ
ΕΥΦΡΟΝΙ
ΠΟΤΝΙΑ ΘΥΜΩ
ΜΗΔ ΑΥΤΩΣ ΑΝΕΜΟΙΣΙΝ
ΕΜΟΝ
ΠΟΤΕ ΜΥΘΟΝ ΕΑΣΗΣ

Η ΚΡΑΔΗΙΝ ΕΣΑΩΣΑΣ
ΑΜΙΣΤΥΛΛΕΥΤΟΝ ΑΝΑΚΤΟΣ
ΑΙΘΕΡΟΣ ΕΝ ΓΥΑΛΟΙΣΙ
ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΠΟΤΕ ΒΑΚΧΟΥ
ΤΙΤΗΝΩΝ ΥΠΟ ΧΕΡΣΙ ΠΟΡΕΣ

ΤΙΤΗΝΩΝ ΥΠΟ ΧΕΡΣΙ ΠΟΡΕΣ
ΔΕ Ε ΠΑΤΡΙ ΦΕΡΟΥΣΑ
ΟΦΡΑ ΝΕΟΣ ΒΟΥΛΗΣΙΝ
ΥΠ' ΑΡΡΗΤΟΙΣΙ ΤΟΚΗΟΣ
ΕΚ ΣΕΜΕΛΗΣ ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΟΝ
ΑΝΑΒΗΣΗ
ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΑΙΟΛΟΜΟΡΦΕ ΔΡΑΚΑΙΝΑ
ΦΙΛΕΝΘΕΟΣ
ΑΓΛΑΟΤΙΜΕ ΦΛΕΓΡΑΙΟΝ
ΟΛΕΤΕΙΡΑ ΓΙΓΑΝΤΩΝ
ΙΠΠΕΛΑΤΕΙΡΑ ΝΙΚΗΦΟΡΕ
ΔΑΙΜΟΝ
ΠΟΛΥΛΛΙΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΝΥΚΤΑΣ
ΑΙΕΙ ΝΕΑΤΙΣΗΝ ΕΝ ΩΡΑΙΣ
ΚΥΚΛΙΣΚΩ ΣΕ


7. Hephaistos


ΚΛΥΖΩ ΣΕ Ω ΑΚΑΜΑΤΩΝ ΠΥΡ
ΛΑΜΠΟΜΕΝΕ ΦΛΟΓΕΑΙΣ ΑΥΓΑΙΣ

ΗΦΑΙΣΤΕ ΦΑΕΣΙΜΒΡΟΤΕ ΔΑΙΜΟΝ
ΗΦΑΙΣΤΕ ΦΩΣΦΟΡΕ
ΗΦΑΙΣΤΕ ΑΙΩΝΙΕ
ΗΦΑΙΣΤΕ ΤΕΧΝΟΔΙΑΙΤΕ

ΧΑΙΡΕ ΟΒΡΙΜΟΘΥΜΕ
ΚΑΡΤΕΡΟΧΕΙΡ
ΧΑΛΚΕΥΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΚΟΣΜΟΙΟ
ΜΕΡΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΑΜΕΜΦΕΣ
ΠΑΜΦΑΓΕ ΠΑΝΔΑΜΗΤΩΡ
ΠΑΝΤΟΔΙΑΙΤΕ
ΧΑΙΡΕ ΠΑΝΥΠΑΡΤΑΤΕ ΔΑΙΜΟΝ
Ω ΠΑΤΗΡ ΑΡΡΗΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΥ ΟΠΕΡ ΠΡΟΣΦΕΡΕΣ ΤΟΝ
ΚΕΡΑΥΝΟΝ
ΣΥ ΧΑΛΚΕΥΣΕΣ ΑΣΠΙΔΕΕΣ ΗΡΩΩΝ
ΣΥ ΕΔΩΚΕΣ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΚΑΙ
ΧΘΟΝΙΟΝ ΠΥΡ

Ω ΚΟΣΜΙΚΕ ΔΑΙΜΟΝ ΤΑ
ΦΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ
ΣΕ ΚΙΚΛΙΣΚΟΥΝ

ΑΙΘΗΡ ΗΛΙΟΣ ΑΣΤΡΑ
ΣΕΛΗΝΗ ΦΩΣ ΑΜΙΑΝΤΟΝ
ΤΑΥΤΑ ΓΑΡ ΗΦΑΙΣΤΟΙΟ
ΜΕΛΗ ΘΝΗΤΟΙΣΙ ΠΡΟΦΑΙΝΕΙ
ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΟΙΚΟΝ ΕΧΕΙΣ
ΠΑΣΑΝ ΠΟΛΙΝ ΕΘΝΕΑ ΠΑΝΤΑ
ΣΩΜΑΤΑ ΤΕ ΘΝΗΤΩΝ ΟΙΚΕΙΣ
ΠΟΛΥΟΛΒΕ ΚΡΑΤΑΙΕ

ΚΛΥΘΙ ΜΑΚΑΡ ΚΛΥΖΩ ΣΕ
ΠΡΟΣ ΕΥΙΕΡΟΥΣ ΕΠΙΛΟΙΒΑΣ
ΑΙΕΙΝ ΟΠΩΣ ΧΑΙΡΟΥΣΙΝ ΕΠ
ΑΡΓΟΙΣ
ΗΜΕΡΟΣ ΕΛΘΕΙΣ
ΠΑΥΣΟΝ ΛΥΣΣΩΣΑΝ ΜΑΝΙΗΝ
ΠΥΡΟΣ ΑΚΑΜΑΤΟΙΟ ΚΑΥΣΙΝ
ΕΧΩΝ
ΦΥΣΕΩΣ ΕΝ ΣΩΜΑΣΙΝ
ΗΜΕΤΕΡΟΙΣΙΝ


8. Ophiolatreia


ΠΡΩΤΟΓΟΝΟΝ ΚΑΛΕΩ ΔΙΦΗ ΜΕΓΑΝ
ΑΙΘΕΡΟΠΛΑΓΚΤΟΝ ΩΟΓΕΝΗ ΧΡΥΣΕΗΣΙΝ
ΑΓΑΛΛΟΜΕΝΟΝ ΠΤΕΡΥΓΕΣΣΙΝ

ΑΡΡΗΤΟΝ ΚΡΥΦΙΟΝ ΡΟΙΖΗΤΟΡΑ
ΣΠΕΡΜΑ ΠΟΛΥΜΝΗΣΤΟΝ ΠΟΛΥΟΡΓΙΟΝ

ΟΣΣΩΝ ΟΣ ΣΚΟΤΟΕΣΣΑΝ ΑΠΗΜΑΥΡΩΣΣΑΣ
ΟΜΙΧΛΗΝ ΠΑΝΤΗ ΔΙΝΗΘΕΙΣ ΠΤΕΡΥΓΩΝ
ΡΙΠΕΣ ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟΝ

ΛΑΜΠΡΟΝ ΑΓΩΝ ΦΑΟΣ ΑΓΝΟΝ
ΑΦ ΟΥ ΣΕ ΦΑΝΗΤΑ ΚΙΚΛΗΣΚΩ
ΑΛΛΑ ΜΑΚΑΡ ΠΟΛΥΜΗΤΙ ΠΟΛΥΣΠΟΡΕ
ΒΑΙΝΕ ΓΕΓΗΘΩΣ ΕΣ ΤΕΛΕΤΗΝ ΑΓΙΗΝ
ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΟΝ ΟΡΓΙΟΦΑΝΤΑΙΣ


9. Aeizoon Pyr


ΤΑΥΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΘΕΩΝ
ΟΥΤΕ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ
ΑΛΛΑ ΗΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ
ΠΥΡ ΑΕΙΖΩΟΝ ΑΠΤΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟΝ ΜΕΤΡΑEtheras: Keyboards
Therthonax: Guitars, Vocals (clean)
Porphyrion: Vocals
Nosfistis: Bass
Vriareos: Drums


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


KAWIR LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -