Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

HARDINGROCK LYRICS

1. Daudingen


Der svik og svartsjuke er som grøde
Som veks av udådar, drap og døde
Der hat og rovlysten ligg på lur
Og valdar livet bak lås og mur

Der lyder slåtten av skrik og pine
Frå spelemannen i blåne-skinet
Om noko lukkast og står til liv
Den aggen atter til vanvet driv.

[English translation:]

The Spectre

Where treachery and envy are like the crop
That grows from misdeed, murder and death
Where hate and the desire to prey lurk
And hold sway over life behind locks and walls

There resounds the tune of scream and torment
From the fiddler in the blue light
If someone is lucky and stays alive
The turmoil again to insanity drives


2. Fanitullen


Der bit og knasar i bein og krafsar
Og kjøtermunnar i blodet slafsar
Av heilt uskuldige, tekne att
Og strupekvelte i ævig natt

Den må seg fredlaus til graven slepa
Som søkjer sæla i det å drepa
Kvar gong ein kvitkledd er kjempa ned
Da finn den svarte i slåtten fred

[English translation:]

The Devil'S Tune1

It bites and crunches in the bone and it scrambles
And bastard mouths in the blood gobble
Of wholly innocents, taken back
And strangled in the eternal night

He must drag himself, outlawed, to the grave
Who seeks bliss in the act of killing
Every time a white-clad is fought down
Then the black one finds peace in the tune


3. Faens Marsj


Jaga, skulda i ævig eksil
Flykte i øydande, fredlause mil
Dømd av vor herre til inkje ei kvil:
Av vondt er du komen!
Til vondt skal du bli!
Og marsjen skal vara
Så lenge eg vi'!

[English translation:]

The Devil'S March

Chased, condemned to eternal exile
Fleeing to abandoned, outlawed miles
Sentenced by our lord to have no rest
From evil you have come
To evil you shall be2
And the march shall last
As long as I want


4. Margit Hjuske


[Story spoken by Knut Buen]


5. Den Bergtekne


Eg e ikkje bergteken,
Slik ho Margit Hjukse frå Sauherad var
[repeat]

Ho lengtar ut. Eg lengtar inn.
Ho lengtar ut. Eg lengtar inn.

Det e ho som ber sorgji så tronge
For meg fell nettane korte og dagane longe

Aleine eg aldri til kanten tør gå
Ho tok eismal vegjen til bergjet der låg

Hjarta ho drakk tomt
Eg og du kjenner ho vel? Lat oss tøma glaset på det
'Drik utor di, allerkjærasten min!'
'Drik utor di, allerkjærasten min!'

For mykje for meg, for lite for deg
For lite, for mykje, og stundom akkurat nok
Ho kvilar hos kvitskjeggen i bergjet det blå
Med du og eg veggen til endes må trå

[English translation:]

The Mountain Prisoner

I am not a prisoner of the mountain
Such was Margit Hjukse from Sauherad3

She yearns the outside, I yearn the inside
She yearns the outside, I yearn the inside

It's she who carries the sorrow so strong
To me nights were short and days long

Alone I dare never to go to the fringe
She took alone the way that led to the mountain

The heart she drank empty
You and I know her well? Let's empty the glass on that
"Drink deeply, my dearest!"
"Drink deeply, my dearest!"

Too much for me, too little for you
Too little, too much, and sometimes precisely enough
She rests by the white-beard in the blue mountain
With you and me the way to the end must tread


6. Faen På Bordstabelen


Det fins ein frakte-fabel
Om hjelpa frå den vonde
Det gjeld ein planestabel
Ein køyre-hest og bonde

Med øyk og lass det hende
Det saug seg fast i søla
Og bonden svor og skjennde
Om ein som ikkje nøla

'Tru faen kom og henta
kvart jækla, stabla bord!'
Og den som ikkje venta
Var han som bonden svor

For stabelen han feste
Eit tospann, svart som natta
Og med det heile reiste
Så fort som ingen fatta

[English translation:]

The Devil On The Table Stack

There is a transport-fable
About help from the evil one
It's about a pile of planks
A carriage-horse and a farmer.

With the horse and the burden it happened
It sank steadily in the mud
And the farmer swore and cursed
About one who did not hesitate

"Wish the devil came and fetched
Every damn, stacked table!"
And he who doesn't wait
Was he that the farmer swore.

Before the stack he fastened
Two horses, black as night
And with the load he journeyed
So fast that no one caught.


7. Grimen


[Spoken story by Knut Buen]


8. Fossegrimen


Eg er ein som ingen kjenner
Aldri lik frå stund til stund
Eins med fossen stødt eg renner
Utfor stup og ned i grunn

Eg er ein du berre anar
Som eit spel i veldig sus
Ein som myrkje sjeler manar
Inn til seg i grime-rus

Eg gjer alle meir åleine
Lik ein ven du aldri vinn
For om meg kan ingen meine
At dei fram til hjarta finn

Eg er tru i den som tvilar
Eg er tvilen i kvar tru
Eg er fredløysa som filar
Otten under band og bru

[English translation:]

The Waterfall Spirit

I am one that nobody knows
Never the same from time to time
One with the waterfall often I run
Down the precipice and down in the ground

I am one that you only feel
As a song in the mighty whizz
One that dark souls invoke
Inside themselves in the grim inebriation

I make everyone lonelier
Like a friend you never win
For about me nobody can think
That they forth to the heart find

I am faith in the one that doubt
I am doubt in who believes
I am banished because with my fiddle I produce
Anxiety under every bridge


9. Nykken


[Instrumental]10. Huldreslatten


Fisk i Grøndal beit ikkje på
Til øyde seter han Nils laut gå
Og sengja seg innom stokke-nov
Med regnet tromma så godt han sov

Men brått han vakna og var i lag
Med folk og kretur i solljos dag
Det lydde bjøllur, lokk og raut
Og anga stulstell og lukt av naut

Ei ven budeie med mjølking stulla
Og ein vidunderleg slått ho tulla
Når inn i bue ho byttar bar
Og sila mjølka i kjel og kar

Det rokk og varde til Nils fekk sjå
At det var huldra han lydde på
Med slått i minnet, åleine att
Han som ein annan tok livet fatt

[English translation:]

Hulder Tune

Fish in Grøndal wouldn't bite
To lonely mountain-dairy Nils had to go
And find rest in the corner of chopped logs
When the rain started drumming he was fast asleep

Suddenly he awoke and was in company
Of people and farm-animals in sunny day
Cowbells sounded, calls and moos
And tang of cabin-work4 and smell of cattle

A beautiful milkmaid with milking puttered
And a wonderful song she sung
When inside she carried the buckets
And sifted the milk into kettle and tub

A long time passed until Nils took note
That it was the Hulder he was listening to
With the song in his memory, alone again
He'd never live his life the same again.1. A traditional tune played on the "Hardanger fiddle". The traditional folk-tale says it was heard in the cellar of a house in the Hallingdal during a wedding, played by a stranger later on identified as the devil himself.
2. Word play on the funeral rite words "from earth you've come, to earth you'll go/be".
3. Character of a folk ballad that is spirited off in the mountain by the Mountain King.
4. Actually "stul" is the part of the cabin where hay is dried and cattle milked.

Thanks to patrickhillerh for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


HARDINGROCK LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -