Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

HEIDEVOLK LYRICS

1. Een Nieuw Begin


In een ver verleden vocht een volk
Broeders onderling verdeeld
Ooit als een voorgoed verscheurd
Oude orde zou ten onder gaan

Band van bloed doorsneden door het zwaard
Scheiding door het lot beschikt
Haat en nijd broederstrijd
Als de stam zich in tweeën splijt

Dan rijst ons volk
Uit de as van de broederband
Eenheid verloren
Bataven geboren

Daar waar de zon verzinkt daar waar de Rijn verdwijnt
Voorbij de einder ligt het land waarheen het lot ons leidt
Verdreven van ons land in bloed en streven een
Stroomafwaarts reizen wij daar wacht ons een nieuw begin

[English translation:]

[A New Beginning]

In the distant past, a people fought
Brothers divided among
Once as a good torn
Old order would perish

Band of blood cut by the sword
Separation by fate
Hatred and envy fratricidal
As the stem is split into two

Then arises our people
From the ashes of the brotherhood
Unity lost
Batavians born

There where the sun disappears galvanized, there where the Rhine
Beyond the horizon lies the land whither fate leads us
Expelled from our country in blood and target a
Downstream we travel there awaits us a new beginning

[English translation 2:]

In a distant past, a people fought
Brothers divided amongst themselves
Once as one, forever torn
Old order would fall

Bond of blood severed by the sword
Division ruled by fate
Hate and envy, fratricide
When the tribe divides in two

Then our people rises
From the ashes of the bond of brothers
Unity lost
Batavians born

Where the sun sinks, where the Rhine disappears
Beyond the horizon lies the land where fate leads us
Driven from our land, one in blood and strife
Downstream we journey, a new beginning awaits us there.


2. De Toekomst Lonkt


Als ons de toekomst lonkt
Zal de tocht ons leiden naar de nieuwe grond
Naar het lage land wenkt Godenhand
Volg het noordwestelijk pad

Ons lot aanvaard
Een koers bepaald
Van huis en haard
Ons pad gebaand

Ver van ons vaderland
Vastberaden volgt ons volk haar vrijheidsdrang
Langs de oevers van de Rijn geleid
Naar een beter bestaan

[English translation:]

[The Future Beckons]

When our future beckons
Will the journey lead us to new ground
In the low country beckon the Gods' Hand
Follow the northwestern path

Our destiny accepted
A course determined
Of hearth and home
Our path blazed

Far from our homeland
Determined people following us her desire for freedom
Along the banks of the Rhine led
Towards a better life

[English translation 2:]

When the future beckons us
The journey will lead us to the new ground
To the low land Godenhand beckons
Follow the northwestern path.

Our fate accepted
A course determined
From home and hearth
Our way made

Far from our homeland
Determined, our people follows her desire for freedom
Led along the shores of the Rhine
To a better existence


3. Het Verbond Met Rome


De zon verrijst in het oosten
Verblindt de Bataaf met een gouden gloed
De dag is geboren

Broeders verman u
Zweer uw eed aan Rome
Hef uw hoofden
Laat uw trots niet varen

Zweer nu de keizer te dienen met uw bloed
Een verbond dat ons nu naar het front leidt

Broeders vereen u
Verbindt uw lot aan Rome
Heft uw beker
Drink de kroes der eenheid

Ik zie de dreiging verdwijnen voorgoed
De eenheid brengt ons de welvaart

Broeders vecht nu
Eert de eed aan Rome
Recht uw ruggen
Laat uw woede razen

De toekomst van onze zonen
Is veilig door dit verbond
Een pact met de keizer gesloten

Het machtige Rome
Stuurt mij naar het front omwille van 't verbond
Ik heb niets te vrezen
Wij zijn de elite van dit legioen

Ist waeonen een met Rome
Godenzonen aan de Rijn
Hercules Magusanus
Eeuwig eren wij uw naam

[English translation:]

[The Alliance With Rome]

The sun rises in the east
Batavia dazzles with a golden glow
The day is born

Brothers brace yourselves
Swear your oath to Rome
Lift up your heads
Let your pride not sail

Swear now to serve the emperor with your blood
An alliance that leads us to the front

Brothers simplify yourselves
Connect your item to Rome
Raise your cup
Drink of the cup of Unity

I see the threat of disappearing for good
Unity brings prosperity

Brothers fight now
Do the oath to Rome
Right your backs
Let your anger rage

The future of our sons
Is safe by this covenant
A pact with the emperor closed

The mighty Rome
Sends me to the front for the sake of its covenant
I have nothing to fear
We are the elite of the Legion

We are one with Rome
The Gods' Sons on the Rhine
Hercules Magusanus
Forever we honor your name

[English translation 2:]

The sun rises in the east
Blinds the Batavian with a golden glow
The day is born

Brothers, man up
Swear your oath to Rome
Raise your heads
Don’t let your pride go


Now swear to serve the emperor with your blood
An alliance that now leads us to the frontlines

Brothers, unite
Tie your fate with Rome
Raise your cup
Drink from the cup of unity

I see the danger pass for good
Unity brings us prosperity

Brothers, fight now
Honour the pledge to Rome
Straighten your backs
Let the fury rage

The future of our sons
Is safe through this alliance
A pact made with the emperor

Powerful Rome
Sends me to the frontlines because of the alliance
I have nothing to fear
We are the elite of this legion

We are one with Rome,
Gods’ sons along the Rhine
Hercules Magnusanus
Forever we honour your name


4. Wapenbroeders


Onze macht staat ten dienste van het rijk
De prijs van 't verbond wordt betaald met het zwaard
Als de tol wordt geheven door het rijk
Dan komt mijn tijd en zeg ik mijn land vaarwel

Over ons land kijk ik dan nog een keer uit
Ik adem de lucht en aanvaard dan de reis
Naar een kust waar de zege op ons wacht
Want mijn volk brengt de dood uit het oosten

Voordat de plicht roept
Keer ik mij nog eenmaal om
Om het land te zien liggen
Waar mijn leven begon

Dwars door de stromen
Moordend voor Rome
Dood uit het oosten
Wapenbroeders

Over de zee naar een kust ver van hier
Met mijn volk zaai ik dood en verderf
Ik voer een oorlog over zee voor vrede voor mijn volk
Vechtend vol vuur voor de glorie van Rome

[English translation:]

[Brothers In Arms]

Our power is at the disposal of the empire
The price of the alliance will be paid with the sword
If the toll is levied by the state
Then comes my time and I say goodbye to my country

Over our country I look one more time
I breathe the air and accept the journey
To a coast where victory awaits us
For my people from the east brings death

Before the call of duty
I turn once more around
In order to see the country
Where my life began

Crossing the streams
Murderous Rome
Death from the east
Brothers in Arms

Over the sea to shore far from here
With my people I sow death and destruction
I enter a war by sea for peace for my people
Fighting passionately for the glory of Rome

[English translation 2:]

Our might is at the disposal of the empire
The price of the alliance is paid with the sword
When the toll is collected by the empire
My time comes, and I bid farewell to my country

Then I look over my country one more time
I breathe the air and then accept the journey
To a shore where victory awaits us
For my people brings death from the east

Before duty calls
I turn around once more
To see the land
Where my life began

Straight through the streams
Murdering for Rome
Death from the east
Brothers in arms

Over the sea to a shore far from here
With my people I sow death and decay
I wage a war over sea for freedom for my people
Fighting full of fire for the glory of Rome


5. In Het Woud Gezworen


In het heilige woud het donkere ketelwoud
Was het deze nacht verre van stil
Op de open plek kwamen zij bijeen
Stamhoofden uit 't west- en noorderland
Van verre aangereisd hielden zij nu raad
Wat is het lot wat is de Godenwil
Onrust groeide er de onvrede was sterk
De maat is vol 't is tijd voor wederstand

Germaanse broeder
Vecht met mij
Trek uw zwaard
Sta aan mij zij
Germaanse broeder
Wees weer vrij
't Is tijd voor wraak
Sta mij nu bij

Stemmen bulderen luidkeels klonk het woord
De opstand komt de tijd is daar
Veel te lang geknecht te lang de slaaf geweest
Het is genoeg geheven wordt het zwaard
Volkeren langs de Rijn de krachten zijn vereend
Rome wacht de haat van de Bataaf
Het Germaans verbond gesmeed is het verzet
Kom mijn broeders dit is ons jaar

Germaanse broeder
Voel vrijheid weer
Ons volk d'r trots
Van weleer
Germaanse broeder
Vrees niet meer
Vecht voor ons volk
En onze Heer

[English translation:]

[Sworn In The Woods]

In the sacred forest of the dark wood cauldron
Was this night far from quiet
In the clearing they came together
Chiefs from the west and north country
From afar they traveled to hold council now
What is the fate which is God's Will
Unrest grew, discontent was strong
The measure is full, it is time to re-establish

Germanic brother
Fight with me
Draw your sword
Allow me to it
Germanic brother
Be free again
It's time for revenge
Stand with me now

Voices roar, loudly sounded the word
The revolt of the time is there
Far too long oppressed, for too long been the slave
It is enough, raised the sword
Peoples along the Rhine unite forces
Rome awaits the hatred of the Batavia
The Germanic alliance forged the resistance
Come my brothers, this is our year

Germanic brother
Feel free again
Our people of pride
Of yore
Germanic brother
Fear no more
Fight for our people
And our Lord

[English translation 2:]

In the holy woods, the dark Ketelwald
It was far from quiet on this night
In the open space they gathered
Tribe chiefs from the western and northern lands
Travelled from far, they now held council
What is fate, what is the Gods’ will?
Unrest grew there, discontent was strong
Enough is enough, it’s time for resistance

Germanic brother,
Fight with me
Draw your sword
Stand at my side
Germanic brother,
Be free again
It’s time for revenge
Stand with me

Voices roar, the word resounded loudly
The resistance comes, the time is now
Enslaved for too long, been the slave for too long
It’s enough, the sword is raised
Peoples along the Rhine, the powers are combined
Rome awaits the hate of the Batavian
The Germanic alliance, the resistance is forged
Come my brothers, this is our year

Germanic brother,
Feel freedom again
Our people’s pride
Of yore
Germanic brother,
Fear no more
Fight for our people
And our Lord


6. Veleda


[Instrumental]7. Als De Dood Weer Naar Ons Lacht


Chauken komt in opstand
Ontwaakt in razernij
Vergiftigd is de vriendschap
Verraden door het rijk

Hoor de klanken van het zwaardgeslag
Verbleek niet in angst als de dood weer naar ons lacht
Cananefaten begeleid ons in ons broederschap
Friezen sluit u bij ons aan als u de Romeinse hond veracht

Beschuldigd door de dwazen
Als 't verbond in tweeën splijt
Oppidum Batavorum
Brandt voor ons gelijk

Aanschouw de stofwolk van ons hoefgeslag
Cohorten zullen bezwijken als de dood weer naar ons lacht
Goden sta mij bij en geef mij kracht
Gun mij de wraak waar ik zo lang op heb gewacht

Mijn zonen zag ik sterven
In het heetst van de strijd
Nu ken ik geen genade
Het is de waanzin die mij drijft

Te paard draaf ik naar voren
Met mijn kling op de vijand gericht
Mijn strijdkreet laat ik horen
Het is de arend die nu zwicht

Het bloed kleeft aan mijn handen
Het is de waanzin die mij drijft
Rondom zie ik alles branden
Doden drijven in de Rijn

Het vuil zit in mijn wonden
Ik heb amper nog de kracht
De tijd is nu gekomen
Dat de dood weer naar ons lacht

[English translation:]

[When Death Smiles At Us Again]

Chauken rebels
Awakened in frenzy
Poisoned the friendship
Betrayed by the Empire

Hear the sounds of the swords
Fear not when pale Death smiles at us again
Cananefaten guided us in our fraternity
Frisians connect with us if you despise the Roman dog

Accused by the fools
As the alliance splits in two
The Land of Batavia
Burns the same for us

Behold the dust of our hoofs
Cohorts will fail as Death smiles at us again
Gods help me and give me strength
Give me the revenge for which I've waited so long

I saw my sons die
In the heat of battle
Now I know no mercy
It is madness that drives me

I ride the horse forward
With my blade directed at the enemy
As they hear my battle cry
It is the Eagle which now yields

Blood is on my hands
It is madness that drives me
Around me I see everything burn
Dead floating in the Rhine

The dirt is in my wounds
I barely have the strength
The time has now come
When Death smiles at us again

[English translation 2:]

The Chauci rebel
Awake in rage
Poisoned is the friendship
Betrayed by the empire

Hear the sounds of the sword strikes
Do not pale in fear when death smiles at us again
Cananefates, guide us in our brotherhood
Friesians, join us if you despise the Roman dog

Accused by the fools
When the alliance splits in two
Oppidum Batavorum
Burns for us equally

Behold the dust cloud of our hooves
Cohorts will succumb when death smiles at us again
Gods stand with me and give me strength
Grant me the revenge that I’ve waited for so long

I saw my sons die
In the heat of battle
Now I know no mercy
It’s frenzy that drives me

On horseback I trot forth
With my blade aimed at the enemy
I let my battle cry be heard
It’s the eagle who yields now

The blood sticks to my hands
It’s frenzy that drives me
I see everything burning around me
The dead float in the Rhine

The dirt is in my wounds
I barely have strength anymore
The time has now come
For death to smile at us again


8. Einde Der Zege


Een zegetocht de winst die kwam
Keer op keer
De blik vooruit want de weg terug
Is er niet meer
Treverorum bracht opnieuw
Een bloedig gevecht
Doch ten gunste van 't Romeinse rijk
Werd de strijd beslecht

Heldenmoed in het verzet
Voorzichtig gewaagd van iets groters te dromen
Vele kampen bezet
Doch het einde was nu echt aangebroken

Castra Vetera aan de Rijn
Gaf de macht terug na een laatste slag aan de Romein
Door de grote slag was Julius verslagen
Ten einde kwam de opstand der Bataven

Een brug in het midden gebroken
Over de Nabalia
Het nieuwe verbond is gesloten
In Germania

[English translation:]

[End Of Victory]

A march of triumph, victory came
Time and again
Our gaze turned ahead, because we reached
The point of no return
Terevorum brought us yet another
Bloody battle
Though the fight was concluded in the favor
Of the Roman Empire

Heroic courage in resistance
Cautiously dared to dream of something bigger
Many camps conquered
Though the end is finally here

Castra Vetera on the Rhine
Returned the rule to the Roman after a final battle
By a large-scale assault Julius was defeated
Thus concluded the Batavian revolution

A bridge broken halfway
Across the Nebalia
The new pact has been sealed
In Germania

[English translation 2:]

A triumph march, the victory that came
Again and again
Looking ahead because the way back
Is no longer there
Treverorum again brings
A bloody fight
But In favour of the Roman Empire
The fight was settled

Heroes’ courage in the resistance
Carefully dared to dream of something greater
Many camps occupied
By the end had now really come

Castra Vetera at the Rhine
Gave the power back to the Roman after a final battle
By the great battle Julius was defated
The rebellion of the Batavians ended

A bridge broken in the middle
Over the Nabalia
The new alliance is forged
In Germania


9. Vrijgevochten


Mij heugt nog een oude tijd
Van de oorsprong der Bataaf
Toen heeft zich een stam vertakt
En begon mijn volk haar tocht

Ik voel de trots
Als ik mijn land aanschouw
Tot in de eeuwigheid
Verbonden met mijn grond

Ooit was ik de keizer trouw
En vocht ik in zijn naam
Maar de woede van Germania
Droeg ik altijd in mijn hart

Vrijheidszin vervulde mij
En ik wierp mijn masker af
Woeste stammen langs de Rijn
Voerden oorlog met het rijk

Over de zeeën
En over ons land
Daar heersten de keizers
Met ijzeren hand
Wij zochten de vrede
En dienden het rijk
Maar kozen de oorlog
En vochten ons vrij

[English translation:]

[Fought Free]

I can remember an old time
The origin of the Batavia
When a tribe branched
And my people began her journey

I feel pride
When I behold my country
For all eternity
Connected to my land

Once I was loyal to the Emperor
And I fought in his name
But the anger of Germania
I always wore in my heart

Liberty filled me
And I cast aside my mask
Ferocious tribes along the Rhine
Waged war with the empire

Over the seas
And over our land
There the Emperor ruled
With an iron hand
We looked for peace
And served the Empire
But chose war
And fought ourselves free

[English translation 2:]

I still remember an old time
Of the origins of the Batavian
A tribe branched off then
And my people began its journey

I feel pride
When I behold my country
For eternity
Connected to my soil

I was once loyal to the emperor
And I fought in his name
But the fury of Germania
I always carried in my heart

Desire for freedom filled me
And I cast off my mask
Savage tribes along the Rhine
Waged war against the Empire

Over the seas
And over our land
The emperors ruled with an iron fist
We sought freedom
And served the empire
But chose war
And fought ourselves freeJoost Vellenknotscher ‒ Drums
Joris den Boghtdrincker ‒ Vocals
Reamon Bomenbreker ‒ Guitars
Mark Splintervuyscht ‒ Vocals
Rowan Roodbaert ‒ Bass

Thanks to bas.buytenhek for sending these lyrics.
Thanks to upsilon667, koen.hageman for sending these lyrics' English translation.
Thanks to desmondbfeteris for sending track #8 English translation.
Thanks to l.aalders for correcting track #7 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


HEIDEVOLK LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -