Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

FINNTROLL LYRICS

1. Vindfärd / Människopesten


[music & lyrics: Trollhorn]

Pesten kom från Söder.
För tusen är sen.
Råttor av den falska tron.
Lik och död.

Med själar så svarta.
Som nattlig sky.
Vi jagar dem horta.
Varje gång.
Vi strider till gryning.
När varje troll har stupat.
Människopesten.
Har ej plats här.

Marken färgas röd.
Av kristna drägg.
Låt blodbadet börja: DÖ, MÄNNISKOPESTEN!

Med blod och eld.
Är vi döpta.
Is och järn.
Skapade vår vagga.
Vi rider med ulver.
Mot kampen igen.
Människokokött.
Det smakar mest.

Marken färgas röd.
Av kristna dräg.
Låt blodbadet börja: DÖ, MÄNNISKOPESTEN!

Med blod och eld.
Vi hugger ner dem.
Blixtrande blad.
Släcker sin törst.

Människopesten...
Har ej plats här.Människopesten...
Ska slitas isär.

[English translation:]

[Wind Journey / The Plague Of Mankind]

The Plague came from the south
A thousand years ago
Rats of false gods
Corpses and death

With souls as black
As the night sky
We chase them away
Every time
We fight till sunrise
When every troll has fallen
The Plague of Mankind
Has no place here

The ground is colored red
By Christian swine
Let the bloodbath begin: DIE, PLAGUE OF MANKIND!

With blood and fire
We were baptized
Ice and iron
Created our cradle
We ride with wolves
To the fight again
Human flesh
Tastes the best

The ground is colored red
By Christian swine
Let the bloodbath begin: DIE, PLAGUE OF MANKIND!

With blood and fire
We cut them down
Flashing blade
Quenching its thirst

The plague of Mankind
Has no place here
The plague of Mankind
Will be torn apart


2. Eliytres


[Music: Tundra / Trollhorn, Lyrics: Wilska]

Brännmärkt av hatens eld.
Vrede och Hat.
Det Ijuva livet.
Finns på denna jord ej mera.

Urkraft och svarta makten.
Trollherrens hand.
Kallar jag vid min sida.
Att sluta pestlivet för allt.

Så sjunga nu med kalla vindar.
Höja dig som mörka skuggor.
Tåra upp dom gamla hindor.
Eliytres vaknar igen...

Låt det regna blod och eld.
Låt mig se den dag.
Då ska jag gråta av glädje.
När hela världen undan går.

...världen undan går!

Eliytres!
Fader!
Ge mig makt!
Eliytres!
Rivfader!
Ge mig död!

Allt jämt rinnen tårar.
Tårar av smärta, rädsla.
I sorg fär beslut som ej fattats.

[English translation:]

Eliytres

Scorched by the fire of hate
Wrath and hate
The lovely life
Is no more on this earth

Ancient might and dark power
The Troll Lord's hand
I call to my side
To end the plagued life for good

Sing now with cold winds
Elevate you like dark shadows
Cry like old dogs
Eliytres awakens...

Let it rain blood and fire
Let me see the day
When I am in tears of joy
When the world will perish

...world will perish!

Eliytres!
Father!
Give me might!
Eliytres
Ripfather!
Give me death!

Steadily tears run
Tears of pain, fear
Mourning decisions never taken


3. Fiskarens Fiende


[Music: Tundra / Trollhorn, Lyrics: Wilska]

Jag hörde en sång från djupet.
Under vågen, vågen så höga.
Blåset gråtar som en kvinna
med en död barn på hennes rygg.

På hennes rygg!

Sjövättan ger ingen bot.
Sjunger han med kalla vindar.
Människofolk flyr som lammar.
Från sjöfolkets lot.

Döda havet!
Vågor som blod!
Då hjälper dig ingen gud.
Döda havet!
Vågor som blod.
I natt far vi ut.

Vi stiger fram i natt...
Sjunga urgamla visor!
Räda mot, mot din strand.
Plundra dina byar.

Sjövättan ger ingen bot.
Sjunger han med kalla vindar.
Människofolk flyr som lammar.
Från sjöfolkets hot.

Döda havet!
Vågor som blod!
Då hjälper dig ingen gud.
Döda havet!
Vågor som blod.
I natt far vi ut.

Fiskarens Fiende!

[English translation:]

Fisherman's Enemy

I heard a song from the deep
Under the waves, the high waves
The wind crying like an old woman
With a dead child on her back

On her back!

The sea monster shows no remorse
He sings he with cold winds
Tribes of man flee like lambs
From the sea-people's threat
Dead sea!
Waves like blood!
Then no God will help you
Dead sea!
Waves like blood!
Tonight we depart

We tread forth in night
Singing ancient hymns
Approach your beach
Pillage your villages

The sea monster shows no remorse
He sings he with cold winds
Tribes of man flee like lambs
From the sea-people's threat

Fisherman's Enemy!


4. Trollhammaren


[Music: Tundra / Trollhorn, lyrics: Wilska]

Bland skuggor rider ett odjur.
Som ett svart träd.
Griper hård på en mäktig hammare.
Ut för svaga kristna blod.

Trollhammaren!
Trollhammaren!

Trollhammaren sveper igen!
Hugga ned, broder igen!
Hör det sista ropet -
Trollhammaren är här!

Trollhammaren!

Han är inte en människa.
Inte bräcklig och svag som dig.
Du ska vara maktlös.
Inga ögon ser din änd.

Trollhammaren!
Trollhammaren!

Sedan mörkret övertog.
Räds den frostens kalla fingrar.
Som griper tag och förlevar.
Under kommande vinternatt.

Trollhammaren!
Trollhammaren!
Trollhammaren!

[English translation:]

[The Troll Hammer]

Amongst the shadows rides a beast
Like a black tree
Gripping hard a mighty hammer
Looking for weak Christian blood

The Troll Hammer!
The Troll Hammer!

The Troll Hammer, swoops again!
Strike down, brother again!
Hear the last howl -
The Troll Hammer is here!

He is not human
Not fragile and weak like you
You will be helpless
No eyes see your end

The Troll Hammer!
The Troll Hammer!

Then the darkness took control
Fearing the cold fingers of frost
That take hold and persist
During coming winter night
The Troll Hammer!
The Troll Hammer!
The Troll Hammer!


5. Nattfödd


[Music: Trollhorn, Lyrics: Wilska]

Svartkonst och magiska krafter.
I natt jag tar den som en tid var min.

Jag suger livet ut.
Blåsa till urgammal asken...
...urgammal asken!

Jag är världens mörkret.
Jag är det dödande vattnet.
Jag är livets blod.
Du ska bli pinad för dina brott.

För dina brott!

Sargad för dina synder.
Dina synder mot oss alla.
Du ska bli tukt
ad för att vi skulle helas.
Dina sår skall giva oss bot...
giva oss äntligen bot.

Jag längtar efter ett slut.
Men vet ej hur det ska ske.
Dags har kommit egentligen.

Jag är världens mörkret.
Jag är det dödande vattnet.
Jag är livets blod.
Du ska bli pinad för dina brott.

[English translation:]

Nightborn

Witchery and magic forces
Tonight I take the one that was once mine

I suck the life out
Blow it to ancient ash.
...ancient ash!

I am the world's darkness
I am the killing waters
I am the life blood
You will suffer for your crimes

For your crimes!

Wracked for your sins
Yours sins against us all
You will be chastised
For us to heal
Your sores will gives us solace
Finally solace

I yearn for an end
But don't know how
The time has finally come

I am the world's darkness
I am the killing waters
I am the life blood
You will suffer for your crimes


6. Ursvamp


[Music: Tundra / Trollhorn, Lyrics: Wilska]

Eld brinner inn i skogen.
Grytan rörs bland skuggor.
Vilda odjur dansar omkring.
För att starta festen igen.

Vid skymningen vi går försjunken i tankar.
Ensam vid elden, bröderna är här.
Vakna nu Rivfader och ge oss förstånd.
Gamla faders ord, ord så sann.

"Fan det här ljuset och vänd dig mot bergen.
Där månen går upp och du kommet att se.
Sanningen så gammal, sanningen så rätt.
Gå och ge till folket död och skräck..."

Genom dyster skogen stiger vi fram.
Genom människoländer rider vi fram.
Sanningen och klokhet kommer vi att se.
URSVAMP, trollfolk ge!

[English translation:]

Ancient Mushroom

Fire burns into the forest
The kettle moves among shadows
Wild beasts dancing around
To start the feast again

At dusk we go burdened by thoughts
Alone at the fire, brothers are here
Awaken now Ripfather and give us advice
Old father's words, words so true

"Find this light and turn to the mountains
Where the moon goes up, you will see
The truth so old, the truth so right
Go and give the people death and fear."

From the solemn forest we come
Through Man's country we ride
The truth and wisdom we will see
Ancient mushroom, Trolls will give!


7. Marknadsvisan


[Music: Routa / Tundra / Trollhorn, Lyrics: Trollhorn]

Det var en vacker sommardag.
När man bedrev marknad.
Aamund och Kettil bestämde sig
för att gå och kolla ny kåpor.

När de gick förbi skogen stor
hemska oljud hördes från busksnår.
Trollen var också på väg dit -
prästernä fick sig igen och fåglar sjöng.

[English translation:]

Story Of The Market

It was a beautiful summer's day
When the Market was bustling
Aamund and Kettil decided
To go shop for new capes

When they passed the big forest
Horrible noises were heard from the brush
The trolls were also going to the market
And the priests were beaten and the birds sang


8. Det Iskalla Trollblod


[Music lyrics: Trollhorn]

Striden mot människan.
Härjade tills hanegället.
Solen ljusnar, nu allt är tyst.
Blodet rinner ned för fjället.

De som var de oförfäraste.
Ska nu höjas till eviga liv.
De som var de ursinnigaste.
Ska inte vara på driv.

Det finns ett efterliv.
För de som är värdiga.
Där mjödhornen aldrig är tomma.
För de som är modiga.

Där firar vi varje natt.
Bordet dignar av drycker och matt.
Under ögon av urgammal Trollgud.
Vi, som har det iskalla Trollblod.

Nu sjunger vi vårt dryckeskväde.
Till makten som aldrig dör.
Från salar av Rivfader.
Skallar ljudet som alla hör...

Där firar vi varje natt.
Bordet dignar av drycker och matt.
Under ögon av urgammal Trollgud.
Vi, som har det iskalla Trollblod.

[English translation:]

The Ice Cold Troll Blood

The fight against Man
Raged until sunrise
The sun brightens, everything is quiet
The blood is seeping down the mountainside

Those who were the most fearsome
Will now be taken to eternal life
Those who were the most furious
Will no longer be without a home

There is an afterlife
For those who are worthy
Where the mead horns are never empty
For those who are brave

There we celebrate every night
The tables buckling from drink and food
Under watchful eye of ancient Troll god
We, who have the ice cold troll blood

Now we sing our drinking song
To the power that never dies
From the halls of Rivfader
Echoes the sound that everyone hears

There we celebrate every night
The tables buckling from drink and food
Under watchful eye of ancient Troll god
We, who have the ice cold troll blood


9. Grottans Barn


[Music lyrics: Trollhorn]

Mellan svarta skuggor finns ett ställe utan sol.
Var fåglarna aldrig har sjungit.
Under jorden lever ett förbannat folk.
För länge sen fördrivet.

"Nu är det dags att glänta
på dörren som har varit stängt.
Som vargar ska vi äta
ut i människans land."

Yxor i händerna, röttna tänder inn i munnen.
Skocken samlas åt skogsbrynet till.

Korparna skriker ur skogens mörka djup.
"Grottans barn har kommit ut."

Efter tusen månen skrider gruppen framåt mat.
Ingen kan nu hejda den här hungern.

Bort ännu, men närmare än igår.
Hör hur de sjunger...

Grottans Barn!
Hungriga Vargar!
Brottans Barn!

Korparna skriker ur skogens mörka djup.
"Grottans barn har äntligen kommit ut."

[English translation:]

Children Of The Cave

Between black shadows there is a place without sun
Where the birds have never sang
Below the earth live a damned people
Long ago banished

"Now the time has come to peer through
The door that has always been closed.
Like wolves we shall eat
Out in the lands of Man."

Axes in hands, rotten teeth in mouth
The throng gather at the edge of the forest

The ravens scream from the darkness of the forest
"The children of the cave have come!"

After a thousand moons the crowd march forward
Nothing can stop this hunger

Not here yet, but closer than yesterday
Hear how they sing.

Children of the Cave!
Hungry Wolves!
Children of the Cave!

The ravens scream from the darkness of the forest
"The children of the cave have come!"


10. Rök


[instrumental]

[English translation:]

SmokeAlbum's title English translation is "Nightborn".

Thanks to patrick_zande for sending these lyrics.
Thanks to b1_bjorn for sending tracks ## 1–10 English translation.
Thanks to axel.matstoms for correcting track #4 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


FINNTROLL LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -