Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

DIMMU BORGIR LYRICS

1. Det Nye Riket


Vårt hat skal vinne.
Vår ondskap skal gro.
A feste seg i unge sjeler.

Den siste krig skal vi vinne,
Og de godes blod skal falle som regn.
Deres korte sjeler skal samles.

Vi skal rå de over kaos og evig natt.
Vi skal glemme de kvinnelig vakante mødre,
Og utslette alt.

Et rike skal reiset seg,
I asken av brennte hjem,
Det er kun en herre hersker,
Vi heller deg Satan de sterkes konge.

Din tid er kommet.

[English translation:]

[The New Kingdom]

Our hate shall win
Our evil shall grow
To fix itself in young souls

The final war shall we win
And the blood of the good shall fall as rain
Their short souls shall be gathered together

We shall reign over chaos and everlasting night.
We shall forget our feminine absent mothers,
And end all

A kingdom shall raise itself
In the ash of burned homeland
There is only one master ruler
We pay tribute to you Satan the king of the strong

Your time is has come


2. Under Korpens Vinger
3. Over Bleknede Blåner Till Dommedag


Langt om lenge det stormens blest
Slår tidevannets sprekninger
Slår hav på en skatt
Har snart alle skogstjern frosset
Og snøen dekker en fjelltopp

Stripels kriger traust han var
Som satte sitt mot i gammel tid
Vandrer hen til dodoy skar etter sin bane
Storgildt strid

Bleser bleknede blåners land
Overforlatt og dunkel jord
Og bra for fedre som har seiret
Norskehavets skumrings fjord

Reisen gjennom dimmen er grå
For meg er den et skall av forfars liv

Blesne blekne blåner fjell
Inn i en gråvendt natt
Jeg reiser over bleknede blåners fjell
Og her i mørket er jeg forlatt

Snart har snø tynget hver en grend
Snart har kong vinter beseiret jord
Her hvor en gang de gamle falt i marken
For å legge den øde øy
Og gjøre den ren

Over bleknede blåners fjell
Jeg drar i dens dunkle mørkmanns ord
Over land hvor fedres kamp har seiret
Hvor vikingsverd satte tydelig spor

[English translation:]

[Over Far-Away Lands Until Judgement Day]

At last the raging wind of the storm
Makes the tide crack
Makes the ocean overturn a treasure
Has soon frozen every forest pond
And the snow covers every peak

Stripel's warrior stout he was
Who placed his trust in an ancient time
Wanders off to Dead Island rift after his bane
Grand battle

Howling bleakened far-away lands
Over-abandoned and dark earth
And good for fathers who are victorious
The Norwegian ocean's twilight fjord

The journey through the dim is gray
For me it is a shell of forefather's life

Howled bleakened far-away mountains
Into a gray-turned night
I journey over bleakened far-away mountains
And here in the darkness I am abandoned

Soon snow has burdened every branch
Soon King Winter will have conquered earth
Here where the old ones once fell to the ground
To lay the island deserted
And make it clean

Over bleakened far-away mountains
I sojourn into its dim darkman's* words
Over lands where fathers' struggle has been victorious
Where viking swords left a clear mark

[* man of evil or occult]


4. Stien


Svunne tider pajotuns vei
Der over hoye klipper og fjell
Har merket den med stov og aske
Fra dengang alders hirder
Vandret pa disse kanter

Her gandviks bergtroll trampet frem
I ondt og strrt et tussefolge
Hvor ferdafolk fant stor en visdom
Om landets skogsliv og morke sider
Her pa stien som bukter seg uendelig frem
Mellom berg hvor de vanskelig fremdeles
Kan oynes i horisonten

Sa storslatt det ma ha v?rt
Og speide ut over alt dette
Og a vandre sa alene og fri
En hostkveld i en kald og lett take
Slik som mange for meg har opplevd
Og som mange for meg ha verdsatt

Men minner blir glemt av tidens gang
Og lite er her som det engang var
Her som ellers har blader visnet
Men falt ned pa en forfallen jord
Hvor drommer og liv har dodd ut

Men kanskje bak en stien
Eller bak en gammel busk
Sitter fortsatt..... hmm
Og venter?

[English translation:]

Forgotten times on Jotuns path
There over high cliffs and mountains
Has marked it with dust and ashes
From when Alders' herds wandered these grounds.
Here Gandviks Cave trolls stamped forth
In an evil and large goblin-herd
Where rangers found a big wisdom
About the lands forest-life and dark sides
Here on the path who creeps eternally forth
Between banks where they difficult still
Can be seen in the horizon
So great it must have been
To look out over all this
And to wander so alone and free
An autumn evening in cold and light mist
Like many before me have experienced
And many before me have appreciated
But memories are forgotten as time passes by
And little is here that once were
Here like elsewhere leaves have wizened
But fallen down on a collapsed earth
Where dreams and lives have passed away
But maybe between a rock
Or behind an old buch
Sits still...
And waiting


5. Glittertind
6. For All Tid


Hver en tåre er frosset,
Vår sjel er lenket,
Vårt hat er blodig.

All glede er svunnet,
All latter er forsvunnet,
Alt liv skal ende i død.

I et kalt og øde landskap,
Skal den sorte horde tre frem,
Vår herre skal stige
Opp for all tid, reise sitt rike igjen.

Vår kamp skal belønnes,
Våre nav skal prises,
Våre sinn skal dra den grene,
Og hans kjærlighet skal evig gå tapt.
All moral skal forkastes,
Du vil men du dør av skam.

Nå er tiden kommet,
Ja knus de godes ord,
La oss for alltid bli herskere på denne jord.

[English translation:]

[For All Time]

Every tear is frozen
Our soul is linked
Our hate is bloody
All happiness is gone away
All laughter is gone away
All life shall end in death
In a cold and deserted landscape
Shall the black horde step from
Our lord shall rise
Up for all time, rise his kingdom again
Our struggle shall be rewarded
Our names shall be written
Our minds shall pull the bough
All morality shall be cast away
You want but you die of shame
Now is the time come
Yes break the word of the good
Let us for all time become rulers on this earth


7. Hunnerkongens Sorgsvarte Ferd Over Steppene


Endeløst du kriget på steppene
Nadeløst du herjet i fjellene
Du tok dine seire med storm
Knuste fienden ved din hand

Åh, Attila!
Gjør meg til din tjener
Åh, Attila
Ta meg til din hæær

Du levde i mørket
Du vandret i sorg
Du plyndret med sal til hest
En stolt og stridig konge
Som erobret hver en borg
For så å heise fanen til fest

Attila, hunnernes konge
Krigenes herre, vår far
Du hentet din styrke fra mørke
Og på tokt med deg jeg nå drar

[English translation:]

[The King of the Huns' Sorrow Black Journey Over The Steppes]

Endlessly you fought on the steppes
Unmercifuly you ravaged in the montains
You took you victories with storm
Cruched your enemies with your hand
Oh, Attila!
Make me your servant
Oh, Attila!
Take me into your army
You lived in the darkness
You wandered in greif
You plundered with steel on horse
A proud and stubborn king
Which conquered each fortress
To so hoist the banner to feast
Attila, king of the Huns
King of warriors, our father
You gathered your strength from the darkness
And on plundering I now with you go


8. Raabjørn Speiler Draugheims Skodde


Langt...der borte i mørket
Gjennom tretopper der månelys driver
Langt...der borte i all tåke
Inn gjennom min sjel den sorte angst river

På de mosegrodde steiner de seg viser
Når nattemørket har senket seg over
Ekkoene...fra deres grufulle jamring
Endeløst...du kan høre

I horisonten langt vekk
Skimtes den sigende skådde
Horder av ild rider månelyset i flokk
Ved daggry de samles ved en bortgjemt ådde

Den iskalde snøen
Har kommet
Denne gang
I evig fokk

[English translation:]

[Raabjørn Mirrors the Fog of Draugheim]

Long... there away in darkness
Through treetops there moonlight shines
Long... there away in all mist
Inside my soul the black anxiety tears
On the moss-grown stones they show themselves
When night-darkness has fallen
Echoes... from their horror-full moanings
Endless... you can hear
In the horizon far away
Is glimpsed the talking mist
Hordes of fire ride in a flock
By daybreak they gather by a hidden-away headland
The ice-cold snow
Has come
This time
In everlasting snowfall


9. Den Gjemte Sannhets Herskar


Langt...der borte i morket
Gjennom tretopper der manelys driver
Langt...der borte i all take
Inn gjennom min sjel den sorte angst river

Pa de mosegrodde steiner de seg viser
Nar nattemorket har senket seg over
Ekkoene...fra deres grufulle jamring
Endelost: du kan hore

I horisonten langt vekk
Skimtes den sigende skodde
Horder av ild rider manelyset i flokk
Ved daggry de samles ved en bortgjemt odde

Den iskalde snoen
Har kommet
Denne gang
I evig fokkRecorded and mixed at Stovner Rockefabrikk August and December 1994.
Engineered and mixed by Bard Norheim.
All Lyrics by Shagrath, Silenoz og Aldrahn.
All music by Shagrath and Silenoz,
Produced by Dimmu Borgir
All songs composed & Performed by Dimmu Borgir
Layout by Dimmu Borgir

Line up on this recording:
Shagrath: drums & vocals (guitar on track 5)
Erkekjetter Silenoz: guitar & vocals
Tjodalv: guitar
Brynjard Tristan: bass
Stian Aarstad: synthesisers, piano & effects

Guest vocals by:
Vicotnik from Dodheimsgard/Ved Buens Ende.
Vocals on "Over Bleknede Blaner Til Dommedag" by Aldragh

Thanks to lord_velzevul for sending track #4 lyrics.
Thanks to tyerr1994_ for sending track #9 lyrics.
Thanks to cargoship12 for sending translations.
Thanks to kimli1 for correcting these lyrics.
Thanks to joao_albertoni for correcting track #1 lyrics.
Thanks to vegard.soraas for correcting tracks ## 3, 8 lyrics.
Thanks to atle_932 for correcting track #7 lyrics.
Thanks to nazgul404, atle_932 for correcting track #8 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


DIMMU BORGIR LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -