Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

ENSLAVED LYRICS

1. Frost


[Instrumental]2. Loke


Latter gjaller gjennom natten
Aftensstjernen lyser over Midgard
Ondskap sammenfiltres i mørket
Det ordnede kosmos’ fiende trer frem

Loke, Fårbautes sønn.. Løgners far
Født av jord, ubundet av lover

Takk gråter el tange tarer
For tapet av solens vakre sønn

Men heppen i skogen underkaster seg
For tilbakevinning av Fosterbrors gunst

Loke, Fårbautes sønn.. Løgners far
Født av jord, ubundet av lover

Laksen glir i fossen
Ornen seiler med vind
Hammer knaker I jotunskalle
Jordens indre spruter ild

Latter, svik, skjønnhet og forakt
Æsers beskytter og jotners fører

[English translation:]

Laughter echoes through the night
The evening star shines over Midgard
Evil mingles in the dark
The organised cosmos' enemy comes forth

Loke, the son of Fårbaute.. father of lies
Born of earth, unbound by laws

Takk weeps no heavy tears
For the loss of the sun's handsome son
But the mare in the woods submits
For the regaining of Foster brother's favour

Loke, the son of Fårbaute.. father of lies
Born of earth, unbound by laws

The salmon glides in the waterfall
The eagle sails with the wind
Hammer groans in Jotun scull
The underground spurts fire

Laughter, deceit, beauty and contempt
The old Norse god's protector and leader of Jotuns


3. Fenris


Glem alle lover, all orden og fred
Kaos er allt; ingen tid eller sted
Nå når alt lys og liv tar slutt
Når vinden nå dreper;
Lenkene er brutt!

Tiden er kommet
som nornene forutså
intet varer evig
slaget på Vigrid skal stå
det finnes ingen brødre
det finnes ingen sterke band
Det brundne raseri er løs
indre kulde er fri
en elv av fråde
er tørket ut
Ulvens kraft, det dunkle hat
Ser ikke lenger en grense
Ty. Din hånd for fred du gav
Men de siste sår kan fred ei lindre

Angrboda med rette
bar sitt navn
med Lauvøus sønn hun alvet frem
angst, hat og død
et varselskrik I mørket
bergets røtter, Bjørnesner
Kvinneskjegg, kattetrinns lyd
pust fra fisken , fuglens spytt
temmede krefter fra svunnen tid
boldt Vår ulv lenket
Mene i til evig tid

Fenris er løs!

Nå er vår visdom
Slukt av gammelt hat
De ni skritt er fullendt
En ny vei er lagt

[English translation:]

Forget all laws, all order and peace
Chaos is everything; no time or place
Now when all light and life ends
When the wind now is killing
The chains has broken...

The time has come
As the norns predicted
Nothing lasts forever
The battle at Vigrid shall come
There is no brothers
There is no strong bounds
The bound anger is loose
Inner coldness is free
A river of foam
Has dried up
The power of the wolf, obscure hate
No longer sees a limit

Angrboda beared
Her name justly
With Lauyíus son she breeded
Dread, hate and death
A cry of warning in the dark
The mountains roofs, bear tendors
Woman beard, the sound of catsteps
Breath from the fish, spit from the bird
Tamed forces from a forgotten time
Has held our world in chains
But not for ever!

Fenris is loose

Now our wisdom
Is swallowed by ancient hate
The nine steps are fulfilled
A new road is lain


4. Black Mountain Plateaus (Svarte Vidder)


Ravnane flyr, den Enøyde ser
Inn I tåkeheimen, skygger kastes
Minner fra det Førse Riket,
beskjoldet med gull
Runer risset inn, risset inn av hat
Den Enøydes horder rir igjen
Hammer knuser kors
Inverseres av den ubundne
Mørke skyer samles, lyset viker

Brent landskap, et tidligere grøde
Slagmark for De Første
Et svart imperium, evig Vinter
Frosne sletter, evig kulde
Lyn og Torden, bud fra De Første
Evige stormer, en ond monsun
En mur av mørke
Stemmen kaller, sirkelen sluttes

Ulvetider
Sult og nød
Moder Jord
Forvent din død

Krigere hentes, gjennom drømmen
Gjenerobring av den Norrøne Trone
Under nye flagg
Med sverdene hevet
Ravnene flyr, den Enøyde ser

Inn I tåkeheimen, skygger kastes
Fallende ikoner i en hellig krig
Svarte vidder, slaget er vunnor

Ulventider
Slut og nød
Moder Jord
Forvent din død

[English translation:]

The ravens are flying, the one eyed watches
Into the fog, shadows appear
Memories from the first empire covered with gold
Runes scratched in, scratches in by hatred
The hordes of the one eyed are riding once again
Hammer crushes cross
Inverted by the unbound
Dark clouds gather, the light retreats

Burned landscape, where it earlier bloomed
Battle fields for the first
A black empire, eternal winter
Frozen fields, eternal cold
Lightning and thunder commands from the first
Eternal storms, an evil monsoon
A wall of darkness
The voice is calling, the circle completed

The age of wolves
Hunger and despair
Mother earth
Expect your death

Warriors are gathered through the dream
Re-conquering the old Norse throne
Under new flags
With the swords held high
The ravens are flying, the one eyed watches
Into the fog, shadows appear
Falling icons in a holy war
Black mountain plateaus the battle is won

The age of wolves
Hunger and despair
Mother earth
Expect your death


5. Yggdrasil


Eg veit at eg hekk
på vindalt tre
netter heile nie
med geir – odd sàra
Og gjeven Odin
gjeven sjølv til meg sjølv
oppå det treet
som ingen veit
Kvar det av rotom renn

Ikkje brød dei bar meg
og brygg ikkje
Ned eg nidstirde
Tok opp runer
Ropande tok dei
ned at der frå fjell eg fall
Nie tyllesongar fekk eg
av den fræge son til
Boltorn, far til Bestla
og drikke eg fekk
Av den dyre mjøden
aust opp av Odrere

Då for eg til å fremjast
og frod verte
Og vekte og finne meg vel
Ord meg av ord
Ord av la
Verk meg av verk

[English translation:]

I know that I hung
In the wind-cold tree
Nine whole nights
With hurt point
To Oden given
Self given to myself
In that tree
Which nobody knows
From which roots it ran

Not given bread
They brought no horns
Saw down from the tree
Took up runes
Took them with screams
And down from the tree I fell

Nine magic songs I got
From the famous son of
Boltorn, Bestlas father
And a drink I got
Of precious mead
Poured by Odrere

Then I became vigorous
And got wise
Grew and felt well
Of word sought word
Me word again
Of work sought work
Me work again


6. Jotunblod


Bunnløst svelg, Ginnungagap
Endeløst mørke fø Tiders Morgen
Kulderikets elleve elver frosne
Frosttåke brer seg vidt utover
Gufset fra Nivlhel i Nord
Fyller det mektige gap
Slikkende tunger av ild fen Sør
Kokende, boblende eiter

Alt liv har sitt opphav i en kilde av
Jotunblod
Ditt sinns eget onde indre;
Jotunblod

Strommer fra Hvergelmes Kilde
forenes med kvalmende eiterdråper
Den Første, alle slekters Far
Skart av de To Elementar
Med seg selv han avlet
Vine stolte fedre
Vir Urkrafts dype rotter
Med energi fra feets fire elver

En kniv gjennom mørket
Et skingrende skrik
Et blekt ansikt fråder
Han vandrer stolt over Ymer's knokler

Alt liv har sitt opphav i en kilde av
Jotunblod
Ditt sinns eget onde indre;
Jotunblod

Oni en søker all Midgards viten
Om den kloke Volve svinger sin stav
En unagår ei sitt opphav
Urkraftens kaos, Jotunblod

[English translation:]

Bottomless abyss, ginnungagap
Darkness without end before the morning of time
The cold empire's eleven rivers frozen
Frost mist spreads itself wide out
The gust from Nivlhel in the north fills the mighty gap
Licking tongues of fire from the south
Boiling, bubbling venom

All life has its origin in a source of
Jotunblood
Your mind's own evil inner:
Jotunblood

Screams from Hvergelmes source
United with nauseating drops of venom
The first, the father of all families
Created by the two elements
With himself he breeded
Our proud ancestors
Our primitive force's deep roots
With energy from the cattle's four rivers

A knife through the dark
A shrill scream
A pale face foams
He wanders proudly over Ymer's bones

All life has it's origin in a source of
Jotunblood
Your mind's own evil inner:
Jotunblood

If one seeks all Midgard's knowledge
If the wise woman swings her staff
One can not avoid one's origin
The chaos of the primitive force:
Jotunblood


7. Gylfaginning


Han vandret staut på gamle stier
Han vandret langs med høye åser
Han vandret inn mot Midgards hjerte
Han vandret til han så et fjell

Over en duggvåt bro han gikk
Gjennom Åsgårds gyldne port
Han så guders frodige haver
Kranset rundt Allfaders horg

“O’ Allfaders, jeg Ganglere spør:
Hvordan er vi blit til og hvor skal vi ende?
Svar meg O’Høye, Jevnhøy og Tredje, hva
er manne og gudeætt’s skjebne?”

Gylfaginning, bedrag for en vranglært, men
ei for den som vet
Gylfaginning, Grimnes åpenbaring

[English translation:]

He wandered on fine old paths
He wandered along high ridges
He wandered towards the heart of Midgard
He wandered until he saw a mountain

Over a bridge wet with dew he walked
Through the golden gate of Asgard
He saw the vigorous gardens of gods
Crowned around the father of All's high castle

'O father of all, I Ganglere ask:
How have we all come to existence and where do we end?
Answer, O high, even high and third
What is mankind and the race of gods' faith?'

Gylfaginning, deception for he who was wrongly taught
But not for the one who knows Gylfaginning
Grimnes revelation


8. Wotan


Nakent, øde landskap
Veldige sletter fører till havet I Vest
En nordlig vind feier over døde skrotter
En fremmed har trædt inn på
Vikingenes Enemerker

Dø ei på sotteseng, feige niding!
Trekk sverd, kjemp med Krigers Gud;
Wotan!

Vi skal kjempe till vi ser Bifrost
Vi skal kjempe till Heimdal blåser i
Gjallarhorn
Vi skal kjempe for våre Enemerker
Vi skal kjempe med Krigers Gud;
Wotan!

Dø ei på sotteseng, feige niding!
Trekk sverd, kjemp med Krigers Gud;
Wotan!

[English translation:]

Naked, waste landscape
Vast plains lead to the seashore in the west
A northern wind sweeps over dead bodies
A stranger has entered the domains of the Vikings

Die not lying sick, dastardly coward
Draw sword, fight with the war gods
Wotan!

We shall fight until we see Ritrost
We shell fight until Heimdal flows the Gjallarhorm
We shall fight for our domains
We shall fight with the war gods
Wotan!

Die not lying sick, dastardly coward
Draw sword, fight with the war gods
Wotan!


9. Queen Of The Ice Desolates (Isöders Dronning)


På balkongen skuer hun og lengter
-Isøders Dronning
Alene og gråtende bærer hun sorgen
- Isøders Dronning

I landet hvor dag er natt og natt er dag
Ruver et slott med vegger av is, dekket av
Rimfrost
Utenfor disse vegger eksisterer intet liv
... Minner om varme frosset fast i
Snøkrystaller

I landet hvor vinden gråter, bor
Tragediens barn
Født av frost og kulde, kledd I sorgen
Fra hennes øyne renner tårer som forms
Till perler
... Minner om glede frosset I perler av is

Kvinnen I isslottet bærer forbannelsen
Der hvor un vil dø
- Isøders Dronning

En ensom ravn flyr forbi
Den søker videre mot varmen, på vinger
Er den fri...
Kvinnen I isslottet bærer forbannelsen
Der vil hun dø, men vil noen HUSKE?

[English translation:]

On the balcony she beholds and longs
Queen of the ice desolates
Alone and weeping she bears the sorrow
Queen of the ice desolates

In the land where day is night and night is day
Bulks a castle with walls of ice, covered with white frost
Outside these walls exists no life
Memories of warmth frozen into snow crystals

In the land where the wind weeps, the child of tragedy lives
Horn of frost and cold, dressed in the snow
Bears who form to pearls run from her eyes
...Memories of joy frozen into pearls of ice

The woman in the castle of ice bears the curse
There where she will die
Queen of the ice desolates

A lonely raven passes by
It seeks further on towards the warmth
On wings it is free
The woman in the castle bears the curse
There she will die, but will anybody
Remember?Thanks to anhate for sending these lyrics.
Thanks to austral.blizzard for sending track #3 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


ENSLAVED LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -