Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

FLUISTERWOUD LYRICS

1. Een Sinister Schouwspel


[Botmuyl]

De rust is wedergekeerd
't Slagveld scharlaken rood
En bezaaid met lijken
De vrouwen wenen
Ze zoeken hun mannen
Maar door onze zwaarden
Zijn zij nu kraaienvoer
Een paar dagen later
Een vlakte van gras en been
De Kraaien zijn vertrokken
Maar waar zijn zij heen

[English translation:]

A Sinister Sight

Peace has returned
The battlefield scarlet red
And sown with corpses
The women weep
They are seeking their men
But by our swords
The have become crowfood
A few days later
A plain of grass and bone
The crows have left
But where have they gone


2. Tergernis


[21-9-2001 Gwydion Sagelinge]

Vrede valt diep in 't graf
Tezamen met engelenras
Door ons geworpen in 't Rijk der Vergetelheid
Om te roesten naast de doden
Ons zwaard vraagt om leed en strijd
Vuur en krijgskreten heilen
'n Heiligdom verloren...
En moedertjelief huilt haar ogen uit haar hoofd
Ze wacht op de verlossing die God haar had beloofd
Laat haar zien dat de horizon brandt
Laat haar horen hoe de gevallenen vloeken
Laat haar weten dat in dit land
De dieren zich gulzig met Chistenbloed voeden
En wij varen wel
In 't tergend zwart
Voor Kommer en Kwel
Met een Kwaad Hart
Doen 't tij keren

[English translation:]

Peace falls deep into the grave
Together with the race of angels
Thrown into the realm of oblivion by us
To rust next to the dead
Our sword demands combat and suffering
Fire and warcries hail
A sanctity lost
Dear mother crying her eyes out of her head
Waiting for the redemption god promised
Let her see the burning horizon
Let her hear the fallen ones swear
Let her know that in this land
The animals feed on christian blood
And we prosper
In defiant black
For woe and suffering
With an evil heart
We make the tides turn


3. Den Duusterre Wouden


[Botmuyl]

De roep der uil
galmt door het woud
Beken ravenzwart
en bomen torenhoog

Druppels op het mos
afgebroken takken
Dekens van klimop
eeuwenoude eiken

't Donkere kleed
der rottende bladeren
't Geschal der kraaien
in de huilende wind

Ik voel mij thuis
in 't woud waar ik woon
Ik voel mij thuis
in 't woud waar ik woon

[English translation:]

The Dark Woods

The call of the owl
Resounds through the woods
Streams jet black
And trees high as mountains

Drops on the moss
Broken branches

Ageold oaks

The dark roof
Of rotting leaves
The call of crows
In the crying wind

I feel at home
In the woods where I live
I feel at home
In the woods where I live


4. Hoer Van De Zeven Hemelen


[31-12-2001]

De as van de Grote Beer maalt zich
Aan de staart hangend lokt zich de roep
Sirius straalt in drievoud temidden
En hellehonden dalen neer bij het bloed

Haakt ge uw kroon af
Hoer van de zeven hemelen
U treft geen bescherming meer
In Erkalla zal dood doen wemelen

Uit de diepte van de kosmos komt macht
Een tweetal van hoeken vol vergeten kracht

Haakt ge uw kroon af
Hoer van de zeven hemelen
U treft geen bescherming meer
In Erkalla zal dood doen wemelen

Een wijsheid door mensen verbolgen
Dat aards geweld hun draagt naar het graf

Haakt ge uw kroon af
Hoer van de zeven hemelen
U treft geen bescherming meer
In Erkalla zal dood doen wemelen

In de cirkel kan maanlicht de zegel vinden
Met het kind dat stierf in mijn handen
Sterren zo donker, grond kil en koud
Mijn ziel zal tot in de eeuwigheid branden

[English translation:]

The Whore Of The Seven Heavens

The axis of the great bear is spinning
Hanging on the tail the call lures
Sirius shines thricefold in the middle
And hellhounds descend to the blood

In the circle moonlight finds the seal
With the child that died in my hands
Stars so dark, ground chilled and cold
My soul will eternally burn

Remove your crown
Whore of the seven heavens
Protection is no longer on you
In erkally death will make you squirm


5. Plaegdraegher


[Grimgaert]

Mantel vol gaten, donker en grauw
Een loense grijns als van de volmaakte rabauw
Hij strompelt vooruit en steunt op zijn stok
Tegen de mensheid koesterend een vreselijk wrok
De wormen sluimeren waar hij is geweest
De lijken smaken hen nog wel het meest
Levensgeesten zijn als de dood voor hem
Verzwinden bij het gekraak van zijn fluisterende stem

De plaeghdraegher verkneukelt zich, dit was zijn laatste wens
Alweer een gehucht gezuiverd, van die walgelijke mens

Plaeghdraegher was hier en heeft hen aanschouwd
Stinkende etter rond kadavers ijskoud
De ratten zijn vertrokken, ze volgen hun heer
In het volgende dorp halen ze meer

[English translation:]

Plaguebearer

Cloak full of holes, ashen and dark
The crooked grin of the perfect darkman
He goes onwards leaning on his cane
Against humanity he bears a terrible grudge
The worms loom where he has been
The corpses taste best to them
The spirits of life mortally fear him
Cower at the croak of his whispering voice

Plaguebearer gloats, this was his last wish
Another backwater town purified, of that loathsome humanity

Plaguebearer was here and beheld them
Stinking pus around ice-cold cadavers
The rats have gone, they follow their liege
They get more in the next village


6. Woudangst


[9-11-2000 Nachtraaf]

Woudangst
Moordlust
Sluimerend schepsel
Zoekend

Geen dwaas
Durft
Hier te komen
Het Leven is
Zo genomen

Woudangst
Moordlust
Sluimerend schepsel
Zoekend

De keel gesneden
Het leven geroofd
Hij die hem tartte
Die niet in hem gelooft

Dood

[English translation:]

Woodfear

Woodfear
Murderous
Slumbering creature
Seeking

No fool
Dares
To come here
Life is
Taken in an instant

Woodfear
Murderous
Slumbering creature
Seeking

The throat slit
Life stolen
He who defied him
Who does not believe in him

Dead


7. Knovelaer


[21-12-2001 Gwydion Sagelinge]

Hoorns galmen door nachtelijk donker
Vrede met 'n hamer in haar slaap gestoord
Fakkels voeren krijgsgewoel tot verre
Door gans 't rauwe Neerlands oord

Klingen klinken machtig
Over 't veld en veen
Totdat de kerk vergaan is
En God huilt vroom alleen

't Lemmet al glinsterend in de boze hand
Laarzen drukken beenderen ver in het zand
Gloed schittert vonken van vlammende krijg
't Zwaard zorgt ervoor dat de vijand immer zwijgt

Klingen klinken prachtig
Door het merg en been
Tot Gods volk vergaan is
Nacht valt over hen heen

Al dat gilt uit kelen zo angstig
Huivert huilend met 'n gelaat doodsbleek
Kruist mijn lach, mijn slag, mijn schicht
Waar ik de vlam zet in 't onschuldig wicht

Klingen klinken machtig
Over 't veld en veen
Totdat de kerk vergaan is
En God huilt vroom alleen

[English translation:]

Horns sound through nocturnal darkness
Peace disturbed in her slumber with a hammer
Torches take the battle far
Through the whole of the raw Dutch land

Blades resound powerfully
Over the field and fen
Untill the church has gone
And god cries alone

The blade shining in evil hand
Boots grind bones deep into the sand
Glowing sparks of flaming war
The sword makes the enemy silent forever

Blades resound splendidly
Through bone and marrow
Untill gods people are gone
Night falls over them

All that screams from fearfull throats
Shivers crying with a deathly pale face
Crosses my grin, my blow, my bolt
Where I torch the innocent bitch

Blades resound powerfully
Over the field and fen
Untill the church has gone
And god cries alone


8. Aardmannen


[Originally composed by Lugubrum. Lyrics by Lugubrum]

Zonlicht maakt steen
Baarden in de nacht
Bergen openen
Vuur vervormt
Wat hamers scheppen
Tijdloze pracht
Duizend aambeelden
Klinken door donkere gangen
Kleine ogen
Vervormde voeten
Vergeten ambacht
Wapens voor de onsterfelijken

[English translation:]

Earthmen (Goblins)

Sunlight makes stone
Beards in the night
Mountains split
Fire reshapes
What hammers create
Timeless splendor
Thousands of anvils
Sound through countless burroughs
Little eyes
Misshapen feet
Forgotten trade
Weapons for the immortals


9. Langs Galg En Rad


[3-7-2001 Gwydion Sagelinge]

Zwart oogt 't land op de vlakten rond Herzogenrath
Waar ruiters door de nevel snelden
Naar de weelde van Roof
Door de gure kilte waar 't mes van stilte snijd

En God ziet zelden
Onze zielen schrijden
Langs Galg en Rad
Als we de roedel leiden
Over Satan's weide naar menig schat

Hothematot ovve alle Heggen en Zong

Gij knovelaer, snoodaerd en rabauw
Beneveld en dronken sinds de ochtenddauw
Ere rampokken met knoesten en knokkels
Waar Gods vrede sterft
Klinkt gelach met donder al schokkend
Daar tekenen zich de horens
En hoeven trappen genade diep in de grond

[English translation:]

Past Gallows And Wheels

Black seems the land on the plains around Herzogenrath
Where horsemen cut through the fog
To the wealth of robbery
Through the cold where the knife cuts the silence

And god rarely sees
Our souls stride
Past Gallows and wheels
When we lead the pack
Over satans meadow to many a treasure

Over all the hedges and sang

Thou evil, raw, dark man
Benighted and drunk since morningdew
Rampaging with knuckles and fists
Where gods peace dies
Thunderous laughter resounds
There the horns show
And hooves trample mercy deep into the groundThanks to Violette Rondeel for sending these lyrics.
Thanks to bdbosman for correcting tracks #4, #5 lyrics.
Thanks to infernal_gatekeeper for sending English translation of these lyrics.
Thanks to norfrisianblackmetal for correcting track #9 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


FLUISTERWOUD LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -