Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

GARMENHORD LYRICS

6. De Val Van Raepenburgh


Aenhoort... dees vertelselcken dat wulder besinghen
Uyt teyden vervlooghen een stamt dit verhael
Dus heft ulder pinten en smeert ulder keelen
De horde van Garm singht andermael

Ver in d'ackers langsch weeghels ende bosschen
Stond ene weeldrighe hoeve genaemd raepenburgh
Den pachter een had meer dan honderd koebeesten
Maer seyn kroost en seyn landgoed waeren seynen grootsten surg

Den val van raepenburgh
Sey komen niet terug
Den val van Raepenburgh

Na nen swaeren dagh van noeschten arbeid
Sit den heydenschen pachter al voor seynen haerd
Maer wat den suckelaer niet ghesien had
Dat een vunsighen rooverschblick door seyn raemcken staert

Het vetste sweyn hing spoedig te braeden
In speelsche vlammen aen het gloeiende spit
De rooversch van Garm met de buyt ooverladen
Bralden en zoopen in hunner voeten enen stik

Den val van raepenburgh
Sey komen niet terug
Den val van Raepenburgh

Van verre een sagh men de Raepenburgh branden
De roockpluymen vormden het gelaet van Garm
Sweygend stoof de bende naer hun roovershol
Weyl den pachter kinderleyckskens in seyn armen nam

Den val van raepenburgh
Sey komen niet terug
Den val van Raepenburgh


7. In 't Heetst Van Den Streyd


We hakken en we klieven
In 't heetst van den streyd
We zwelgen liters bier
In 't heetst van den streyd
Vertrouwen doen wey op ons swaerd
In 't heetst van den streyd
Want 't leeven is ons vele waerd
In 't heetst van den streyd

Ge moet tonen wat ge kunt
In 't heetst van den streyd
We zweten als een rund
In 't heetst van den streyd
'T bloed pompt door ons aeders
In 't heetst van den streyd
'T riekt hier naer kadavers
In 't heetst van den streyd

Tromgeroffel, doodskreeten, en een geut van onze kroes
Lijkengeur, bloedgevloei, houw er maar op los
Botgemalen, kapot gekauwd, stank van verderf
Voer voor veel verhaelen, in 't heetst van den streyd

Uw mannelijkheid bewijzen
In 't heetst van den streyd
Niet te vele peizen
In 't heetst van den streyd
Weyfkens komt al hier
In 't heetst van den streyd
En sorght voor ons vertier
In 't heetst van den streyd

Tromgeroffel Ö doodskreeten - en nen rotten lijkengeur
Afgepeigerd - buyten adem - goed geamuseerd
Uytgeleefd - geen genaede - teyd voor liters bier
'T swaerd verlaet seyn schede, in 't heetst van den streyd

Ons swaerd raekt uytgeput
In 't heetst van den streyd
Ons kracht alweer benut
In 't heetst van den streyd
'T is alteyd plezant
In 't heetst van den streyd
Als 't saed weer is geplant
In 't heetst van den streyd


8. Meetjesland Marcheert


Waer het woud, het licht versaeckt
Den haeselaer, de wolcken raeckt
Waer den teyd, seyn rooftocht staeckt
Is waer den Garm voor immer waeckt

Het karrespoor, door dreef en laen
Brengt ons de reeden, van 't bestaen
Den tsjeut die schart, sal nooit vergaen
Zolang den oogst op 't veld bleyft staen

Den vollen kroes, in beider hand
Het erf bezaait, aen elcken kant
Den toebak smaeckt, want zelf geplant
Daer ligt meyn dierbaer Meetjeslandt

[x2]
Het Meetjeslandt marcheert
Voor den Haeselaer
En den warmen heerd

Het Meetjeslandt marcheert
Voor den Haeselaer
En den Garm seyn eer

En brult de klokke, groot alarm
Staat op de horde, van den Garm
Met riek en beyl, schild aen den arm
Op zoek naer streyd zonder erbarm

Steeckt en singht, ghey swaerdenkoor
Kerft den bastaerd, vuig en goor
Den vijand gaat, alras teloor
Aan baardenspuug en pijkenssmoor

Den beyl gescherpt, met vals gebroed
Den riek die blinckt, in avondgloed
Het Meetjeslandt, met fier gemoed
Marcheert den eynder tegemoet

[x2]
Het Meetjelandt marcheert
Voor den Haeselaer
En den warmen heerd

Het Meetjeslandt marcheert
Voor den Haeselaer
En den Garm seyn eer

Juicht ghey heydensch koor
Kweelt als nooit tevoor
Schalt den aenvalshoorn
Marcheert de teyden door

Schouwt den riek seyn pracht
Marcheert dan door den nacht
Den Haeselaer verwacht
Eeuwig heydensche macht


9. Al Onder Den Beevenden Haeselaere


Daer cwaemen aenghevlooden door het Meetjeslandtsche sandt,
Drey riddersch tempeliersch, hunne vaendelsch in de handt.
Door weeghels door de bosschen, op de vlucht voor nen tempeest,
Maenden sey hun rosschen naar het groote boerenooghstfeest.
Doch reeghen ende windt stootten de riddersch in hunne kweest,
Die uyt dienden te ceycken naar een schuylplecke teeghen 't stormbeest.
"We spoeden naer d' capelle, die aen den boome staet,
Den Beevenden Haeselaere bescermt ons teeghen 't cwaedt".
Alsoo dusch gesciede, door den donder beyna doof,
Sag men se sich haesten, naer de luwt' hunner gheloof.
Reedsch saeghen sey van verre, wat wasch daer aen den handt,
De eylighe capelle stondt in lichterlaeiend' brandt.

Een diaboolisch fighuur,
Greynsendt alsch een demoon,
Danschtighe rondt de vlammen,
Vol blasfemische hoon.

[Refrain:]
Swart vuur, des duyvels tortuur, verspreydt sich elck uur,
Hoort het hoornghescal van den duyschteren vasal,
Slaet ghroot alarm, vreescht de horde van Garm,
Voorwaer aenscouwt den Beevenden Haselaere.

"Ey daer, rapalje",
Riepen de riddersch te paerdt,
"Houdt af die cetterey,
Of proeft ons gheweyde swaerdt"

[Refrain]

"Nogh voor het woudt weeder baedt in light,
Sult ghey voor den duyvel seyn gheswight,
Sowaer ick, genaemdt Garm, van gheene capelle weeten moet,
So aenenroep ick nu meyne horde, en ey sult baeden in bloedt".

[Refrain]

De wolcken spuwdighen vuur,
De aerde die reet oopen,
Ende uit alle duyscht're spleeten,
Daer cwam de horde ghecroopen.

[Refrain]

Des nuchtings cwam het licht,
En daer kon men aldusch aenscouwen
De riddersch temperliersch,
Afgheslaght door de rabauwen.Thanks to vollmond666 for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


GARMENHORD LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -