Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

HEIDEVOLK LYRICS

1. Saksenland


Saxnot smeedt de stammen samen
Verbindt de broeders met hun bloed
Op hem is nu de eed gezworen
Voor broederschap en heldenmoed
Omringd door vuur, in een regen van pijlen
Verblind door de haat die in ons brandt
Saksenzonen geven hun leven
En sterven voor het Saksenland

Wij heffen de hoorn en zullen dan drinken
Op hen die vielen in 't vijandsland
Van heinde en ver zijn wij gekomen
En keren nu terug naar het Saksenland

De speer bepaalt het doel der doden
Aanvang van het bruut geweld
Het Saksisch volk zal zegevieren
Het godenoordeel is geveld
De plek waar eens de oorlog woedde
Ligt nu angstaanjagend stil
Op het veld waar helden vielen
Voltrokken wij de godenwill

[Chorus:]
Saksenland - Uw wouden en weiden
Saksenland - In al hun pracht
Saksenland - Uw zonen strijden
Saksenland - Het land dat wacht
Saksenland - Door goden gegeven
Saksenland - Geef ons moed
Saksenland - Door vijand omgeven
Saksenland - Voor u ons bloed

We keren nu terug van menig veldslag
Het schild nog altijd in de hand
Het zwaard is in de strijd gebroken
Toen broeders vielen door vijandshand
Warm verwelkomd door de vrouwen
Hun schoonheid streelt de ogen weer
Het Saksisch volk zal eeuwig heugen
Zij die vielen voor hun eer.

In het land der Saksen zie ik mijn broeders
In het land der Saksen, daar ligt mijn hart
In het land der Saksen liggen mijn wortels
In het land der Saksen, daar ligt ooit mijn graf

[English translations:]

[Saxony]

Saxnot forges the tribes together
Connects the brothers with their blood
On him the oath is now sworn
For brotherhood and heroism
Surrounded by fire, in a rain of arrows
Blinded by the hate that burns in us
Sons of Saxon give their life
And die for the Saxonland

We lift the horn and will then drink
To those who fell in the land of our enemies
From near and far we have come
And now return to our Saxonland

The spear determines the purpose/the destination of the dead
The brutal violence begins
The Saxon people will prevail
The gods' judgment is passed
The place where once battle raged
Is now eerily silent
On the field where heroes fell
We accomplished the will of the gods

[Chorus:]
Saxonland - Your forests and meadows
Saxonland - In all their splendor
Saxonland- Your sons fight
Saxonland - The land that waits
Saxonland- Given by gods
Saxonland - Give us courage
Saxonland - Surrounded by enemies
Saxonland - For you, our blood

We return now from many a battle
Shield still in hand
The sword was broken in battle
When brothers fell by enemy's hands
Warmly welcomed by the women
Their beauty caresses the eyes again
The Saxon people will forever remember
Those who fell for their honor

In the land of the Saxons I see my brothers
In the land of the Saxons, there lies my heart
In the land of the Saxons are my roots
In the land of the Saxons, there will some day be my grave


2. Koning Radboud


Radboud de koning van 't vrije Friese land
Was de gesel van het noorden en de schrik van elke Frank
Hij maakte hun kerken met de Friese grond gelijk
Tot Keulen en de Schelde strekte eens zijn machtig rijk

Wulfram de christen die hem bekeren wou
Beloofde hem de hemel als hij hem dopen zou
Doch met een been in de vont bedacht de Friese vorst zich snel
Trouw aan zijn verwanten ging hij liever naar de hel

Trek uw zwaard
Blaas de hoorn
Thans ontwaakt
Radbouds toorn

Volk van het noorden, de eenheid maakt ons sterk
Ingwaz zonen knielen niet voor Franken of de kerk
Nog altijd verhaalt men van zijn verworven faam
Verweeuwigd door zijn heldenmoed is Koning Radbouds naam

De Franken en het christendom had deze man gestuit
Zijn laatste adem blies hij in een heidens Friesland uit
Volgens christenen verdoemd, maar dat was niet het geval
Want Radboud en de zijnen vieren feest in Wodan's hal

Liever dood dan slaaf - eer uw voorvaders
Liever dood dan slaaf - blijf uw broeders trouw
Liever dood dan slaaf - eer uw vaderland
Liever dood dan slaaf - blijf de goden trouw

[English translations:]

[King Radboud]

Radboud, the king of the free Frisian land
Was the scourge of the north and the fear of every Frank
He leveled their churches with the Frisian ground
To Cologne and the Schelde once stretched his mighty empire

Wulfram the Christian, who wanted to convert him
Promised him heaven if he would be baptized
But with one leg in the font, the Frisian king quickly changed his mind
True to his kin, he'd rather go to hell

Draw your sword
Blow the horn
Now awakens
Radboud's wrath

People of the north, unity makes us strong
Ingwaz' sons kneel not for the Franks or the church
Ever still men tell tales of his acquired fame
Immortalized through his heroics is King Radboud's name

The Franks and Christians were thwarted by this man
With his last breath he proclaimed a heathen Frisia
According to christians he is doomed, but that was not the case
Because Radboud and his kin now feast in Wodan's hall

Better dead than a slave - honor your forefathers
Better dead than a slave - stay true to your brothers
Better dead than a slave - honor your fatherland
Better dead than a slave - stay true to the gods


3. Wodan Heerst


Wodan wist waar hij zou gaan, reisde door weer en wind
Langs reuzenberg en schaduwrijke dalen
Naar Mimirs bron, gelegen aan de voet van Yggdrasil
Waar Wodan kwam om de eeuwige wijsheid te halen
Geen enkel man zou drinken uit de bron zo was het lot
Slechts ene prijs zou de man belonen
Wodan bood Mimir zijn oog doch zou hij beter zien
Hetgeen dat is, en ons nog toe zal komen

Oneindig uw woede, uw wijsheid is groot
Schenk ons de zege, de vijand de dood
Geen angst om te sterven, uw volk onbevreesd
De wereld zal weten dat Wodan heerst
Oneindig uw woede uw wijsheid is groot
Schenk mij uw kennis van leven en dood
Open mijn ogen, ontketen mijn geest
En ik zal dan weten dat Wodan heerst

Wodan hing in de boom, zichzelf verwond met een speer
Een offer om de runenwijsheid te krijgen

Geteisterd door zijn honger en dorst voor negen nachten lang
Zo maakte hij zichzelf de runen eigen
Het runenschrift, het magisch schrift schonk hij aan 't Midgaardvolk
Een gift aan ons die met zijn zegen strijden
Nu kerven wij de runen in ons zwaard voor winst in 't gevecht
Walkuren zien wij door de hemelen rijden

Uit de hemelen staren twee raven
Zij turen over ons donkere vlakke land
En zij zien hoe Wodans volk ontwaakt
Met Wodans zegen gaan wij ten strijde
We grijpen naar het zwaard, de speer en de saks
De vijand hoort hoe ons volk een strijdkreet slaakt
Uit onze kelen klinken de lied'ren
Zij zingen van Alvaders wijsheid en macht
En wij zien hoe de oude god ontwaakt
De laffe vijand die vreest onze toorn
Wij vechten voor de winst en anders de dood
En wij zien hoe Wodan in ons leeft

Hulde Aan De Kastelein
Hulde hulde hulde, aan deze kameraad
Wij danken onze Goden dat deze man bestaat
Hij tapt ons onze biertjes van vroeg tot heel erg laat

Dank hem dank hem dank hem, voor al dat blonde bier
Wodka whiskey water, int'resseren ons geen zier
Het goudgeel vocht met witte kraag dat geeft ons veel plezier

Eert hem eert hem eert hem, voor hem heft men de hoorn
Nooit eerder zag men zo een man, zo sterk en stoer geboor'n
Wij danken hem met heel ons hart als niemand ooit te voor'n

[English translations:]

[Wodan Rules]

Wodan knew where he would go, traveled through weather and wind
Past giant's mountain and shadow-filled valleys
To Mimir's spring, situated at the foot of Yggdrasil
Where Wodan came to achieve eternal wisdom
No man would drink from the spring, thus was fate
Only one price would reward the man
Wodan offered Mimir his eye, though he would see better
That which is and that which is still to come

Unending, your rage, your wisdom is great
Grant us victory, the enemy, death
No fear of dying, your people fearless
The world will know that Wodan rules
Unending, your rage, your wisdom is great
Grant me knowledge of life and death
Open my eyes, unshackle my mind
And I will know that Wodan rules

Wodan hung in the tree, wounded by himself with a spear
A sacrifice to receive the wisdom of the runes
Plagued by his hunger and thirst for nine nights
Thusly, he made the runes his own
The runic script, the magical script, he gave to the people of Midgard
A gift to us who fight with his blessing
Now we carve the runes in our sword for victory in the battle
We see Valkyries riding through the heavens

From the heavens two ravens stare
They peer over our dark, flat land
And they see how Wodan's people awaken
With Wodan's blessing we go to battle
We reach for the sword, the spear and the seax
The enemy hears how our people yell a battlecry
From our throats sound the songs
They sing of the Allfather's wisdom and might
And we see how the old god awakens
The cowardly enemy fears for our wrath
We fight for victory and otherwise death
And we see how Wodan lives in us


4. Hulde Aan De Kastelein


Hulde, hulde, hulde aan deze kameraad
Wij danken onze goden dat deze man bestaat
Hij tapt ons onze biertjes, van vroeg tot heel erg laat
Hij tapt ons onze biertjes, van vroeg tot heel erg laat

Dank hem, dank hem, dank hem voor al dat blonde bier
wodka, whiskey, water interesseren ons geen zier
het goudgeel vocht met witte kraag, dat geeft ons veel plezier
het goudgeel vocht met witte kraag, dat geeft ons veel plezier

Eert hem, eert hem, eert hem, voor hem heft men de hoorn
Nooit eerder zag men zo een man, zo sterk en stoer geboren
Wij danken hem met heel ons hart als niemand ooit tevoor
Wij danken hem met heel ons hart als niemand ooit tevoor

[English translations:]

[Tribute To The Barkeeper]

Hulde, hulde, hulde to this comrade
We thank our gods this man exists
He taps us our beers, from early to very very late
He taps us our beers, from early to very very late

Thank him, thank him, thank him for all that blonde beer
Vodka, whiskey, water do not interest us at all
The golden-yellow liquid with white collar, that gives us great pleasure
The golden-yellow liquid with white collar, that gives us great pleasure

Honor him, honor him, honor him, for him men raise the horn
Never before did one see such a man, born so strong and tough
We thank him with all our heart, like no one's done before*
We thank him with all our heart, like no one's done before


5. Walhalla Wacht


Kom, Saksenbroeders, hef uw zwaard ten hemel
Trek nu ten strijde voor de goden en het land
Dood aan de Franken en hun god Jehova
Vernietig hun kruizen, steek hun kerken in de brand

Rijs, Saksenbroeders, toont uw trouw aan Wodan
Hoor hoe zijn raven krijsen in de nacht
Grijp naar de wapens, zweer de eed op Gungnir
Vrees toch uw dood niet, want Walhalla wacht

Zij die de Irminzuil voor "God" onteerden
Zullen de prijs betalen met hun hoofd
Zij die Aasgetrouwen bruut vermoordden
Kleuren de grond nu met hun bloed dieprood

Rijs, Saksenbroeders, toont uw trouw aan Donar
Hoor hoe zijn bokken rijden in de nacht
Grijp naar de wapens, zweer de eed op Mjölnir
Vrees toch uw dood niet, want Walhalla wacht

Nooit zal de christengod hier vrede vinden
Jezus zal nimmer leven in ons hart
Vergeefs is hun strijd om onze ziel te winnen
Gruwelijk zijn dood, die de Saksen tart

Rijs, Saksenbroeders, toont uw trouw aan Saxnot
Hoor hoe de vrouwen huilen in de nacht
Grijp naar de wapens, zweer de eed op de doden
Vrees toch uw dood niet, want Walhalla wacht

[English translations:]

[Valhalla Awaits]

Come, Saxonbrothers, raise your sword to the sky
Go in to battle for the gods and the land
Death to the Franks and their god Jehova
Destroy their crosses, set fire to their churches

Rise, Saxonbrothers, show your loyalty to Donar*
Hear how his goats ride in the night
Reach for your weapons, swear the oath on Mjölnir
Fear not your death, because Valhalla awaits
They who dishonored the Irminsul for their "God"
Will pay the price with their heads
Those who brutally slaughtered those faithful to the Æsir
Now colour the ground deep red with their blood

Rise, Saxonbrothers, show your loyalty to Wodan*
Hear how his ravens cry in the night
Reach for your weapons, swear the oath on Gungnir
Fear not your death, because Valhalla awaits

Never shall the christengod find peace here
Jezus will never live in our hearts
In vain is their struggle to win our souls
A gruesome end awaits those that defy the Saxons

Rise, Saxonbrothers, show your loyalty to Saxnot
Hear how the women cry in the night
Reach for your weapons, swear the oath on the dead
Fear not your death, because Valhalla awaits


6. Opstand Der Bataven


het Romeinse juk onsteekt de haat in de Bataaf
In 't land dat Rome heeft bezet groeit een storm van verzet
De roep om vrijheid zwelt weer aan, Rome zullen wij verslaan
Verlos het eiland in de Rijn van Romeinse heerschappij

Krijgers keer het tij, bevrijd zijn wij van slavernij
Het volk door Rome ooit geknecht slaat nu terug en haalt haar recht
Van de schande is bevrijd hij die met walkuren rijdt
Broeders vechten zijn aan zij, Wodan, Donar, sta ons bij

Heldendaden der Bataven
Eeuwig leeft hun geest in ons
Het land bevrijd van vreemde heersers
Nageslacht vervuld van trots

Het Bataafse volk herwint haar eer en vrijheid weer
Van ons land zijn wij beroofd, maar 't vuur in 't hart is niet gedoofd
Helden vecht en trap in 't slijk de vaandels van 't Romeinse rijk
De Bataafse razernij breekt de ketens, maakt ons vrij

[English translations:]

[Revolt Of The Batavi]

The Roman occupation is kindling hatred in Batavia
A storm of resistance is coming in the land occupied by Rome
The call for freedom is surging again; we will beat Rome
Free the island in the Rhine of Roman reign

Warriors, turn the tide, we are freed of slavery
The people once enslaved by Rome are now retaliating to reclaim their right
Freed of shame is he who fights with Valkyries
Brothers are fighting side by side, Wodan, Donar, please support us

Heroic deeds of the Batavi
For eternity their spirit will live inside of us
The land freed of foreign rulers
Offspring filled with pride

The Batavian people will regain their honour and freedom
We have been deprived of our country, but the fire in our hearts hasn’t been extinguished
Heroes, fight and trample the flags of the Roman Empire
The Batavian fury is breaking the chains and setting us free


7. Het Wilde Heer


Sterker woedt de storm
Met het korten van de dagen
Tussen 't leven en de dood
Zal de grens vervagen
Joeltijd breekt weer aan
En de hemelen gaan kolken
In de koude wintermaand
Trekken ruiters langs de wolken

Wodans leger rijdt door de nacht
Als dood en leven bijeen zijn gebracht
Woedend raast het Wilde Heer
Voorvaders, door ons vereerd
Twaalf nachten storm door de lucht
Het Wilde Heer met luid gerucht
Wodans leger rijdt door de nacht
Als dood en leven bijeen zijn gebracht
Woedend raast het Wilde Heer
Voorvaders, door ons vereerd

Aan de einder sterft de zon
En de duisternis zal vallen
Het dodenheer keert weer
Uit de hoge hallen
Het rad wordt dan verbrand
En brengt licht in donkere tijden
In de langste nacht
Zullen doden rijden
Aan de einder sterft de zon
En de duisternis zal vallen
Het dodenheer keert weer
Uit de hoge hallen

Hoor en aanschouw
't Wilde Heer
In de winterkou
Lang duurt de nacht

't Wilde Heer
Gaat aan 't zwerk op jacht

Helden van weleer
Dalen woest op Midgard neer
Als het duister valt
En de hoorn weerschalt

Twaalfde nacht, het leven lonkt
Als huiswaarts trekt het Heer
Uit het zuiden keert de zon
Naar het noorden weer

[English translations:]

[The Wild Army]

The storm is raging stronger
While days are getting shorter
Between life and death
The boundaries shall fade
Yuletide is arriving again
And the skies are starting to swirl
In the cold winter’s month
Horsemen are wandering along the clouds

Wodan’s army is traveling by night
When death and life have been brought together
Furiously the Wild Army is raging
Forefathers, revered by us
Twelve nights of storm through the skies
The Wild Army with lots of noise
Wodan’s army is traveling by night
When death and life have been brought together
Furiously the Wild Army is raging
Forefathers, revered by us

In the end the sun will die
And darkness shall fall (over the land)
The army of death shall return once again
From the high frozen grounds
The wheel will be burned
And will bring light in dark times
In the longest night
Death shall ride
In the end the sun will die
And darkness shall fall (over the land)
The army of death shall return once again
From the high frozen grounds

Listen and behold
The Wild Army
In the winter’s cold
Long lasts the night

The Wild Army
Is going hunting in the skies

Heroes of yore
Will descend on Midgard fiercely
When darkness falls
And the horn resounds

The twelfth night live is ogling
When the Army is moving homewards
The sun returns from the south
Back to the north


8. Naar De Hal Der Gevallenen


Zij die voorzagen, hun doel na hun dagen
Bereiken de poorten van Alvaders hal
Schelden en speren, vlees, bier en mede
Zij vallen ten deel aan wie Wodan verkoor

Naar de hal der gevallenen streven de sterken
Wier dadenroem dood en vergetelheid tart
Eeervol geleefd en als helden gestorven
In lied'ren en heldendicht leven zij voort

De hoorn van Heimdal verkondigt de oorlog
De mensen en goden omarmen hun lot
Aan godenzijde te sterven in 't strijden
Laat het oude vergaan en het nieuwe ontstaat

De orde en aarde, zij zullen herrijzen
En Balder en Hodur verzoenen zich dan
Ontstaan na het noodlot van mensen en goden
Leven en Levensdrang keren dan weer

[English translations:]

[To The Hall Of The Fallen]

Those who have foreseen their final destination1
Reach the gates of All-Father’s hall
Shields and spears, meat, beer and mead
They are allocated to those chosen by Wodan

[Chorus:]
For the Hall of the Fallen, the strong one’s strive,
Whose fame of their deeds defies death and oblivion
Lived honourably, and died a hero’s death
In chants and epics, they live on

The horn of Heimdallr proclaims the war
The people and gods embrace their fate
To die in battle alongside the gods
Let the old things perish, and new things will emerge

[Chorus:]
For the Hall of the Fallen, the strong one’s strive,
Whose fame of their deeds defies death and oblivion
Lived honourably, and died a hero’s death
In chants and epics, they live on

The order and earth, they will resurrect
And then, Baldr and Höðr will reconcile
They’ll come to existence after the fate of men and gods
Then, life and zest for life will return once again

[Chorus:]
For the Hall of the Fallen, the strong one’s strive,
Whose fame of their deeds defies death and oblivion
Lived honourably, and died a hero’s death
In chants and epics, they live on


9. Zwaarden Geheven


Een koude wind blies over Asgaard
Een teken dat het onheil wacht
Zoals immer bevochten Asen
De dreiging van de reuzenmacht

Goudroes kwam in 't rijk der Asen
Schijnend met haar gouden pracht
Tweespalt zaaide zij in Midgaard
Tweedracht heeft de reus gebracht

Ik spreek tot - onze goden
Ik vraag om - hun heilig zegen
Ik put kracht - uit hun verhalen
Ik loop trots - op hun wegen

Woedend waren alle Asen
Om wat Goudroes ons had aangedaan
Driemaal is de reus verbrand
Maar toch heeft zij het vuur doorstaan
Het kwam de Wanen snel ter ore
De eerste oorlog is toen ontstaan
Ook hier is tweedracht weer geboren
Een oorlog tussen Aas en Waan

Vanuit de lucht
Kwamen de Wanen
Vanuit de lucht
Trokken zij ten strijd
Tot sterven bereid

Vanuit de lucht
Zwaarden geheven
Vanuit de lucht
Met al hun krachten tesaam
Stormden zij aan

[English translations:]

[Swords Raised]

A cold wind blew over Asgard
A sign that calamity awaits
As always Æsir fought
The threat of the giants' forces

Gullveig came to the realm of the Æsir
Shining with her golden splendor
She sowed discord in Midgard
Discord, the giant brought

I speak to - our gods
I ask for - their holy blessing
I gain strength - from their stories
I walk proudly - on their paths

Furious were the Æsir
About what Gullveig had done to us
Three times the giant was burnt
But still she withstood the fire
The Vanir soon heard of it
The first war occured there
Here, too, discord was born
A war between Æsir and Vanir

From out of the sky
Came the Vanir
From out of the sky
They went to battle
Prepared to die

From out of the sky
Swords raised
From out of the sky
With all their powers together
They stormed to (battle)


10. Dageraad


[Instrumental]
Thanks to wortel_91 for sending these lyrics.
Thanks to joetheiceman31 for sending English translations.
Thanks to ammer for sending track #4 lyrics.
Thanks to krijgerszoon for correcting tracks ## 1, 10 lyrics.
Thanks to jaakugames for correcting track #5 lyrics.
Thanks to jagatjeuh for correcting track #7 lyrics.
Thanks to deballaurens for correcting track #9 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


HEIDEVOLK LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -