Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

ENSLAVED LYRICS

1. Større Enn Tid, Tyngre Enn Natt


Hanen fall om på tunet
Før han rakk gala
-Men eg kjende tida

Hesten hang i slitte taumar
Med utakk piska inn i augo
-Men eg makta å trekke plogen

Bonden la seg til marka
Grødelaus og ufri
-Men eg rydda nye hov

Vekstane visna, evige lovnadar brast
Fargane falma, hjarta fraus fast
Støyen stilna, men sigeren var tatt
Større enn tid, tyngre enn natt!

Fjella fall, og skogen brann
Tida teia, vatn vart sand
Sola slokna, men deg hadde eg att
Større enn tid, tyngre enn natt!

Lyset tok slutt, og stjernene slokna ;
Før fylgjet nådde fram til gards
-Men eg hugsa vegen

Skipa sank med krigar og skald;
I botnlaus avgrunn lagt til kvile
-Men eg råka nye ukjende strender

Gudane vart alle brått gamle
Då dei gyldne veggane fall
-Men eg gav dei ny kraft

[English translation:]

[LARGER THAN TIME, HEAVIER THAN NIGHT]

The rooster fell dead in the dust
Before the break of dawn
But I knew time

The horse hung from worn out straps
With ungreatfulness
Wipped into his eyes
But I pulled the plow myself

The peasant laid himself down on the fields
Neither plenty nor free - but I cleared new land

Growths withered, eternal oaths shattered
Colours faded, hearts froze cold
The noise silenced, but mine was victory and might
Larger than time - heavier than night

Mountains fell, forestgreen to black
Time turned to silence, water to sand
The sun went cold, gone all but one light
Larger than time - heavier than night

Days ended, and the stars died
Before the wanderers reached home
But I knew the way

Ships sunk with all warriors and heralds
Laid to rest in bottomless pits
But I spotted new and unknown shores

The gods suddenly aged
When the golden walls fell
But I gave them new powers


2. Daudningekvida


Som eit åpent sår
Kven kunne halde ut
Hvis eg fylgjer deg, blir eg som dei?
-Rak i rygg med fana
Til dei hengde

Dei vart som trea, livlause
Snakka ikkje, rørte seg ikkje
Handa kald, auga tomt
(Mimir, lyttar du?)

Det er langt, men trøttnas du ?
Tida står stilla, alt anna er dødt
Blod og kvad
Likgudens sol skin i kvar og
Ein sitt ansikt

Urd svarar med ekko, kva vil du gjera?
Kor la du hammaren, Thurisaz kallar ;
Røska tak i faginningas rot

Dei vart som trea, livlause
Følte ikke, høyrde ikkje
Handa kald, auga tomt
Ymir, lyttar du?

Dei vart som trea, livlause
Ymir, kvifor er du tyst?

[English translation:]

[DEADHYMN]

Like an open wound
Who could endure
If i follow you, will i be like them
Standing tall, with the flag of the hanged ones

They were like the trees
Lifeless - did not speak
Did not move
Cold hand, empty eye (Mimir, do you hear this?)

It is a long journey, but are you growing tired?
Time stands still, everything else is dead
Blood and hymn
The god of corpses' sun
Shines in one and everyone's face

Urd answers in echoes, what will you do?
Where is your hammer
Thurisaz calls: smashed hold of illusion's roots

They were like trees
Lifeless
Did not feel, did not hear
Cold hand, empty eye
Ymir, do you hear this?

They were life trees
Lifeless
Ymir, why are you silent?


3. Entrance / Escape


I am not in there
I am not taking any part in this
There's no comfort where you are
And I won't give you anything

I am close to them mentally
But I am inbetween realities
There is no directions for where I am
They can't find me 'cause I am not in here


4. Ormgard


Ein jotne skrik i lengsel
Aesar druknar i banesår
I sterke armar veks
Gangar full av råte
Fjella let seg ikkje
Lenger løfte

Berre trellen eig
Sin eigen fridom
Når kongar fylgjer
Kristenmanns lov

Kven skal bera fram sølvet
Kven skal vakta bogen
Kven skal døme rett
Når hjarta er av kol

Skinnlaus ormyngel
Kven vil vel kome til
Slik ei verd

Dei storme menn drep
Sitt avkom med sløve sverd
La dei angre, la dei lide
Men trøyst dei ikkje

Gje dei aldri handa,
La dei aldri sjå auget

Tannlaust kjøterpakk
Kven vil vel høyre på slike ord
Kvite krist drep si eiga mor

La dei fryse, la dei svelte
Men trøyst dei ikkje

Om dei få orkar turnen,
Skal me byggja muren
Om dei få orkar turen,
Skal me byggja muren
Om dei få orkar turen
Skal me byggja muren

[English translation:]

[THE HIVE]

A troll screams with longing
Gods drown in fatal wounds
Tunnels of rot grows inside
Strong arms
The mountains will no longer be moved

Only the slave owns his own freedom
When kings follow the laws of christened men

Who will carry forth the silver
Who will guard the bow
Who will judge fairly
With hearts of coal

Worm with no skin
Who would want to
Enter such a world

The great men kill their children with blunt swords
Let them regret
Let them suffer
But give them no comfort

Never give them your hand
Never let them see the eye

Toothless bastards
Who wants to hear such words
The white christ kills his mother

Let them freeze, let them starve
But give them no comfort

If the few endures the journey
Then, we will build the wall
If the few endures the journey
Then we will build the wall
If the few endures the journey
Then we will build the wall


5. Æges Draum


På sytti og tusen favnars djup
Slår ein puls jamnare
Og høgare
Bølger breier seg
Som hjarteslag
Gjennom lidlaus
Mosaikk

Ein vis mann
Tre høgder var han
Kom ein gong
Ned hit og sa:
Det som har vaert,
Var aldri

Då såg dei elva
Brenne, og sola blø
Då såg dei elva brenne
Og sola blø

Ei norne,
Kom ho med
Ned fra røttene
Og livets tre
Alt vil døy og forgå
Stillna skal atter rå
Då høyrde dei
Songen kvelast
Og barna dø

På sytti og tusen favnars djup
Slår ein puls jamnare og høgare
Tomme univers i kvart eit ord
Der oppe, kor draumar døyr

[English translation:]

[AEGE'S DREAM]

Seventy and thousand feet below
A pulse is beating more evenly
And higher
Waves expand like heartbeats
Through silent mosaic

A wise man
Three heights he was
Once came down here and said:
"What was, was never"

Then they saw the river
Burn, and the sun bled
Then they saw the river
Burn, and the sun bled

A norn
She came too
Down from the roots
And the tree of life
"Everything will die and decay
Silence will once again prevail"
Then they heard the song choking
And the children dying

Seventy and thousand feet below
A pulse is beating more
Evenly and higher
Empty universes in every world
Up there, where dreams die


6. Mardraum


Fall i flammar
Fanga under is
Mara rir evig

[English translation:]

[NIGHTMARE]

Fall in flames
Trapped under ice
Ridden by nightmares forever


7. Det Endelege Riket


Det endelege blå
Fremand og løfterikt
I det urgamle raude
Sviv det som ein gong
Kvitt var svart

I sirklar går rika
Frå anna til eit går me

I eigne auger uendelege
Utan auger
Lydlaust ingenting
Frå stjerna flyttas
Fjella; og tåpa ser
Berre stein

I sirklar går rika
Frå anna til eit går me

Klagesongen ingen
Orka høyre
Fyller det tenkande
Rom; tvihald om
Lenker som ikke finst
-Kvifor ikkje leva
Utan dei?

I sirklar går rika
Frå anna til eit går me

Det endelege blå
Ikring ei nådelaus mor
Som skal
Kjaerteikne oss
Med endedagars
Eldskyer

[English translation:]

[THE ENDING EMPIRE]

The ending blue
Obscure and promising
In ancient red it orbits
That which once
white was black

Empires circles time
From other to one we go

Deceived to see eternity
If blinded
Silent nothingness
The mountains are moved
From the stars
And the fool
Sees nothing but stones

Empires circles time
From other to one we go

Moaning no one could
Stand listening to
Fills the inner worlds
Clutching the chains
That does not exist
Why not live
Without them?

Empires circles time
From other to one we go

The ending blue
Around a merciless mother
Who will caress us
With the burning skies
Of the last days


8. Ormgard II : Kvalt I Kysk Høgsong


Buskapen åt hyrden
Og svalt smilande i hjel
Beitet fann dei ikkje

Du elsa din neste,
Og åt di eiga mor
Tapar i eigen strid
Herre i eigne lenker

Du ser mot sola og frys i hjel
Hakka til blods i gyldne bur
Kvalt i kysk høgsong
Du kyssar handa som drap
Din eigen bror

Vaer du sikker,
Eg snur aldri ryggen mot deg
Vaer du sikker,
Eg skal alltid håna deg

Tenk nøye etter
Kva du har skapt
Då du ligg der og døyr
Høyr, der ute kor
Latteren vår ljomar
Tenk etter kva
Som ventar deg,
Du eledige dåre!

Me lo då Ormgard brann

[English translation:]

[THE HIVE II (STRANGLED BY PURITY)]

The herd ate it's shepherd
And starved to death, smiling
They didn't reach the meadows

You loved your neighbour
And ate your own mother
Losing your own war
Slave in your own chains

You look to the sun
And freeze to death
Torn apart in golden cages
Strangled by purity
Kissing the hand that killed your own brother

Be sure of this
I'll never turn my back to you
Be sure of this
I'll always mock you

Consider what you've created
When you're waiting for death
Listen, out there
Where our laugher is resounding
Think of what's waiting for you
You miserable fool!

We laughed as the hive burned


9. Krigaren Eg Ikkje Kjende


Eg for ut i strid
Då dei framande kom
Eg sloss for min heim og min buskap
Eg kjempa dei ned
Med mitt spjut og min boge
Så dei heime kunne eta og sova

Eg drakk og eg skråla
Eg lo og eg skrøyt
Av mine sigrar, mitt mot og min styrke
Eg fortalde om gullet eg fann
Hjå dei eg slakta ned for fote

Eg vakna brått
Ein kald og mørk morgon
Med buskapen daud og trellane rømde
All mjøden var drukken og venene reist

Då la eg i veg til lovande land
For atter å vende heim med aere
Alle som sto i vegen for meg
Skulle kjenne min styrke og vreide

Ved ein flod sto ein gammal og støl mann
Han vokta ein båt som eg trong
Eg skulle hogge han ned
Men sverdet brast og
Den gamle sto der og flirte

"Fattige tåpe, som aldri har skjøna
At ein krigar skal kjempe mot krigar
Aldri du vinn visst du berre ser fram
Og ikkje inn"
Med eit var den gamle vekk
Og vinden tok med seg båten

Ved bredda sto eg og skua
Men nådde ikkje den andre sida
Då starta kampen mot krigaren
Eg alltid trudde eg kjente

[English translation:]

[WARRIOR UNKNOWN]

I went into battle
When the strangers came
I fought for my home and my herd
I struck them down
With my spear and bow
So that those at home could sleep and eat

I drank and yelled
I laughed and bragged
Of my victories, my courage and my strength
I told of the gold I found
At those I had slain before me

Suddenly I awoke
A cold and dark morning
With a dead herd and slaves escaped
All mead and all my friends were gone

That was when I went away to promising land
For once again to return with honour
Everyone that crossed my path
Was to feel my strength and wrath

By a flood stood an old and tired man
He guarded a boat which I needed
I charged to cut him down
But the sword broke
And the old one stood there grinning

"Poor fool, who never had seen
That a warrior shall fight against warrior
You'll never win if you're only looking ahead
And never inwards"
Suddenly the old one was gone
And the wind carried away the boat

By the shore I stood looking
But could not reach the other side
That's when the battle begun
Against the warrior I always thought I knew


10. Stjerneheimen


Eg helsar stova med høgsinn
Der ho byr meg inn i flammar og sjø
I heile si prakt og galskap
...Trygg vert berre han som tør

Heim- til ei stjerneverd av sølv
Heim- ulv, mann og gard

Kenaz- bak panna brenn lyset me eig
Raidho- på tankar over sol og regn
Ansuz- i far vår sitt høgsete

Eg ler mot det heilage hjulet

-Ho vil gje oss svara og lyset;
Vidare sveipas dei med
Atter nytt mørke
....Vis vert berre han som spør

Heim-med stjerner av sølv
Heim-ulv , mann og ard
("Eg er - er eg")

Krigar- be aldri om fred
Husbond- lengt alltid heim
Her vil me samlas
...Om runa spinn

[English translation:]

[STARHOME]

I hail the living room with pride
Greeting me with flames and sea
...only he who dares is safe

Home - to a starworld of silver
Home - wolf, man and house

Kenaz - behind the eyes burns the
Light which we own
Raidho - on thoughts above
The sun and rain
Anzus - at the throne of our father
I laugh towards the holy wheel

She will provide us with answers
And the light
Then again we are swept in
Another darkness
...only he who asks becomes wise

Home - with stars of silver
Home - wolf, man and house
("I am - am I")

Warrior, never ask for peace
Husband, always long for home
Here we will be gathered
...if the rune is spinning



Thanks to chaossphere for sending translations.
Thanks to spavnovhel for correcting these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


ENSLAVED LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -