Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

DISSIMULATION LYRICS

1. Sauksmas Lapkricio Miglose


Lapkričio vakaro migla
Pasalūni_kai stebi tave
Žengiant taku
Mirusio mi_ko apsupty.
Ko_marai virtę realube
_oka dykynėse
Džiugindami taip ilgai
To neregėjusias akis.
Vaiduokli_kų balsų apsupty
Eini balso link,
Balso _aukiančio tave
Tokio tyro kaip kri_tolas.
O gal _alto ir kraupaus?
Tu žinai kas tai...
Akys suspindi demoni_ka ugnim
Kai horizonte i_kyla
Skausmu žėrintys deimantų vartai.
Eik kur tave _aukia balsas
Už migloto mi_ko.
Į nakties _alį.
Ten tavęs laukia...


2. Blogio Triumfas


Ne_ventos patyčios
I_ gėrio liekanų
Ne_ant neapykantos
Vėliavas per žemes
Kai mirties _ypsnys
skalndo visatos platybėse
Apsuptas skausmą ir nelaimes
Ne_ančių ordų
Septyni didieji atėjo
Kad karaliautų žemėje
Blogio triumfas
I_kyla vir_ _ventumo...
Kelias nutiestas
grįstas didžiosiomis nuodėmemis
Suteptos sielos skelbia
Karalius atvyksta


3. Maras


idotuvių tvaikas stiprėja
Tyloje sirstančioje mirties palydove.
Nakties spalvos vualis.
Pakeltas mirties bučiniui -
Maro bučiniui.
Jo didenybė i_tiesia rankas.
Kad pasiimtų duoklę.
Begalinės laidotuvės _lovina
Niūrių laikų pradžią.
Netekčių naktys, sielvarto dienos,
Mirties juodi sparnai i_skleisti.
Ir liks tik niūri tu_tuma,
Nuslinkus tamsiam jo _e_ėliui,
Tu_tuma kuri pasakos
Apie didžią maro vie_patystę.


4. Mintys I Nakties Tyla


a i_tirpsta
Danfaus _iaurinio juodume
Bekra_čiai mi_kai užmiega
Negyvu liūdesio miegu
Bly_kus ir _altas mėnuo
Spindi mano akyse
Žvelgiant į belaikės
Erdvės didybę
...Į nakties tylą...
Prakeiktųjų dvasių giesmės
Vir_ tyliųjų ežerų
Tarsi sraunios upės ne_a
Mano bedievi_kas mintis
Anapus laiko
Į tylos ir _alčio pilį
Kur karaliauja jis -
Tamsybių Vie_pats
Ir vienąkart
Mintys virs realybe
Kai ugniniai vartai atsivers
Mano _e_ėlių keliui...


5. Miglose


_bly_kęs męnuo _viečia
Tarp pavirtusių medžių
Nutiesdamas man kelia
Į tamsos i_minties lobyną
Pulkai _ik_nosparnių
Lydi mane mano kelyje
Ir nakties vaikai gieda
Jį _lovinančius himnus
A_ žengiu už realybės
Su tūkstančiu prakeiksmų manyje
Palikęs tai, kas vadinama kūnu
Lyg _altas rūkas
Sklendžiu nakties tyloje
Su vėju
Dvelkiančiu kapų vėsa
Į piktų burtų slėnį
Prie _altinio tryk_tančio
Juoda galios srove
Mano tamsiausi tro_kimai
Bus patenkinti
Ir pikčiausi prakeiksmai
Paleisti kaip nuodingos strėlės
Kupinas bedievystės a_ semsiu
Kerų _altionio i_mintį
Jausdamas duodamą galią to
Kuris sėdiū blogio soste
A_ tas, kurio _irdyje
Dega juodoji liepsna
Kurio burtų kardas
Kertą mirtiną smūgį
Mano kelias į burtų slėnį
Į tamsos i_minties lobyną


6. Demoniska Audru Naktis


udrų naktis kai vėjai
Nir_dami trankosi tarp medžių.
Miįko rūstybė kyla,
Lydima nakties pauk_čių klyksmo.
Vaiduokliai bla_kosi,
Po tamsėjančiais debesimis
Skalija laukiniai _unys,
Jausdami i_ ten ateinančius
Mėnuo _viečia nusidažęs krauju,
Plakasi tamsoje demonų sparnai,
Kyla blogis i_ pragaro gelmių
Demoni_ka audrų naktis.
Burtininkai renkasi,
Kad pa_lovintų naktį,
Kai kruvinas mėnuo _viečia
Tarsi chaoti_kas blogio junginys,
Kai nuodėmingų minčių srautas
Isiveržia pro mistinius vartus.
Audros kyla ir tu jauti
Raguotojo sosto galybę.
...Demoni_ki vėjai judina
Laidotuvių varpus...


7. Genocidas
8. Pazadintas Ritualu


i _ė_eliai ilgėja,
tapdami juodesniais už naktį,
Naikinatys jėgos bok_tai
I_kyla iki dangaus,
Ir vėjų sūkuriuose nenumaldomai
Garsėja senieji užkeikimai.
A_ pažadintas ritualų
I_kylu i_ užmar_ties,
A_ keliu auk_tyn
Savo tamsias galias.
Mano vardas leipsnoja
I_kaltas akmenyje,
Kai tamsiųkų ratas meta
Jėgos spindulį.
_tai nakties fone
Debesys formuoja mano ženklą.
O, gailesčio vergai,
Stebėkis blogio viziją!
Gėrio sodai bus palaistyti
Neapykantos lietumi!


9. Viesulai Kraujuojanciame Danguje


_tingi viesulai kraujuojančiame danguje
Tai ženklas tamsos eono pradžiai
Siaubingos litanijos i_ prakeiktųjų lūpų
Te netyla jo vardan
Te i_kyla bedievystės vartai
Vir_s sudaraskytų audros debesų
Ir paslaptingi ritualai atveria juos
Demoni_kiems sutvėrimams.
Paženklinti blogio ženklu
I_kelkit auk_tyn skeprą
Vir_ žemių paliestų mirties _e_ėlių
Ir besidrumasčiančių Leviatano jūtų
Sutike _lovinimais Žvėrį
_viesą ne_antį tamsos
Nes ateina laikas kai pildosi
Krauju ra_ytos prana_ystės
Ir liepsnos horinzonte
Susimai_o su nakties juoduma
Pažvelkit į dangų tai ženklas -
Viesulai kraujuojančiame danguje.


10. Tamsiu Nakti, Juodu Ugni
11. Tormentor


[Kreator cover]

Riding in darkness through the hell of the night
Give all your torment to the heaven's might
In the name of satan spread all your fear
You feel his anger you know he's near
Casting a spell
Lord of all hells

Ripping the angels
God has fell

Tormentor

Baphomet's calling death is now real
Helldogs and demons waiting to kill
Pentagrams shining Luzifer smiles
Fucking the virgin rip out her eyes
Drinking the blood
Fear no god
Now you are dead
Your flesh is dot rot

TormentorSubmits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


DISSIMULATION LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -