Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

ENNUI LYRICS

1. Flowers Of Silence


ფიქრი გაიტაცა დილის ქარიშხალმა
(მე ასე ვსეირნობ ნელი სიარულით).
სულში უიმედო სივრცე გაიშალა,
გაჩნდა მუსიკიდან ქარი სინანულის.
ისევ შრიალია, ქრიან ეს გედები,
მე შენ განშორებას უხმოდ გავალებდი.
მხოლოდ მარტოობის დღეებს ვეგებები,
მხოლოდ სიჩუმეა ჩემი კავალერი.
ალბათ მეგობარმა სადღაც გამიხსენა,
როგორც ღამეების მიერ გადამწვარი.
ახლა კუბოში ვარ, გულმა დაისვენა,
მომდევს პროცესია, ჩუმი თანამგზავრი.
ალბათ სამარესთან ვარდი მრავალია,
ალბათ მარიამიც ტირის თავდახრილი.
მთვარე მდუმარეა და ცა მაღალია,
მოდის გათენება, როგორც ბალდახინი…

[English translation:]

Thoughts are carried away by morning storm,
(I having a walk, slowly).
In my soul spreads hopeless space,
And wind of regret appears from music.
Once again there is rustle, swans in the air,
I silently ask you to leave.
I only meet the days of loneliness,
And only silence is my suitor.
Maybe a friend remembers me somewhere,
As one burned by nights.
Now I’m in coffin, heart is at rest,
Procession is following, quiet companion.
Maybe there are lots of roses around the grave,
And maybe Mary weeps, head bowed.
The moon is silent and the sky is so high,
A dawn is coming, like a canopy.


2. Dead Desires


დარჩა სიხარულის მხოლოდ მოგონება
და ჩემი დღეები ქრიან პეპლებივით.
ლურჯი საღამოა, მოდის დაღონება
და გრძნობის კოცონზე ჩუმად ვიფერფლები.
რა მწარეა ასე დროის გაგრძელება,
ეს თეთრი ცრემლები და გლოვა ჩემია.
რა ვქნა, მე ცხოვრება ისევ მეძნელება
და წითელ ყვავილებს ტყვია მირჩევნია.
სამარისკენ მივალ მკვდარი სურვილებით,
ო, ჩემი საშველი ალბათ არ იქნება.
თვალები ქრებიან, მე ნელა ვილევი
და ჩემი იღბალი იწვევს დაფიქრებას.
და გაფრინდა ლოცვა ციდან მონაბერი,
დაო, მოვიქანცე მე ღამის თენებით.
ახლა ქვეყანაზე არ მსურს არაფერი,
არ მსურს არაფერი, გარდა მოსვენების.
მე ჩემი იმედი სადღაც შორს მგონია
და სიჩუმე ისევ სასაფლაოზეა.
გული - სამარეა, გრძნობა - კოცონია,
ტანი - სიმძიმეა, სული - ქაოსია...

[English translation:]

Only the memory of joy remains
And my days are perishing like butterflies.
Blue evening, sorrow is coming,
I’m incinerating on pyre of feelings.
It’s so bitter to pass the time like this,
White tears and mourning is mine.
What can I do? For me living is so hard.
And I prefer a bullet to red flowers.
I will visit the grave with dead desires,
Oh, there is no helping for me.
Eyes are fading, I’m slowly melting,
And my fate is something to think about.
A prayer has flown, blown from the heaven,
Sister, I’m tired from sleepless nights.
I don’t need anything in world any more,
I don’t need anything, only to rest.
I think my hope is somewhere far,
And silence is again on cemetery.
Heart is a grave, felling – a pyre,
Body – a burden, soul – chaos…


3. Maybe The Time Shall Come…


ალბათ მოვა დრო - შენც აინთები,
ახლა დარდების მძიმე წუთია.
მიწას ადგია ცა გარინდებით
და ეს ქვეყანა თითქოს ყუთია.

არის სიცოცხლე, სიკვდილიც არის,
ადამიანის ბედი კრულია.
დადუმებული კიდია ზარი
და თითქოს ზარი საყდრის გულია.

მე ასე ვფიქრობ, ღამდება კიდეც,
ალბათ ლანდებიც მალე მოვლიან.
დგას საფლავების მწვანე სიმშვიდე
და ეკლესია თითქოს თოვლია.

[English translation:]

Maybe the time shall come – you too will blaze,
Now it’s hard times of sorrows,
Still sky is standing above the earth,
And this world is just like a box.

There is life, there is death,
The fate of man is doomed.
The bell is hanging, muted,
As if the bell is chapel heart.

This is what I think, it’s getting dark,
Maybe the shadows soon will come.
Green quietness of graves remains,
And church is like a snow.


4. The End Of My Life’s End


ასე თავდება ჩემი ცხოვრება,
იქ დუმილია და ქალი ცხოვრობს.
მწყურია ზეცის გამოთხოვება,
მთვარესაც მინდა გამოვეთხოვო.
მგონია ეს დრო სიკვდილს მავალებს,
ვწევარ და მინდა გავიდე ველად,
ვწევარ და კივის შორს ორთქლმავალი,
კივის და თითქოს თხოულობს შველას.
სიცოცხლე ქრება, მე რაღაც მშველის,
ქსელში გავები, როგორც ობობა.
მე ახლა ვწევარ და სიკვდილს ველი,
ეს ისევ კამოს სავადმყოფოა.8
ავად ვარ, თუმცა სიცხე კლებულობს,
თქვენც დაიღალეთ, ჩემო მკლავებო.
მშვიდობით, მთვარევ, გაყვითლებულო,
მშვიდობით, ზეცავ და ვარსკვლავებო.

[English translation:]

My life ends in this way,
There’s silence and a woman.
I wish to farewell the sky,
I wish to farewell the moon.
I think the time gives me a task to die,
I lay and want to go into the fields,
I lay and afar the train screams,
Screams as if begging for help.
Life disappears, something is helping me,
I’m caught in the net, just like a spider.
I don’t lay any more, I’m waiting for death,
This is the same Camo hospital.
I am sick and mile life is decreasing,
You are tired too, my arms.
Farewell, Moon, turned yellow,
Farewell, sky and stars.


5. Frozen Candle


საღამო ამნაირ სახის
დარდივით გაჩნდება ისევ.
დაო, ვგრძნობ გრიგალის ძახილს,
დაო, ვგრძნობ წამების მიზეზს.

გათავდა ცრემლების თოვა,
ო, ხსოვნას რა ნელა ძინავს.
და თეთრი ქალწული - გლოვა
ეცემა სისხლიან მინას.

და ირგვლივ სამარეს უვლის
ფარული სურვილის ლანდი.
და ჩემი მწუხარე სული
მსგავსია დათოვლილ სანთლის.

ეს მხარე ღამდება, რადგან
ცისფერი იმედი მიდის.
როგორი სიჩუმე დადგა,
ო, როგორ ჩამოწვა ბინდი!..

მე წავალ სხვანაირ სახით,
ჩემს წასვლას დიდება მისდევს.
დაო, ვგრძნობ გრიგალის ძახილს,
დაო, ვგრძნობ წამების მიზეზს.

[English translation:]

Evening of such a kind
Will appear again like ennui.
Sister, I feel storm is calling,
Sister, I feel causes of suffering.

Snowing of tears has ended,
Oh, how slowly memory falls asleep.
And white virgin – mourning
Falls on the bloody ground.

Again shadow of secret desire
Circles around the tomb.
And my mournful soul
Is like frozen candle.

Night comes on this side, because
Blue hope is going away.
What a silence fell,
Oh, how dusk came down! ..

I will go away with a changed face,
Glory follows my leave.
Sister, I feel storm is calling,
Sister, I feel causes of suffering.


6. Memento Mori


ახლა უფრო ხშირია შეცდომების დაშვება,
ახლა მოდის ივნისი, ირგვლივ მწვანე მოლია.
ჩემი წმინდა სახელი პოეზიას დარჩება,
ჩემი გული და სისხლი - ეს “Memento mori”-ა.

დღეს სამია ივნისის, მინდა იყოს ცამეტი,
ჩემს გარშემო ციხეა - მწუხარების სავანე.
რომ მდომოდა სიცოცხლე, სიკვდილს არ ვიწამებდი,
მიწა არ იქნებოდა ჩემთვის შავი სამარე.

სადღაც მთასთან იწვიმა, სადღაც მთაზე ბურია,
ამნაირი ღიმილი უწინ მე არ ვიცოდი.
ახლა მე ცას ვუცქერი, ცაზე ანთებულია
ვარსკვლავები - სიმბოლო თეთრი მარადისობის.

ახლა რა ვქნა არ ვიცი, მე როდესაც ასე ვარ,
როცა სულს ეპარება აჩრდილები სიბერის.
მე ძლიერი ტალანტი, ზეციური არსება,
ჩემი ნაზი სამშობლო - ლაჟვარდები ცისფერი.

რა ვქნა, შავი ღამეა, მძიმე და უსაშველო,
მახსოვს ჩემი სოფელი, მისი ყრუ ადგილები.
ახლა რაღაც სხვა მინდა, რაღაც სხვა, უსახელო,
რომ დაღუპვა მომელის, ვიცი დანამდვილებით.

ნელა გადის დღეები და ძნელია გარჩევა,
მე, ძვირფასო, ვერ მოვალ, გზა შენამდე შორია.
ჩემი გვარი: გრანელი - პოეზიას დარჩება,
ჩემი გული და სისხლი - ეს ”MEMENTO MORI”-ა.

[English translation:]

Now is more often making mistakes,
June is coming, green fields are around,
My saint name will remain in poetry,
My heart and blood – It’s Memento Mori.
It’s third of June, I want it thirteen,
A prison is around me – adobe of sorrow.
If I wanted to live I would not believe in death.
There was raining by the mountain, it is fog,
I didn’t know such a smile before.
Now I’m watching the sky, there are burning
Stars – tokens of white eternity.
I don’t know what to do, when I’m like this,
When shadow of old age is stalking by soul.
I – strong talent, heavenly creature,
My tender homeland – sky azure.
What can I do, night is black, heavy and gloomy,
I remember my village, its remote places.
Now wand something else, something without name,
I know for sure, collapse awaits me.
Days slowly pass and it’s hard to see difference,
I, my dear, won’t come, it’s long way to you,
My name: Graneli – will remain in poetry,
My heart and blood – It’s Memento Mori.Thanks to titov.roman1981 for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


ENNUI LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -